Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar skogsbruksbaserad industri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

En konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar skogsbruksbaserad industri

Kommissionen presenterar en handlingsplan för ökad konkurrenskraft och en långsiktigt mer hållbar skogsbruksbaserad industri med hänsyn till ekonomiska och miljörelaterade utmaningar för EU i framtiden. Det handlar om klimatförändringar, innovation, ökad konkurrens på världsmarknaden samt trä- och energiförsörjning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om innovativa och hållbara skogsbruksbaserade industrier i EU – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi [KOM(2008) 113 slutlig, 27.2.2008 – ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

EU:s skogsindustri är konkurrenskraftig. Den har ett produktionsvärde som uppgår till 365 miljarder euro och genererar ett mervärde på ca 120 miljarder euro. Den sysselsätter över tre miljoner människor i 344 000 företag, varav många på landsbygden. De små och medelstora företagen spelar en viktig roll i trä- och tryckeribranscherna.

I den pågående övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp måste skogsindustrin upprätthålla sin konkurrenskraft. Branschen måste fortsätta att blomstra och samtidigt anpassa sig i frågor som klimatförändringar, innovation, tillgång till icke-europeiska marknader och ökade energikostnader.

Kommissionen föreslår flera åtgärder för att förbättra konkurrenskraften för EU:s skogsbruksbaserade industri på följande områden:

  • Tillgång till råvaror
  • Kamp mot klimatförändringar
  • Innovation, forskning och teknisk utveckling
  • Handel och samarbete med länder utanför EU
  • Kommunikation och information

Tillgång till råvaror

Ökad efterfrågan på trä för förnybar energi och krav på biologisk mångfald och fritidsaktiviteter leder till ökad konkurrens. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan leder dock till ökade kostnader. Det är viktigt att stimulera det interna utbudet av träråvaror för att garantera tillgången. Den största kostnaden för många branscher inom skogsindustrin utgörs av råvaran trä, t.ex. över 30 % av de totala kostnaderna för papperstillverkning och närmare 70 % för sågverken.

Kommissionen förordar ett långsiktigt hållbart skogsbruk och uppmanar medlemsstaterna, näringslivet och skogsägarna

  • att främja skogsplantering och återplantering av skog,
  • att använda biomassa (es de en fr) på ett balanserat sätt (och inte bara för produktion av förnybar energi) för att underlätta en långsiktigt hållbar trävaruförsörjning för den skogsbruksbaserade industrin och därmed uppnå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan,
  • att stimulera en fortsatt utveckling av marknader för returpapper och returträ, med ökad medverkan från industrin och med sikte på en ökad användning av returpapper och returträ,
  • att fortsätta insatserna för att minska den olagliga skogsavverkningen och handeln med timmer av olagligt ursprung (es de en fr).

Kamp mot klimatförändringar

Skogar och skogsbruksbaserade produkter tar upp koldioxid. Kolbindningen [FR] är denna sektors bidrag till kampen mot klimatförändringarna. En ökad återvinning av papper och trä – i stället för att materialet slängs på soptippen – förlänger träprodukternas förmåga att binda kol. Kommissionen kommer att undersöka för- och nackdelar med att låta frågan om kolbindning i skogsbruksprodukter ingå i kommissionens skogsbrukspolitik.

De ökade gas- och elpriserna hotar den skogsbruksbaserade industrins konkurrenskraft. Vissa delar av industrin (kemiska massafabriker) är nettoenergiproducenter, medan andra (pappersbruk) är stora energiförbrukare. Kommissionen lyfter fram handlingsplanen för 2007–2009 om en energipolitik för Europa i syfte att skapa en verkligt konkurrenskraftig inre marknad för gas och el.

Kommissionen betonar framtida åtgärder med hänsyn till klimatförändringarna och kommer inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter att fortsätta att undersöka de energiintensiva industriernas särskilda situation och risken att produktion flyttas till länder med mindre stränga utsläppskrav (s.k. koldioxidflykt).

Innovation

Kommissionen erinrar om betydelsen av innovation, forskning och teknisk utveckling för att stödja konkurrenskraften och garantera en långsiktig hållbar skogsbruksbaserad industri. Sjunde ramprogrammet för forskning ger ramar för undersökning av metoder för framställning av träbaserade biobränslen och biobaserade kemikalier från trä. En metod som grundas på etablering av innovationscentrum kommer att följas för att stimulera konkurrenskraften i skogsbrukets förädlingskedja.

Handel och samarbete med länder utanför EU

Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att garantera tillgång till råvaror på världsmarknaden och att undanröja tullhinder. En dialog med länder utanför EU kommer att inledas i detta syfte.

Information och kommunikation

Kunskaperna om skogsprodukter och skogsindustrin måste förbättras. Medlemsstaterna, regionala myndigheter, universitet och utbildningsinrättningar kommer att uppmanas till samarbete i multinationella nätverk för att undersöka och beskriva de långsiktiga förändringarna inom den skogsbruksbaserade industrin.

Bakgrund

Alla åtgärder som föreslås har diskuterats i ett offentligt samråd [EN]. Detta meddelande utgör en ny etapp i genomförandet av EU:s integrerade industripolitik. Det kompletterar också skogshandlingsplanen.

Senast ändrat den 10.06.2008

Top