Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utveckling av ett Europa-Medelhavstransportnätverk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Utveckling av ett Europa-Medelhavstransportnätverk

Detta meddelande syftar till att främja samarbetet med länderna i södra Medelhavsområdet för att förbättra transportinfrastrukturen och öka medvetenheten hos de offentliga och privata berörda parterna.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om utvecklande av ett Europa-Medelhavstransportnätverk [KOM(2003) 376 slutlig -ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

I detta meddelande analyseras de ekonomiska, politiska och finansiella aspekterna av utvecklingen av ett Europa-Medelhavstransportnät. Syftet är att fastställa vad som krävs för detta nät och därvid betona säkerhetsaspekter och finansiella frågor och samtidigt beakta Europeiska unionens utvidgning.

Det förekommer mycket täta transporter mellan Medelhavets kuster, och EU är den viktigaste parten för både sjö- och lufttransport, inte minst med det s.k. Maghreb-området. Samtidigt har nya hinder och behov uppstått i fråga om utveckling av turismen, säkerhet och internationell terrorism.

INNEHÅLL

Planering av nätet och fastställande av prioriterade infrastrukturprojekt

Planering och urval av prioriterade projekt har inletts inom ramen för MEDA -programmet.

Det är viktigt att välja ut prioriterade infrastrukturprojekt och få dem godkända av transportministrarna i Europa-Medelhavsområdet. Kommissionen tillämpar härvid en strategi grundad på transportkorridorer som gör det möjligt att klassificera prioriteringarna i en hierarki.

Preliminärt planeras följande två multimodala korridorer för att främja den regionala sammanhållningen:

- Den multimodala korridoren genom Maghreb: ett järnvägs- och vägnät som förbinder de viktigaste städerna i Marocko, Algeriet och Tunisien.

- Den dubbla korridoren i östra Medelhavsområdet: Korridoren startar i Bulgarien, korsar Turkiet och delar sig sedan i två grenar, en som följer den syriska kusten till Libanon, Israel och Egypten, och en som går via högplatåerna i Syrien och Jordanien.

Att samordna gemensamma transportpolitiska målsättningar.

- Närsjöfart: Inrättandet av höghastighetsvattenvägar som förbinder medlemsstaternas korridorer och kuster med kringliggande länder är av högsta betydelse. Medelhavsbäckenet är ett prioriterat område för utvecklingen av sådana höghastighetsvattenvägar.

Intermodalitet inom närsjöfart skulle också kunna kompletteras genom delaktighet i pilotprojekt inom programmet Marco Polo.

- Sjötransport: Syftet är att undvika oljeolyckor av den typ som inträffade med fartygen "Erika" och "Prestige" i det slutna och ekologiskt mycket känsliga Medelhavet. De nya förslagen i paketen "Erika I (es de en fr)" och " II " återspeglas i Europa-Medelhavsplanerna. I detta sammanhang kan ett nytt regionalt projekt inom ramen för MEDA-programmet nämnas, som samlar de viktigaste insatserna för förebyggande.

- Lufttransport: Lufttransporten spelar en mycket viktig roll, inte minst på grund av den ökande turismen och invandrarpopulationernas rörlighet. Syftet är att öka flygplatsernas kapacitet och samordna flygledningssystem för att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum. Dessa insatser kompletteras eventuellt av s.k. " open skies "-avtal mellan EU och de berörda parterna i Medelhavsområdet samt av att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet deltar i verksamheterna.

- Järnvägstransport: målet är att bygga ut järnvägsnätet för att underlätta transporter syd-syd, öka driftskompatibiliteten (es de en fr) och minska koldioxidutsläppen.

- Galileo: Projektet Galileo, som kommer att vara i drift från och med 2008, innebär att det europeiska systemet för satellitnavigation kan användas i Medelhavsområdet för säkrare och bättre skyddade transporter. Syftet är att få med parterna i Medelhavsområdet och deras företag så att de kan bidra med kapital till det gemensamma företaget Galileo.

- Forskningsprogram: Partnerländerna i Medelhavsområdet kan delta i sjätte ramprogrammet för forskning, bland annat i det prioriterade området " Flyg- och rymdteknik " och "Hållbara yttransporter" för att förbättra säkerheten inom Europa-Medelhavstransportnätet.

Finansiering av näten

Det största problemet är den privata sektorns investeringar. De offentliga investeringarna, inbegripet investeringar på EU-nivå, fortsätter att spela en viktig roll för infrastrukturen. I detta sammanhang föreslås det i meddelandet att försöka inrätta offentlig-privata partnerskap och inrätta ett oberoende kontor för främjande av nätet och den finansiella planeringen av stora infrastrukturprojekt.

I samarbete mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership - Låneinrättningen för investeringar och partnerskap mellan EU och Medelhavsområdet) inrättats inom ramen för EIB.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet "Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder" [KOM(2003) 104 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens meddelande "Förbättrat samarbete mellan EU och Medelhavsområdet inom transport- och energisektorerna", [KOM(2001) 126 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

Kommissionens meddelande "Att förverkliga det transeuropeiska transportnätet: Innovativa finansieringsmetoder - Driftskompatibla elektroniska vägtullsystem" [KOM(2003) 32 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 19.07.2006

Top