Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming i mobiltelefonnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming i mobiltelefonnät

Syftet med denna förordning är att säkerställa att mobilanvändare inte betalar orimligt höga avgifter för EU-omfattande roamingtjänster (samtal, SMS och internetanvändning) när de reser inom EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning).

SAMMANFATTNING

Denna förordning syftar huvudsakligen till att öka konkurrensen på marknaden för mobilanvändare som använder telefonen till samtal, SMS eller internet när de åker utomlands inom EU. Detta kallas ”roaming”.

Genom denna förordning införs två huvudsakliga ändringar.

Till följd av de nya EU-reglerna för roaming, vilka trädde i kraft den 1 juli 2012, kommer pristaket för de som betalar för roamingtjänster medan de reser inom EU att sänkas. Att använda mobilt internet för att få tillgång till kartor, foton, sociala nätverk och e-post när du reser i andra EU-länder blir allt mer prisvärt. Det blir det även att ringa och ta emot samtal och skicka och ta emot SMS, vilket är en följd av nya pristak.

Dessutom får människor som reser utanför EU från och med den 1 juli 2012 ett varningsmeddelande i form av SMS, e-postmeddelande eller popup-fönster när de närmar sig en i förväg bestämd prisnivå eller 50 euro av dataanvändning. Detta är en förlängning av det varningssystem som finns just nu inom EU.

Från och med den 1 juli 2014 kan konsumenter välja ett separat roamingavtal innan de reser eller, där det är möjligt, en operatör av mobila roamingtjänster direkt via ett värdnät. Konsumenter kan på så sätt lätt jämföra roamingerbjudanden (oberoende av andra mobiltjänster) och dra nytta av lägre priser.

Roamingkonsumenter ska inte betala mer än 19 cent per minut för samtal och högst 5 cent per minut för att ta emot. Som mest ska det kosta 6 cent att skicka ett SMS, och att ladda ner eller använda internet ska kosta högst 20 cent per megabyte (Mbit) vid utlandsresa (som tas ut per använd kilobyte) från och med den 1 juli 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 531/2012

1.7.2012

-

EUT L 172, 30.6.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 108, 24.4.2002).

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013) 627 final av den 13 juni 2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning).

Syftet här är att bidra till utvecklingen av en inre marknad för elektronisk kommunikation där invånare och företag har tillträde till elektroniska kommunikationstjänster oavsett var de tillhandahålls i unionen, utan gränshinder eller omotiverade extrakostnader, och där företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster kan driva och tillhandahålla sådana nät och tjänster var än de är etablerade och var än deras kunder finns i EU.

När det gäller roaming är syftet med förslaget att hitta lösningar som t.ex. att garantera ett högt konsumentskydd inom EU och enhetliga affärsvillkor i detta avseende, bland annat genom åtgärder för att gradvis avveckla överdebitering av mobila roamingtjänster och genom att säkerställa tillträde till ett öppet internet.

Senast ändrat 05.02.2014

Top