Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godstransportlogistik i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Godstransportlogistik i Europa

Det här meddelandet från kommissionen syftar till att förbättra effektiviteten i det europeiska transportsystemet med hjälp av logistik. Bland annat skall intermodalitet främjas som ett sätt att göra godstransporterna miljövänligare, säkrare och energieffektivare. Meddelandet kommer att åtföljas av en handlingsplan för 2007.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen: "Godslogistik i Europa - Nyckeln till hållbar rörlighet" [KOM(2006) 336 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Globaliseringen och utvidgningen mot öster har medfört nya utmaningar för Europa. Den snabba tillväxten inom godstransportsektorn bidrar till ekonomin, men den medför också trafikstockningar, buller, föroreningar och olyckor. Transporterna har samtidigt blivit mer beroende av fossila bränslen. I meddelandet konstaterar kommissionen att om man inte vidtar lämpliga åtgärder kommer situationen att försämras ytterligare, med allt påtagligare konsekvenser för Europas konkurrenskraft och för miljön.

Kommissionen förordar därför en modernisering av logistiken för att förbättra effektiviteten i de olika transportsätten och i kombinationerna av dessa. I synnerhet vill kommissionen se en omställning av trafiken mot transportsätt som är miljövänligare, säkrare och energieffektivare. Kommissionen planerar att lägga fram en handlingsplan på detta område år 2007.

Den europeiska logistikmarknaden - dagens situation

Världens logistikindustri beräknas omsätta ca 5 400 miljarder euro - eller 13,8 % av världens BNP. I genomsnitt utgör logistikkostnaderna 10-15 % av slutkostnaderna för en färdig produkt. Även om logistiken blir allt viktigare finns det ännu inte några tillförlitliga statistiska undersökningar om den aktuella situationen. Ändå blir företagen inom EU allt mer medvetna om att det finns konkurrenskraftiga alternativ till vägtransporterna.

Stärka banden mellan logistik och transportpolitik

Kommissionen framhåller åter behovet av en balans mellan skyddskrav (se [KOM(2006) 79]) och krav på välfungerande trafikflöden. Kommissionen vill därför föra in den logistiska aspekten i transportpolitiken, eftersom logistiken har blivit en faktor som påverkar politiken på ett sektorövergripande sätt.

Kommissionen vill göra insatser på följande områden:

  • Identifiera flaskhalsarna: Kommissionen vill kartlägga flaskhalsarna för att undanröja de hinder som de utgör för logistiken och för trafikflödet.
  • Dra nytta av informations- och kommunikationsteknik: Kommissionen vill koppla system som Galileo till logistik för att lokalisera och följa last. Även företagen måste få tillgång till denna teknik till en låg kostnad. Logistiken bör således även i fortsättningen vara en prioritet i sjunde ramprogrammet för forskning.
  • Införa europeisk certifiering: Undervisning och utbildning inom transportområdet uppvisar stora olikheter i Europa. Kommissionen planerar därför att införa certifiering av logistikspecialister. Vissa arbeten inom detta område har redan genomförts inom ramen för gemenskapens program för yrkesutbildning, Leonardo Da Vinci.
  • Ta fram statistiska indikatorer: Kommissionen vill ha en tillförlitlig bild över logistikkvaliteten på den europeiska transportmarknaden. Därför planerar kommissionen att påbörja arbeten för att ta fram erforderliga metoder och indikatorer.
  • Utnyttja infrastruktur bättre: Vissa situationer skapar flaskhalsar och hindrar trafikflödet. Att bygga ny infrastruktur är emellertid inte den enda lösningen på detta problem. Kommissionen anser således att omlastningsanläggningar, t.ex. hamnar och flygplatser, bör utnyttja moderna tekniska lösningar (t.ex. avancerade IT-system). Man bör också ha föreskrifter som skapar bra förutsättningar för denna utveckling.
  • Införa kvalitetsmärkning: Transportbranschen använder redan olika resultatindikatorer eller referensvärden för att utvärdera eller kontrollera kvaliteten på sina tjänster (i synnerhet inom luftfarten). Man skulle kunna införa en kvalitetsmärkning och utvidga den till att omfatta andra transportsätt i logistikkedjan.
  • Förenkla de multimodala transportkedjorna: Förfarandena skulle kunna förenklas och underlättas genom en enda administrativ instans, där alla tullformaliteter kan skötas på ett samordnat sätt.
  • Främja världsomfattande bestämmelser för multimodal transport: Ansvaret inom internationell transport regleras i konventioner. De innehåller ofta olika regler beroende på transportsätt, något som utgör ett hinder för kombination av transportsätt. Kommissionen vill därför främja utarbetandet av världsomfattande bestämmelser. Olikheterna i fråga om ansvarsbestämmelser skulle dessutom kunna minskas genom utnyttjande av ett globalt transportdokument.
  • Upprätta europeiska normer för lastenheter: Måttbestämmelserna för fordon och lastenheter bör motsvara behoven för modern logistik och hållbar rörlighet. Kommissionen har också föreslagit gemensamma europeiska normer för intermodala lastenheter. Det finns en mångfald konfigurationer, något som ökar transportkostnaderna inom gemenskapen.

Bakgrund

Kommissionen offentliggjorde redan 1997 ett meddelande om intermodalitet. Där underströk man intermodalitetens betydelsen för en effektivare och miljövänligare europeisk godstransport. I meddelandet presenterades en rad strategier för att främja hållbar rörlighet, bland annat modernisering av logistiksystem. Dessutom meddelades att programmet PACT skulle ersättas av Marco Polo. År 2001 framhölls logistikens betydelse i halvtidsöversynen av vitboken [KOM(2006) 314 - ej offentliggjord i EUT]. I det här meddelandet framställs logistiken som nyckeln till hållbar rörlighet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna [EGT L 368, 17.12.1992].

Senast ändrat den 15.11.2006

Top