Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att skydda havet och näringskedjan från effekterna av tennorganiska föreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att skydda havet och näringskedjan från effekterna av tennorganiska föreningar

Ett förbud mot användning av vissa kemiska föreningar på fartyg och i nät kan bidra till att skydda den marina miljön och människors hälsa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.

SAMMANFATTNING

Ett förbud mot användning av vissa kemiska föreningar på fartyg och i nät kan bidra till att skydda den marina miljön och människors hälsa.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom denna förordning införlivas reglerna i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) konvention om antifoulingsystem på fartyg (AFS-konventionen)* i Europeiska unionens lagstiftning. Syftet är att förbjuda tennorganiska föreningar på alla fartyg som kommer in i hamnar i EU, för att minska eller helt få bort de skadliga effekterna av dessa produkter.

VIKTIGA PUNKTER

Vad är tennorganiska föreningar?

Tennorganiska föreningar är kemikalier från antifoulingfärg som används på båtskrov och nät. Dessa ytbeläggningar fungerar som biocider, utformade för att förhindra att alger, mollusker och andra organismer som minskar fartygs hastighet sätter sig på fartygen.

Vad har de för effekter?

De är mycket giftiga för havslivet (larver, musslor, ostron och fiskar) och har av den anledningen förbjudits i många EU-länder.

Förordningen tillämpas på

  • fartyg som för ett EU-lands flagga,
  • fartyg som inte för ett EU-lands flagga men som framförs under ett EU-lands myndighet,
  • fartyg som kommer in i en hamn i ett EU-land men inte omfattas av de två nämnda punkterna.

Den gäller inte för eventuella krigsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs av en stat, inom eller utanför EU, och används i statlig tjänst.

Genom förordningen införs följande restriktioner:

  • Från och med den 1 juli 2003 får tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem inte längre appliceras på fartyg som för ett EU-lands flagg.
  • Från och med den 1 januari 2008 måste fartyg som kommer in i en hamn i ett EU-land antingen vara utan beläggning med tennorganiska föreningar som fungerar som biocider, eller ha ett andra lager som förhindrar att tennorganiska föreningar kommer ut från det icke-överensstämmande undre lagret av antifoulingfärg.

Besiktning och certifiering

Genom förordningen införs ett besiktnings- och certifieringssystem för fartyg som för ett EU-lands flagg. Enligt detta krävs att

  • fartyg med en bruttodräktighet på 400 ton eller däröver besiktigas och certifieras, oberoende av trafikens art,
  • fartyg som har en längd på 24 meter eller däröver, men en bruttodräktighet på mindre än 400 ton, helt enkelt bär med sig en försäkran om överensstämmelse med förordningen eller med AFS-konventionen,
  • ingen besiktning eller certifiering emotses för fartyg med en längd på mindre än 24 meter, dvs. huvudsakligen fritids- och fiskebåtar.

I kommissionens förordning (EG) nr 536/2008, som ändrar den ursprungliga förordningen, beskrivs hur fartyg som för flagg från ett land utanför EU måste följa restriktionerna. Enligt detta krävs att

  • fartyg som för flagg från en stat som är part till AFS-konventionen påvisar sin överensstämmelse genom ett internationellt certifikat för antifoulingsystem,
  • fartyg som för flagg från en stat som inte är part till AFS-konventionen innehar ett intyg om överensstämmelse som utfärdats av flaggstaten i enlighet med AFS-konventionen och IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC).

VIKTIGA BEGREPP

* Internationella konventionen om kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg : ett avtal som förbjuder användning av skadliga tennorganiska föreningar i antifoulingfärg som används på fartyg, och som skapar en mekanism för att förhindra potentiell framtida användning av andra skadliga ämnen i antifoulingsystem.

Se mer information om antifoulingsystem på Europeiska sjösäkerhetsbyråns webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 782/2003

10.5.2003

-

EUT L 115, 9.5.2003, s. 1-11

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 536/2008

4.7.2008

-

EUT L 156, 14.6.2008, s. 10-11

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Senast ändrat 25.08.2015

Top