Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förorenande utsläpp från dieselmotorer och gasmotorer (fram till 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Förorenande utsläpp från dieselmotorer och gasmotorer (fram till 2013)

Harmoniseringen av de tekniska kraven i fråga om förorenande utsläpp från dieselmotorer och gasmotorer ingår i Europeiska unionens (EU) insatser för att förbättra luftkvaliteten.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I direktiv 2005/55/EG anges gränsvärden för utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar och för avgasernas röktäthet, som ska vara uppfyllda för att typgodkännande ska kunna beviljas för dieselmotorer * och gasmotorer * samt för fordon som drivs av sådana motorer. Det bidrar därmed till gemenskapsmålet att förbättra luftkvaliteten för att skydda miljön och folkhälsan.

Utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar, avgasernas röktäthet

Inledningsvis gäller de gränsvärden som anges i rad B1 i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktivet för alla nya typer av fordon och motorer från och med den 1 oktober 2005 och för samtliga nya fordon och motorer från och med den 1 oktober 2006.

I ett andra skede gäller de strängare gränsvärden som anges i rad B2 i samma tabeller för alla nya typer av fordon och motorer från och med den 1 oktober 2008 och därefter för samtliga nya fordon och motorer från och med den 1 oktober 2009.

Avgasreningssystemens hållbarhet

Biltillverkare ska dessutom garantera att dieselmotorer och gasmotorer som vid typgodkännandet konstaterats uppfylla normerna enligt direktiv 2005/55/EG uppfyller dessa normer under fordonets normala livslängd och under normala driftförhållanden.

System för omborddiagnos

Dieselmotorer och gasmotorer samt fordon som drivs av sådana motorer ska vidare vara utrustade med ett system för omborddiagnos (OBD) som omedelbart talar om att motorns avgasreningssystem inte fungerar som det ska om gränsvärdena överskrids.

Skattelättnader

Medlemsländerna kan med hjälp av skattelättnader underlätta utsläppandet på marknaden av fordon som uppfyller direktivets krav, förutsatt att dessa skattelättnader inte ger upphov till snedvridningar på den inre marknaden.

Tillämpningsområde

Direktivet gäller förorenande utsläpp från personbilar (kategori M, med undantag av fordon i kategori M1 under 3,5 ton) och nyttofordon (kategori N) som drivs av dieselmotorer eller gasmotorer.

Bakgrund

Genom direktiv 2005/55/EG upphävs och ersätts direktiv 88/77/EEG, för att öka tydligheten när nya gränsvärden för förorenande utsläpp införs. Direktivet ingår i förfarandet för EG-typgodkännande.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Dieselmotor: en motor som arbetar enligt kompressionständningsprincipen.
  • Gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/55/EG

9.11.2005

8.11.2006

EUT L 275, 20.10.2005

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/78/EG

19.12.2005

8.11.2006

EUT L 313, 29.11.2005

Direktiv 2006/51/EG

10.6.2006

8.11.2006

EUT L 152, 7.6.2006

Senast ändrat den 06.05.2007

Top