Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället - Handlingsplan om informations- och kommunikationsteknik och åldrande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället - Handlingsplan om informations- och kommunikationsteknik och åldrande

Europeiska kommissionen lanserar en ny handlingsplan inom initiativet i2010: Syftet är både att ledsaga äldre personer på vägen mot en tryggare och mer självständig ålderdom och att främja utvecklingen av IT i samband med servicetjänster.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 14 juni 2007: Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället - Ett initiativ inom ramen för i2010 - Handlingsplan om informations- och kommunikationsteknik och åldrande [KOM(2007) 332 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Befolkningens åldrande i Europa är en utmaning för den europeiska arbetsmarknaden och för systemen för vård och omsorg. Man kan också se det som en samhällelig och ekonomisk möjlighet. I själva verket möjliggör informationstekniken nya produkter och tjänster, som är mer tillgängliga och som bättre svarar mot de äldres behov.

Syftet med handlingsplanen är att främja och samordna utvecklingen av IT i samband med tjänster för äldre inom EU, för att skapa möjligheter för dessa personer:

 • Att delta aktivt i arbetslivet längre, med jämvikt mellan arbete och privatliv.
 • Att förbli socialt aktiva och kreativa, genom nätverkskommunikation och tillgång till offentliga och kommersiella tjänster. Detta skulle minska den sociala isoleringen för äldre människor, särskilt i landsbygdsområden.
 • Bättre åldrande i hemmet: IT bör göra det möjligt att få en bättre livskvalitet och en högre grad av självständighet.

Europa måste hoppa på tåget och använda IT för ett bättre åldrande *! IT för bättre åldrande kan i själva verket fungera som en drivkraft för sysselsättning och tillväxt och bli en framgångsrik pionjärmarknad.

För närvarande är marknaden för tjänster för äldre fortfarande splittrad. Inte någon av de berörda parterna (äldre människor, näringslivet, myndigheter osv.) har en överblick över problemen och lösningarna på dem. Marknadsutvecklingen hämmas av bristen på utbyte av erfarenheter och god praxis. Standarder, förfaranden, systemen för ersättning och bestämmelser om funktionshinder varierar mellan medlemsstaterna. Dessutom finns det fortfarande tekniska hinder: äldre människor har inte alltid den utrustning och det tekniska kunnande som behövs.

För att rationalisera hela systemet uppmuntrar kommissionen parterna att utarbeta ett förslag till rekommendation som sätter användarna i centrum.

Kommissionens handlingsplan riktar sig därför både till medborgarna och till företagen och myndigheterna. Den har följande syften:

 • För medborgarna: att förbättra livskvaliteten och hälsan.
 • För företagen: att öka sina marknadsandelar och marknadsmöjligheter på den inre marknaden för IT för äldre, att få en mer kvalificerad och produktiv arbetskraft samt att stärka sin ställning på den växande världsmarknaden.
 • För myndigheterna: att sänka sina kostnader, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten på systemen för vård och omsorg.

Handlingsplanen består av fyra delar:

 • Att undanröja de tekniska och rättsliga hindren för marknadens utveckling, genom att bedöma marknaderna och underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna. Kommissionen föreslå att man ska utvärdera de tekniska möjligheterna och fastställa riktlinjer och måldatum, för att undanröja de rättsliga och tekniska hindren för utnyttjandet av teknik för självständigt boende. Medlemsstaterna bör samtidigt stärka genomförandet av de nuvarande rättsliga kraven för e-tillgänglighet.
 • Att öka medvetenheten och uppnå samförstånd genom samarbete och partnerskap mellan olika aktörer. IT för bättre åldrande kommer på ett avgörande sätt att bidra till EU-initiativet om e-integration som planeras till 2008. Man planerar också en Internetportal för IT och åldrande.
 • Att påskynda spridningen av teknik genom t.ex. pilotprojekt och en europeisk utmärkelse för intelligenta hem och för tillämpningar för självständigt boende.
 • Att stimulera forskning och innovation, genom att utan dröjsmål stödja ett gemensamt forskningsprogram för den offentliga och privata sektorn om "IT-stöd i boende". Programmet syftar till att få fram produkter, tjänster och innovativa system som bygger på IT och som gagnar Europas åldrande befolkning.

Kommissionen strävar efter att förbättra forskningen om IT för äldre inom sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Andra initiativ har tagits inom programmet för konkurrenskraft och innovation. Dessutom startas ett nytt europeiskt program för gemensam forskning. Programmen kommer att leda till att mer än en miljard euro investeras i forskning och innovation rörande IT.

I framtiden krävs en bättre samordning mellan medlemsstaterna för att stimulera en marknadsinriktad forskning på området. För att uppnå dessa mål kommer ett gemensamt forskningsinitiativ att inledas, kallat "Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället". Dessutom uppmuntras företagen, industrin, tjänsteleverantörerna osv. att inleda en dialog, särskilt via teknikplattformarna, för att snabbare få fram produkter, tjänster och innovativa system.

Bakgrund

Denna handlingsplan ingår i EU:s initiativ "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning". Kommissionen antog redan 2005 en strategi för att öka tillgängligheten för produkter och e-tjänster. I Riga 2006 kom medlemsstaterna överens om en politisk dagordning (DE) (EN) (FR) för att främja ett tillgängligt informationssamhälle som bygger på integration.

Åldrandet i Europa är en viktig fråga både ekonomiskt och socialt: år 2020 kommer en fjärdedel av Europas befolkning att vara över 65 år, och utgifterna för pensioner och hälsovård kommer att trefaldigas till 2050. De äldre är dock konsumenter att räkna med, deras sammanlagda tillgångar uppgår till 3 000 miljarder euro.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • IKT för bättre åldrande: Informations- och kommunikationsteknik som används för servicetjänster, för att göra dessa tjänster mer tillgängliga och effektiva för en åldrande befolkning, framför allt inom hälso- och sjukvården.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" [KOM(2005) 229 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - "Det europeiska i2010-initiativet för e-integration - Att vara en del av informationssamhället". [KOM(2007) 694 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 03.12.2007

Top