Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg

EU-täckande standarder för lokförare innebär följande:

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen

SAMMANFATTNING

EU-täckande standarder för lokförare innebär följande:

 • Järnvägstjänster mellan EU-länderna fungerar lättare.
 • Allmänhetens förtroende för järnvägssystemen ökar.
 • Det skapas en flexiblare arbetsmarknad för förarna själva.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs villkoren och förfarandena för att behörighetspröva lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystem i EU.

VIKTIGA PUNKTER

När EU-länderna genomför direktivet kan de göra undantag för lokförare som uteslutande arbetar på

 • tunnelbanor, spårvagnar och andra spårvägssystem i tätorter,
 • nätverk som är åtskilda från resten av järnvägssystemet och endast avsedda för person- och godstransport i lokal-, stads- och förortstrafik,
 • privatägd järnvägsinfrastruktur,
 • banavsnitt som tillfälligt är stängda för normal trafik.

Behörighetsprövning av förare

Förare måste ha den lämplighet och de kvalifikationer som krävs. De måste även inneha följande dokument:

 • Ett förarbevis som intygar att en förare uppfyller minimikrav i fråga om medicinsk och psykologisk lämplighet, grundläggande skolutbildning och allmänna yrkeskvalifikationer.
 • Ett harmoniserat kompletterande intyg som anger vilka järnvägar och typer av tåg som föraren är bemyndigad att framföra.

Att erhålla förarbevis och intyg

Sökande måste uppfylla följande krav:

 • Vara minst 20 år gamla, även om EU-länderna får utfärda förarbevis som är begränsade till deras eget territorium till förare från 18 års ålder.
 • Ha genomgått grundläggande utbildning och uppfylla de medicinska krav som fastställs i direktivet.
 • Tillhandahålla bevis på fysisk och psykisk lämplighet genom att godkännas vid en medicinsk undersökning utförd av en läkare som erkänts av behörig myndighet.
 • Uppvisa psykologisk lämplighet genom att godkännas vid en undersökning som utförs av en psykolog som erkänts av den behöriga myndigheten.
 • Tillhandahålla bevis på sina yrkeskunskaper och i tillämpliga fall språkkunskaper.

Den behöriga myndigheten måste utfärda förarbeviset inom en månad efter det att de har mottagit de nödvändiga dokumenten. Förarbeviset gäller i tio år.

Vilken roll har de nationella behöriga myndigheterna?

Den myndighet som utses av EU att utfärda lokförares förarbevis har ett antal uppgifter, däribland följande:

 • Att utfärda och uppdatera förarbevis, tillhandahålla nya förarbevis och dra in och återkalla förarbevis vid behov.
 • Att säkerställa regelbundna prov och kontroller.
 • Att säkerställa att ett register över ackrediterade eller erkända personer och organ (läkare, utbildare, examinatorer osv.) offentliggörs och uppdateras.
 • Att hålla och uppdatera ett register över förarbevis som utfärdats, ändrats, tillfälligt återkallats, återkallats eller förklarats förlorade eller förstörda, eller som har löpt ut.
 • Att övervaka processen med behörighetsprövning av förare och utföra de nödvändiga kontrollerna ombord på tåg som färdas inom EU.

Järnvägsföretag måste

 • hålla ett register över alla harmoniserade kompletterande intyg som utfärdas, löper ut, ändras, tillfälligt återkallas, återkallas eller förklaras borttappade eller förstörda,
 • inrätta ett system för att övervaka sina förare och vidta omedelbara åtgärder om en förares lämplighet för jobbet ifrågasätts.

Senast den 29 oktober 2018 måste alla förare inneha förarbevis och intyg som överensstämmer med detta direktiv.

Direktivet har ändrats genom direktiv 2014/82/EU. Ändringarna innefattade mindre justeringar av kraven för att utfärda ett förarbevis och ett intyg, för att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla EU-länderna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/59/EG

4.12.2007

3.12.2009

EUT L 315, 3.12.2007, s. 51-78

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/82/EU

15.7.2014

1.7.2015

EUT L 184, 25.6.2014, s. 11-15

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 8, 13.1.2010, s. 17-31)

Kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 13, 19.1.2010, s. 1-27)

Kommissionens beslut 2011/765/EU av den 22 november 2011 om kriterier för erkännande av utbildningsanstalter som deltar i utbildning av lokförare, om kriterier för erkännande av examinatorer av lokförare och om kriterier för anordnande av prov i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 314, 29.11.2011, s. 36-40)

Kommissionens rekommendation 2011/766/EU av den 22 november 2011 om erkännande av utbildningsanstalter och examinatorer för lokförare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 314, 29.11.2011, s. 41-46)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/89/EU av den 14 februari 2014 om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de skyldigheter när det gäller administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 45, 15.2.2014, s. 36-39)

Senast ändrat 14.09.2015

Top