Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gränsöverskridande tågpersonal – arbetsvillkor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gränsöverskridande tågpersonal – arbetsvillkor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2005/47/EG om avtalet om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel järnvägstrafik

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

  • Genom avtalet fastslås en balans mellan
    • behovet av att säkerställa ett tillräckligt skydd för mobila arbetstagares hälsa och säkerhet vid gränsöverskridande driftskompatibel järnvägstrafik, och
    • behovet av flexibilitet i driften av järnvägstransportföretag i ett integrerat järnvägsnät i Europeiska unionen (EU).
  • Enligt avtalet beviljas arbetstagare en daglig viloperiod på 12 timmar i följd och 30 till 45 minuter långa raster. I avtalet begränsas den dagliga körningstiden till 9 timmar för ett dagskift och 8 timmar för ett nattskift.
  • Avtalet ger också arbetsgivarna större flexibilitet, eftersom de under exceptionella omständigheter kan förkorta de dagliga viloperioderna till 9 timmar istället för 11, enligt vad som föreskrivs i direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning.
  • EU-länderna kan behålla eller införa regler som är mer gynnsamma än de som fastställs i detta direktiv.
  • Direktivet får inte användas för att motivera en lägre skyddsnivå för arbetstagare när det finns bättre skydd enligt den befintliga nationella lagstiftningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 27 juli 2005. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 27 juli 2008.

BAKGRUND

Detta direktiv ingår i den allmänna ramen för driftskompatibilitet inom EU:s järnvägssystem. Med ett bättre integrerat järnvägsnät kan EU skära ner på vägtransporterna och minska deras skadliga biverkningar. Genom att arbetsmarknadens parter involveras vill man säkerställa tillfredsställande arbetsvillkor för arbetstagare i driftskompatibel järnvägstrafik.

* VIKTIGA BEGREPP

Mobil arbetstagare: varje medlem i en tågpersonal som tilldelas tjänstgöring med gränsöverskridande driftskompatibel trafik under mer än en timme av arbetsdagen.

Gränsöverskridande driftskompatibel trafik: körning av tåg som tillhör ett land på spåren i ett annat land.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (EUT L 195, 27.7.2005, s. 15–17)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet – Ekonomisk och social verkan av det till direktiv 2005/47/EG fogade avtal som slöts den 27 januari 2004 mellan arbetsmarknadens parter om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (KOM(2008) 855 slutlig, 15.12.2008)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

Senast ändrat 06.09.2016

Top