Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s handlingsplan för skog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU:s handlingsplan för skog

Med denna handlingsplan vill man skapa samordnade ramar för skogsfrämjande åtgärder på EU-nivå. Samtidigt ska den fungera som ett instrument för samordning av EU:s och medlemsstaternas skogspolitik. Planen föreslår arton nyckelåtgärder som ska genomföras under en femårsperiod (2007-2011).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 15 juni 2006 beträffande EU:s handlingsplan för skog [KOM(2006) 302 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Skogen är av stor vikt för Europeiska unionen (EU): 37,8 % av EU:s landområde är skogstäckt, och skogen ger arbetstillfällen åt 3,4 miljoner människor (skogsbruk och skogsbaserad industri). EU är dessutom, efter USA, den näst största producenten av industriellt rundvirke, och står för cirka 80 % av världens korkproduktion. Skogen spelar också en viktig roll i samband med klimatförändringen, inte bara som kolsänka, utan också som källa för biomassa * och genom de möjligheter den erbjuder i fråga om förnybar energi. Skogarna har dessutom viktiga sociala och kulturella funktioner: de är en tillflyktsort för stadsborna, och ger möjlighet till avkoppling och friskvård, samtidigt som de utgör en viktig del av vårt kulturarv.

Europeiska kommissionen har därför fastställt fyra huvudmål för att uppnå en hållbar skogsförvaltning och bevara skogarnas många olika funktioner:

 • en förbättring av skogsbrukets långsiktiga konkurrensposition;
 • ökat miljöskydd;
 • förbättrad livskvalitet;
 • bättre kommunikation och samordning för att öka samordningen och samarbetet på olika nivåer.

Dessa mål ska uppnås med hjälp av en serie av 18 nyckelåtgärder som Europeiska kommissionen och medlemsstaterna ska genomföra tillsammans. Handlingsplanen omfattar dessutom extraåtgärder som medlemsstaterna kan vidta med anledning av sin särskilda situation och sina egna prioriteringar, ibland med hjälp av befintliga EU-instrument.

Att förbättra konkurrenskraften på längre sikt

Skogsbrukets konkurrensposition är mycket viktig. Sektorn ger stora möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster av hög kvalitet, som kan tillfredsställa en växande efterfrågan efter förnybara råvaror. Kommissionen föreslår fem nyckelåtgärder för att uppnå detta mål:

 • nyckelåtgärd 1: kommissionen ska genomföra en undersökning om globaliseringens följder för konkurrenskraften i EU:s skogsbruk, och fastställa de viktigaste faktorerna som påverkar skogsbrukets utveckling i EU. Dokumentet ska läggas till grund för en debatt om hur man kan öka sektorns konkurrenskraft och lönsamhet;
 • nyckelåtgärd 2: forskningen och den tekniska utvecklingen ska främjas och på så sätt bidra till skogsbrukssektorns konkurrenskraft (till exempel genom sjunde ramprogrammet för forskning);
 • nyckelåtgärd 3: att utbyta och utvärdera erfarenheter från värdering och saluföring av andra skogsprodukter och -tjänster än trä. Tanken är att kvantifiera skogarnas sammanlagda värde och funktioner och införa instrument för att ge ersättning för varor och tjänster som inte saluförs;
 • nyckelåtgärd 4: att främja användningen av skogsbiomassa för energiproduktion;
 • nyckelåtgärd 5: att främja samarbete mellan skogsägare och förbättra utbildning och fortbildning inom skogsbruket.

Att förbättra och skydda miljön

Huvudmålet är att bevara och på ett lämpligt vis stärka skogsekosystemens biologiska mångfald, kolbindning, integritet, hälsa och återhämtningsförmåga på olika geografiska nivåer. Kommissionen föreslår i sammanhanget följande nyckelåtgärder:

 • nyckelåtgärd 6: underlätta EU-medlemsstaternas efterlevnad av de åtaganden som gjorts i fråga om kampen mot klimatförändringarna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (CCNUCC) och Kyotoprotokollet och främja anpassningen till klimatförändringens följder;
 • nyckelåtgärd 7: bidra till uppnåendet av EU:s nya mål för biologisk mångfald för år 2010 och därefter;
 • nyckelåtgärd 8: utarbeta ett övervakningssystem för skogarna, som uppföljning av den övervakningsåtgärd (Forest Focus) som nu löper ut;
 • nyckelåtgärd 9: att förbättra skyddet av EU:s skogar.

