Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främjande av transporter på inre vattenvägar Naiades

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Främjande av transporter på inre vattenvägar ”Naiades”

Inre vattenvägar kan bidra effektivt till ett hållbart transportsystem inom Europeiska unionen och därigenom minska mängden trafikstockningar och föroreningar på Europas vägar. Men det krävs nationella initiativ och initiativ på EU-nivå för att utveckla dess fulla potential.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen om främjande av transport på inre vattenvägar ”NAIADES”: ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar (KOM(2006) 6 slutlig av den 17 januari 2006).

SAMMANFATTNING

Inre vattenvägar kan bidra effektivt till ett hållbart transportsystem inom Europeiska unionen och därigenom minska mängden trafikstockningar och föroreningar på Europas vägar. Men det krävs nationella initiativ och initiativ på EU-nivå för att utveckla dess fulla potential.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet presenteras en integrerad strategi för att göra det attraktivare och genomförbarare att använda sig av inlandssjöfart. Åtgärdsprogrammet Naiades (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe) är inriktat på fem strategiska områden.

VIKTIGA PUNKTER

  • Marknader: möjligheter bör utvecklas, särskilt inom nischområden som transport av avfall, farligt gods, extremt stora belastningar och transporter mellan flod och hav.
  • Flotta: kontinuerliga investeringar i modernisering och innovation är nödvändiga för att förbättra fartygsmodellerna, minska bränsleförbrukningen och förbättra säkerhetstekniken.
  • Jobb och färdigheter: bättre arbetsmiljö och sociala villkor kopplat till lämpliga utbildningsmöjligheter bör uppmuntra människor att arbeta inom sektorn.
  • Image: inlandssjöfarten har en föråldrad image som bör förbättras och moderniseras så att den korrekt speglar den tekniska prestanda som uppnåtts.
  • Infrastruktur: en europeisk utvecklingsplan kunde ta bort alla flaskhalsar, t.ex. låga broar och smala slussar. Detta bör åtföljas av modernisering av den övergripande organisationsstrukturen för att ta bort administrativa hinder.

År 2013 uppdaterade kommissionen Naiades-programmet (Naiades II), och fastställde specifika mål fram till 2020. Dess syfte är att skapa förutsättningar för att öka kvaliteten på inlandssjöfarten som transportform.

År 2014 antog EU en lagstiftning för att göra det möjligt för regeringarna att vidta åtgärder för att förbättra sektorns konkurrenskraft genom förtidspensionering, ökad användning av innovation och utbildning och säkerhetsarbete.

BAKGRUND

Över 37 000 kilometer vattenvägar och hundratals inlandshamnar knyter samman många av Europas viktigaste industriområden. Detta nätverk kan spela en viktig hållbarhetsroll när volymen på godstransporter fortsätter att växa.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om inre vattenvägar.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 546/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (EUT L 163, 29.5.2014, s. 15-17).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt till Regionkommittén: Till stöd för transporter på inre vattenvägar NAIADES II (COM(2013) 623 final, 10.9.2013).

Rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (EGT L 90, 2.4.1999, s. 1-5).

Senast ändrat 30.04.2015

Top