Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet

Europeiska kommissionen har utarbetat en strategi efter resultaten av högnivågruppen CARS 21 och fastställt mål för en hållbar utveckling av bilindustrin. Att stimulera sektorns konkurrenskraft internationellt genom en förbättring av regelverket och ett ökat tillträde till de utländska marknaderna är sålunda nära förbundet med framstegen i fråga om säkerhet och miljöhänsyn.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 7 februari 2007 - Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet - Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från högnivågruppen CARS 21 - [KOM(2007) 22 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

SAMMANFATTNING

Strategin för en hållbar utveckling av bilindustrin skapar en balans mellan att stimulera den europeiska bilsektorns konkurrenskraft på global nivå och att ständigt göra framsteg inom säkerhet och miljöskydd.

Bilindustrins utmaningar

Bilindustrin utgör 3 % av EU:s BNP och 7 % av sysselsättningen inom tillverkningssektorn och är en nyckelsektor i den europeiska ekonomin.

En aggressivare internationell konkurrens, betydande fasta kostnader, synnerligen höga priser för råvaror och energi, en strukturell överkapacitet, som leder till omstruktureringar och omlokaliseringar, oroar tillverkare, arbetstagare och konsumenter.

Att skapa en ram som främjar konkurrenskraften för den europeiska bilindustrin så att den kan förutse och anta konkurrenternas utmaningar och bemöta dem med socialt ansvar och innovation.

Strategi för en hållbar utveckling av bilindustrin

Den inriktning som kommissionen tänker ge bilindustrins framtid kretsar kring flera nyckelområden som tas upp i rapporten från högnivågruppen CARS 21.

  • Inre marknaden: EG-typgodkännande utvidgas till alla fordon

Enligt gemenskapens fullständiga typgodkännandesystem (WVTA - Whole Vehicle Type Approval) ska biltillverkarna visa upp en biltyp för en medlemsstats myndigheter för att få ett fullständigt typgodkännande som intygar att bilen överensstämmer med gemenskapens tekniska krav. De kan således saluföra alla bilar av denna typ i hela EU enbart på grundval av överensstämmelseintyget.

Detta system som har införts för personbilar, motorcyklar och traktorer har visat sig mycket effektivt och bör inte bara bibehållas utan kan utvidgas till att gälla samtliga fordonskategorier (lätta nyttofordon, lastbilar och bussar) för att stärka den inre marknadens funktion.

  • Miljöregelverk: förenkling och internationalisering

Trettioåtta gemenskapsdirektiv ska ersättas av likvärdiga internationella föreskrifter av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE). Ett enda regelverk för biltillverkarna ger dem möjlighet att eliminera de negativa effekterna av den kumulerade kostnaden från lagstiftningen på konkurrenskraften vilket i onödan höjer priset på bilarna utan att det påverkar säkerhets- miljöskyddskraven.

Självprovning eller virtuell provning ska också införas i flera gemenskapsdirektiv och FN/ECE-föreskrifter för att minska kostnader och påskynda förfarandena för genomförandet av föreskrifterna.

EU förbehåller sig emellertid möjligheten att lagstifta oberoende av FN/ECE-systemet.

  • Miljöhänsyn: hållbara vägtransporter

Motorfordon är ursprunget till en betydande del av förorenande utsläpp i EU. Det är således nödvändigt att bilindustrin följer den tematiska strategins riktlinjer om luftföroreningar. De främsta åtgärderna för att minska förorenande utsläpp från motorfordon tar sig för närvarande uttryck i utsläppsbegränsningarna Euro 5 och 6 (es de en fr)och främjandet av rena vägtransportfordon genom offentlig upphandling.

Den integrerade modellen för att minska koldioxidutsläpp bidrar till att nå EU-målet för utsläpp på 120 g/km CO2 före 2012. Om motortekniken ska fortsätta att utvecklas i den riktningen kan andra tekniska förbättringar (luftkonditioneringssystem, etc.) och en ökad biobränsleanvändning (es de en fr)också bidra till minskningar av CO2-utsläpp.

Återvinning av obrukbara fordon och buller från motorfordon är också föremål för en särskild uppmärksamhet.

Energihänsyn såväl när det gäller kostnader som försörjning kan också på sikt påverka beslut om motorfordons form och funktion.

Medlemsstaterna ska medverka i ansträngningen att säkerställa hållbara vägtransporter genom bättre trafikförvaltning, förbättrat uppförande av bilisterna eller skatteincitament.

  • Trafiksäkerhet: med förenade krafter

En effektiv trafiksäkerhetsstrategi bör bygga på ett samspel mellan förbättrad fordonsteknik, väginfrastruktur, bilförarnas beteende och tillämpning av regelverket.

Åtgärder för att förbättra tunga fordons synlighet (es de en fr) eller införandet av avancerad säkerhetsteknik (intelligenta bilar (es de en fr)) bidrar redan till att uppfylla Europeiska kommissionens mål att halvera antalet dödsoffer i trafikolyckor före 2010.

Nya ansträngningar när det gäller elektronisk stabilitetskontroll, bältespåminnare, obligatorisk användning av varselljus och nödbromssystem ska också genomföras.

  • Handel och utomeuropeiska marknader: rättvis global konkurrens

Den europeiska bilindustrin ska kunna utnyttja rättvisa globala spelregler.

Om den globala tekniska harmoniseringen av reglerna för motorfordon inom ramen för FN/ECE-avtalen från 1958 och 1998 medverkar ska också särskild uppmärksamhet ägnas det förbättrade tillträdet till marknaderna genom undertecknandet av bilaterala eller regionala handelsavtal, särskilt i länderna i Sydostasien, och skydd av immaterialrätter globalt.

  • Forskning och utveckling: nyckeln till konkurrenskraft

Bilsektorn som av tradition vilar på tillverkningsindustrin, stöder sig alltmer på kunskap och ligger nu på första plats i europeisk industri när det gäller investering i forskning och utveckling (omkring 5 % av sektorns omsättning).

Såväl för sektorns konkurrenskraft som för säkerhet och miljöskydd är det absolut nödvändigt att uppmuntra industriell forskning, teknisk utveckling och demonstration på strategiska områden (intelligenta bilar, rena bilar, andra generationens biobränslen, väte- och bränsleceller, etc.)

Stödet till forskning och utveckling kommer framförallt att ges via det sjunde ramprogrammet, men också via de europeiska finansinstitutionerna eller offentligprivata partnerskap.

  • Inre marknaden: beskattning och konkurrens

Framsteg bör dessutom göras på beskattningsområdet, särskilt när det gäller beskattning av personbilar och skatteincitament, samt när det gäller konkurrens på marknaden för reservdelar så att oberoende reparatörer får tillgång till den tekniska information som krävs för reparation och underhåll av fordon.

Bakgrund

Kommissionens strategi för bilindustrin stöder sig på resultaten av högnivågruppen CARS 21 som bildats i syfte att utarbeta ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet. Högnivågruppen samlade de viktigaste berörda parterna (representanter från bilindustrin, medlemsstaterna, ledamöter från Europaparlamentet, icke-statliga organisationer, kommissionen) omkring de centrala frågorna för sektorns framtid och lade fram rekommendationer i en rapport i slutet av 2005.

Kommissionen hoppas att denna undersökning inom bilsektorn samt den planerade halvtidsöversynen 2009 ska bidra med ett exempel på en metod för att utarbeta industripolitik.

See also

För ytterligare information se Europeiska kommissionens sida om ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet (CARS 21) (EN).

Senast ändrat den 28.02.2007

Top