Medlemsstaterna kan också med stöd från EJFLU och instrumentet Life+ främja åtgärder för skogen (Natura 2000), jord- och skogsbrukssystem, bidra till återställandet av skogar som skadats vid naturkatastrofer eller skogsbränder, samt främja undersökningar om orsakerna till skogsbränder och informationskampanjer.

Att bidra till livskvaliteten

Kommissionen anser att det är viktigt att bevara och främja skogarnas kulturella och sociala dimension. I detta syfte har den tagit fram följande nyckelåtgärder:

 • nyckelåtgärd 10: att främja miljöutbildning och miljöinformation;
 • nyckelåtgärd 11: att bevara och utveckla skogarnas skyddande roll;
 • nyckelåtgärd 12: att undersöka potentialen hos skogar i och omkring tätorter. Medlemsstaterna kan dessutom med hjälp av ERUF öka investeringarna i och den hållbara förvaltningen av skogarna för att på så sätt öka skyddet mot naturkatastrofer.

Att främja samordning och kommunikation.

Skogspolitiken tillhör medlemsstaternas behörighetsområde, men många politiska initiativ som påverkar skogssektorn utvecklas på EU-nivå. Detta kräver bättre samordning och samarbete mellan de olika sektorerna så att de ekonomiska, miljörelaterade och sociokulturella målen kan balanseras på olika organisatoriska och institutionella nivåer.

 • nyckelåtgärd 13: att stärka ställningen för Ständiga kommittén för skogsbruk *;
 • nyckelåtgärd 14: att stärka samordningen mellan olika politikområden när det gäller skogsfrågor;
 • nyckelåtgärd 15: att pröva en öppen samordningsmetod för de nationella skogsbruksprogrammen;
 • nyckelåtgärd 16: att stärka EU:s profil i internationella skogsrelaterade processer;
 • nyckelåtgärd 17: att uppmuntra användningen av trä och andra skogsprodukter från hållbart skogsbruk;
 • nyckelåtgärd 18: att förbättra informationsutbyte och kommunikation. Europeiska kommissionen kommer bland annat att skapa en webbsida för skogsförvaltning på Internetadressen Europa.

Dessutom uppmuntras medlemsstaterna att anordna utåtriktade evenemang, som en "skogsvecka" eller "skogens dag" för att öka medvetenheten om det hållbara skogsbrukets fördelar.

I samband med denna handlingsplan kommer kommissionen att genomföra en halvtidsanalys under 2009 och en slutanalys 2012.

Bakgrund

1998 hade Europeiska rådet antagit en resolution om en skogsstrategi för Europeiska unionen. Kommissionen har sedan lämnat in en rapport om denna strategis genomförande under fem år och bland annat föreslagit att utarbeta en handlingsplan för en hållbar skogsförvaltning i EU. I maj 2005 uppmanade rådet (jordbruk och fiske) kommissionen att utarbeta en sådan handlingsplan.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Biomassa: alla organiska produkter, vegetabiliska och animaliska, som används för energiutvinning (eller för agronomiska ändamål).
 • Ständiga kommittén för skogsbruk: skapad 1989 som företrädare för EU-medlemsstaternas skogsförvaltningar. Kommittén har 27 medlemmar (utsedda av EU-medlemsstaternas regeringar), och Europeiska kommissionen är dess ordförande. Kommittén har tre uppgifter: Den ska ge råd om och förvalta specifika skogsbruksåtgärder, den ska vara ett samrådsforum som i enskilda fall kan bidra med sakkunskap till skogsbruksåtgärder inom EU:s olika politikområden, och den ska vara ett forum för informationsutbyte mellan medlemsstater och kommissionen. Ständiga kommittén för skogsbruk kommer att fungera som samordnande organ mellan kommissionen och medlemsstaterna i samband med genomförandet av handlingsplanen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 mars 2005, "Rapport om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi" [KOM(2005) 84 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

See also

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet Miljö, Skog (EN)

Senast ändrat den 27.10.2011

Top