Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ställande av finansiell säkerhet - att förbättra den rättsliga klarheten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ställande av finansiell säkerhet - att förbättra den rättsliga klarheten

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet - att förbättra den rättsliga klarheten.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med detta direktiv är att skapa en tydlig enhetlig rättslig ram på EU-nivå för användning av värdepapper och betalningsmedel som säkerhet* vid finansiella transaktioner.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller vissa specificerade kategorier såsom centralbanker och finansinstitut som står under tillsyn. EU-länderna kan dock utesluta vissa kategorier, till exempel andra firmor än aktiebolag, dvs. som inte har ett företags rättsliga ställning.

Direktivet gäller finansiella säkerheter, däribland likvida medel och finansiella instrument såsom aktier och obligationer. Vissa undantagsklausuler tillåts av EU-länderna, såsom säkerhetsställarens egna aktier.

I direktivet fastställs formella krav på EU-länderna om ställande av finansiell säkerhet, däribland till exempel att ett sådant ställande måste styrkas skriftligen eller på ett rättsligt likvärdigt sätt.

Verkställighet av ställande av finansiell säkerhet av säkerhetstagaren är möjligt till exempel genom försäljning eller tillägnelse av de finansiella instrumenten.

Säkerhetstagaren har en avtalad förfoganderätt över den finansiella säkerheten som om han eller hon var ensam ägare. Om han/hon väljer att utöva denna rättighet är han/hon skyldig att föra tillbaka motsvarande mängd säkerheter.

EU-länderna måste erkänna slutavräkning*, även om säkerhetstagaren eller säkerhetsställaren är föremål för insolvensförfarande eller rekonstruktion.

EU-länderna blockeras från att tillämpa sina nationella insolvensregler på ställande av finansiell säkerhet i vissa fall. Ett sådant ställande får inte förklaras ogiltigt för att till exempel ta hänsyn till förändringar av marknadsvärdet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 27 juni 2002.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om finansiell säkerhet.

VIKTIGA BEGREPP

* Finansiell säkerhet är egendom (såsom värdepapper) som låntagaren ger långivaren för att minimera risken för finansiell förlust för långivaren om låntagaren inte uppfyller sina finansiella skyldigheter gentemot långivaren.

* Slutavräkning är en rättslig mekanism som minskar riskerna mellan två motparter. Om en av de två motparterna inte fullgör sina förpliktelser förfaller, beräknas, avräknas och kvittas alla framtida fordringar. Vad som slutligen återstår för den faktiska betalningen kan vara endast en liten del av den ursprungliga bruttofordran mellan dessa två parter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/47/EG

27.6.2002

27.12.2003

EGT L 168, 27.6.2002, s. 43-50

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/44/EG

30.6.2009

30.12.2010

EUT L 146, 10.6.2009, s. 37-43

Direktiv 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUT L 173, 12.6.2014, s. 190-348

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Utvärderingsrapport om direktivet om ställande av finansiell säkerhet (2002/47/EG) (KOM(2006) 833 slutlig, 20.12.2006)

Senast ändrat 07.10.2015

Top