Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-kompetens för det 21:a århundradet: ökad konkurrenskraft, större tillväxt och fler jobb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

E-kompetens för det 21:a århundradet: ökad konkurrenskraft, större tillväxt och fler jobb

Med detta meddelande vill kommissionen främja långsiktiga insatser för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Dessa är redan av stor vikt för EU:s konkurrenskraft i samband med globaliseringen, och därför krävs det kraftiga insatser i fråga om forskning och investering.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 7 september 2007 - E-kompetens för 2000-talet: ökad konkurrenskraft, större tillväxt och fler jobb [KOM(2007) 496 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är av största vikt för produktivitet, tillväxt och sysselsättning. EU och dess medlemsstater måste snarast hänga på den snabba utvecklingen av IKT och försöka överbrygga bristerna i fråga om e-kompetens och skapa ett verkligt kunskapssamhälle.

Kommissionens viktigaste slutsatser är följande:

 • E-kompetens ses ännu inte som en verklig politisk prioritering.
 • Dt finns ingen gemensam strategi för e-kompetens på EU-nivå, utan de olika ländernas lagstiftning skiljer sig fortfarande åt.
 • Man måste göra något åt IKT-yrkesfolkets otillräckliga status och den minskande tillgången på högkvalificerade IKT-specialister, som leder till brist på arbetskraft i denna sektor.
 • Klyftan mellan tillgång och efterfrågan för vissa typer av e-kompetens ökar allt mer, medan en alllmän brist på e-bildning kvarstår.

Kommissionen betonar vikten av att införa ett långsiktigt handlingsprogram för e-kompetens. Genomförandet av åtgärderna är medlemsstaternas ansvar, men de ska ha ett konkret europeiskt mervärde.

Kommissionen erbjuder sig att stödja olika initiativ genom att fastställa programmets huvudpunkter och redogöra för verksamheter som kommer att genomförss på EU-nivå.

Programmets viktigaste punkter är följande:

 • Utveckling av långsiktigt samarbete mellan olika berörda parter (myndigheter, näringslivet, universitet, föreningar osv.).
 • Investeringar i mänskliga resurser.
 • Främjande av forskning, matematik, e-kompetens och IKT, och uppvärdering av karriärer inom denna sektor, inte minst för ungdomar och kvinnor.
 • Ökning av e-kunskaperna genom att främst inrikta sig på befolkningsgrupper som arbetslösa, äldre och lågutbildade för att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden och chanser på integration genom IKT.
 • Skapande av möjligheter att skaffa sig e-kompetenser under hela sitt liv bland annat genom fortbildning och utveckling av nätundervisning.

Verksamheter på EU-nivå

Kommissionen föreslår fem handlingslinjer, vars verksamheter ska börja under 2007 och slutföras före 2010 års utgång. Verksamheterna kommer att genomföras inom ramen för EU-program som handlingsprogrammet för livslångt lärande, sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk innovation, programmet för innovation och konkurrenskraft samt de strukturfonder som är inriktade på sysselsättning och regional sammanhållning.

Handlingslinjerna har fölajdne syften:

 • Att främja långsiktigt samarbete och se till att de framsteg som gjorts följs upp: kommissionen kommer at uppmuntra en regelbunden dialog mellan alla berörda parter (medlemsstater, företag, föreningar osv.). Kommissionen komomer dessutom att ge ut en årsrapport om utvecklingen av e-kompetenser.
 • Att utveckla stödåtgärder och verktyg. Här ingår följande: att bidra till skapandet av EU-ramar för e-kompetens, utveckla stödet till initiativet Europass, utarbeta en EU-vägledning för partnerskap med flera aktörer, möjliggöra snabb inresa i EU för IKT-yrkesfolk från tredjeländer, uppmuntra kvinnor att välja IKT-yrken (initiativet IT girls- EN) och främja online-utbildning inom jordbrukssektorn och i landsbygdsområden.
 • Att öka medvetenheten, bland annat genom att främja utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och stödja informationskampanjer på EU-nivå och i medlemssterna.
 • Att främja anställbarhet och social integration: i samarbete med initiativet för e-integration (EN) vill kommissionen uppmuntra initiativ och samarbeten mellan utbildningsanordnare och -mottagare och undersöka möjligheterna till offenlig och privat finansiering av initiativ med flera aktörer.
 • Att främja ett mer allmänt och effektivt utnyttjande av online-inlärning: under 2008 kommer kommissionen att lägga fram en rapport med rekommendationer om riktade åtgärder för online-inlärning. Kommissionen kommer dessutom att främja utvecklingen av nätutbildningar och metoder för utbyte av fortbildningsresurser fram till 2009. Slutligen kommer kommissionen att stödja inrättandet av nät av utbildnings- och forskningscentrum för att bättre kunna bedömma d framtida behoven av e-kompetenser.

Senast ändrat den 29.02.2008

Top