Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Köpa egendom i andra EU-länder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Köpa egendom i andra EU-länder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kapitel 4 Kapital och betalningar (artikel 63, 64, 65 och 66) i fördraget om EU:s funktionssätt angående att köpa fastigheter i andra länder i Europeiska unionen (EU)

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA?

I dem anges de lagar som styr den fria rörligheten för kapital* i Europeiska unionen (EU), däribland rätten att köpa egendom i ett annat EU-land och undantag från den allmänna principen.

VIKTIGA PUNKTER

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställer den allmänna principen om fri rörlighet för kapital mellan EU-länderna samt mellan dem och länder utanför EU. Detta omfattar medborgarnas rättigheter att köpa egendom, t.ex. en semester- eller fritidsbostad.

Den fria rörligheten gäller för alla EU-länder, men vid tidpunkten för anslutningen av de nya EU-länderna förhandlades vissa övergångsperioder och undantag fram för den fria rörligheten för kapital, som även avser förvärv av egendom och jordbruks- och skogsmark i vissa länder. Dessa undantag anges i ett antal protokoll till EUF-fördraget och i anslutningsakterna för EU-länderna,

i synnerhet följande:

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Fri rörlighet för kapital: en central grund för EU:s inre marknad och utgör även en av EU:s ”fyra friheter” (utöver fri rörlighet för personer, varor och tjänster). Den gör det möjligt för medborgare och företag att utföra investeringsverksamhet i andra EU-länder.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Tredje delen - Unionens politik och inre åtgärder - Avdelning IV - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 4 - Kapital och betalningar - Artikel 63 (f.d. artikel 56 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016), s. 71).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Tredje delen - Unionens politik och inre åtgärder - Avdelning IV - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 4 - Kapital och betalningar - Artikel 64 (f.d. artikel 57 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016), s. 72).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Tredje delen - Unionens politik och inre åtgärder - Avdelning IV - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 4 - Kapital och betalningar - Artikel 65 (f.d. artikel 58 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016), s. 72–73).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Tredje delen - Unionens politik och inre åtgärder - Avdelning IV - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 4 - Kapital och betalningar - Artikel 66 (f.d. artikel 59 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016), s. 73).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012, s. 6-110).

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen – Protokoll nr 6 om förvärv av fritidsbostäder i Malta (EUT L 236, 23.9.2003, s. 947).

Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen – Protokoll 2 om Åland (EGT C 241, 29.8.1994, s. 352).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Protokoll nr 32 om förvärv av egendom i Danmark (EGT C 202, 7.6.2016, s. 317).

Senast ändrat 16.03.2017

Top