Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Restriktiva åtgärder för att bekämpa terrorism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Restriktiva åtgärder för att bekämpa terrorism

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen syftar till att förhindra och förbjuda finansiering av terroristhandlingar*.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna beslutar enhälligt vilka individer, grupper och enheter som omfattas av lagstiftningen.
 • Förteckningen består av fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som begår, försöker begå, deltar i eller underlättar terroristhandlingar eller som kontrolleras av eller agerar för någon av dessa grupper.
 • Samtliga penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser* som tillhör eller innehas av någon som finns i förteckningen fryses och får inte göras tillgängliga för någon annan.
 • Det är förbjudet att medvetet och avsiktligt försöka undvika frysning av tillgångar.
 • EU-länderna kan under särskilda omständigheter tillåta att frysta tillgångar används för
  • grundläggande personliga behov, som att betala för mat, läkemedel eller boende,
  • skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster, som gas, vatten, el och telekommunikation, samt bankavgifter,
  • avtal som ingåtts innan lagstiftningen trädde i kraft.
 • Banker, försäkringsbolag och andra finansinstitut måste lämna alla uppgifter rörande konton som frysts till de nationella myndigheterna.
 • Lagstiftningen tillämpas
  • inom EU, även inom EU:s luftrum och på varje flygplan och fartyg under ett EU-lands jurisdiktion,
  • på varje person som är medborgare i ett EU-land,
  • på varje juridisk person, grupp eller enhet som har sitt säte, eller bedriver affärsverksamhet, inom EU.
 • Europeiska kommissionen måste inom ett år från det att lagstiftningen trätt i kraft lägga fram en rapport om dess effekter och vid behov föreslå ändringar av lagstiftningen.
 • Enligt beslut 2002/475/RIF och ändringsbeslut 2008/919/RIF måste EU-länderna anpassa sin lagstiftning och införa minimistraff för terroristbrott.
 • I december 2001 kom EU:s regeringar överens om att sammanställa en förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristhandlingar och vars kapital och andra ekonomiska tillgångar måste frysas (2001/931/GUSP).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 28 december 2001.

BAKGRUND

I september 2001, efter attackerna den 11 september, gjorde regeringscheferna kampen mot terrorism till en av EU:s prioriteringar. Att bekämpa finansieringen av terrorism är ett viktigt sätt att uppnå detta. Under samma månad gav FN:s säkerhetsråd sitt stöd till frysning av alla finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som används för att begå terroristhandlingar.

* VIKTIGA BEGREPP

Terroristhandlingar: avsiktliga handlingar som allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och som betraktas som ett brott enligt nationell lagstiftning.

Penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 70–75).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2580/2001 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3–7).

Se konsoliderad version.

Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93–96)

Se konsoliderad version.

Senast ändrat 09.01.2017

Top