Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ansvarsförsäkring för lufttrafikföretag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ansvarsförsäkring för lufttrafikföretag

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 785/2004 – försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen fastställs minimikrav för försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer när det gäller passagerare, bagage, gods och tredje man.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på alla lufttrafikföretag och alla luftfartygsoperatörer som flyger inom, in i, ut ur eller över ett EU-lands territorium. Lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer måste vara försäkrade, i synnerhet när det gäller

 • passagerare,
 • bagage,
 • gods och tredje man,
 • risker i samband med luftfartsspecifikt skadeståndsansvar (däribland krigshandlingar, terrorism, flygplanskapning, sabotage, olaga besittningstagande av luftfartyg och civila oroligheter).

Direktivet gäller inte för

 • statliga luftfartyg (militär-, tull- eller polisflyg),
 • modellflygplan med en högsta godkänd startmassa (MTOM)* mindre än 20 kg,
 • flygmaskiner med fotstart (däribland flygskärmar med motor och hängglidare),
 • fasta ballonger,
 • drakar,
 • fallskärmar (inklusive flygskärmar),
 • luftfartyg, däribland glidare, med en MTOM mindre än 500 kg, och mikroljus, som används för icke-kommersiella syften eller för lokala flygövningar som inte medför att internationella gränser korsas (i den mån försäkringsskyldigheterna enligt denna förordning i fråga om riskerna för krig och terrorism berörs).

Efterlevnad

Lufttrafikföretag, och när så krävs luftfartygsoperatörer, måste visa att de efterlever förordningen genom att lämna ett försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring till behöriga myndigheter i det berörda EU-landet*.

Ansvarsförsäkring avseende passagerare, bagage och gods

För skadeståndsansvar gällande passagerare är minimiförsäkringsskyddet 250 000 särskilda dragningsrätter* (SDR) per passagerare. När det gäller icke-kommersiell drift av luftfartyg med en MTOM under 2 700 kg, kan emellertid EU-länderna sätta en lägre nivå på miniförsäkringsskydd, men inte under 100 000 särskilda dragningsrätter per passagerare.

För skadeståndsansvar gällande bagage är minimiförsäkringsskyddet 1 131 SDR per passagerare i kommersiell drift.

För skadeståndsansvar gällande gods är minimiförsäkringsskyddet 19 SDR per kg i kommersiell drift.

Försäkring för skadeståndsansvar gentemot tredje man

Det minsta försäkringsskyddet per olycka och per luftfartyg beror på luftfartygets MTOM.

Efterlevnad och påföljder

 • EU-länderna måste säkerställa att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer efterlever förordningen. Eventuella påföljder för överträdelser måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.
 • För lufttrafikföretag i EU kan påföljderna innefatta att den operativa licensen dras in.
 • När det gäller lufttrafikföretag utanför EU och luftfartygsoperatörer som använder luftfartyg registrerade utanför EU kan påföljderna innefatta nekad rätt att landa på ett EU-lands territorium.
 • Om ett EU-land inte anser att villkoren har uppfyllts ordentligt måste det förbjuda ett luftfartyg från att starta fram tills det berörda lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören har tagit fram bevis på att det finns tillräckligt försäkringsskydd.

För att ta hänsyn till inflationen reviderades i förordning (EU) nr 285/2010 ersättningsgränserna i förordning (EG) nr 785/2004.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 30 april 2005.

BAKGRUND

Se mer information om ”Luftfart – försäkring” på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Högsta godkända startmassa: Detta motsvarar en certifierad massa som är specifik för alla luftfartygstyper i enlighet med luftfartygets luftvärdighetsbevis.

* Det berörda EU-landet: det EU-land som har beviljat den operativa licensen till EU-lufttrafikföretaget, eller det land där luftfartygsoperatörens luftfartyg är registrerat. För lufttrafikföretag utanför EU och luftfartygsoperatörer som använder luftfartyg registrerade utanför EU, syftar detta på det EU-land som flygen körs till eller från.

* SDR: särskild dragningsrätt eller ett potentiellt anspråk på de fritt användbara valutorna hos medlemmar i Internationella valutafonden (SDR enligt Internationella valutafondens definition).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer (EUT L 138, 30.4.2004, s. 1–6)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 785/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3–20)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (EGT L 140, 30.5.2002, s. 2–5)

Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 18.7.2001, s. 38)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Försäkringskrav för luftfartygsoperatörer i EU – En rapport om tillämpningen av förordning (KOM(2008) 216 slutlig, 24.4.2008)

Senast ändrat 22.02.2016

Top