Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhet till sjöss: kommitté för sjösäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhet till sjöss: kommitté för sjösäkerhet

Genom förordningen inrättas en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS). Den assisterar och ger råd till Europeiska kommissionen angående genomförandet av EU-lagstiftning om sjösäkerhet, förhindrade av förorening och boende- och arbetsförhållanden för besättningar ombord på fartyg.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom den inrättas COSS-kommittén, som utgörs av representanter för medlemsstaterna och har kommissionen som ordförande. Kommitténs roll är att bistå med att vid behov uppdatera och ändra EU:s sjöfartslagstiftning. Den centraliserar det arbete som tidigare utfördes av ett antal kommittéer som tillsattes enligt olika EU-lagar på området.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

I sitt arbete tar COSS upp ett stort antal olika aspekter som omfattas av EU:s sjöfartslagstiftning, såsom

  • mottagningsanordningar i hamn (där fartyg kan deponera sitt avfall eller rester från sin last): för att minska utsläppen i havet och på så sätt förhindra havsföroreningar,
  • marin utrustning: säkerhet för produkter - men även tjänster - som tillhandahålls för byggnad, ombyggnad och underhåll av fartyg (havs- och inlandsfartyg) och marina konstruktioner, såsom oljeplattformar,
  • passagerarfartyg, säkerhet för färjor och kryssningsfartyg och boendeförhållanden ombord,
  • miniminivåer för utbildning för sjöfolk.

Internationella regler

Mycket av utvecklingen inom EU:s sjöfartslagstiftning drivs av förändringar som avtalas inom internationella organisationer, t.ex. Internationella sjöfartsorganisationen eller Internationella arbetsorganisationen.

Förfarande för kontroll av överensstämmelse

För att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt mellan EU:s sjöfartslagstiftning och avtal som sluts på internationell nivå har EU-länderna och kommissionen ett samarbete och en samordning för att utarbeta en gemensam EU-hållning.

Det finns ett förfarande för kontroll av överensstämmelse som gör att COSS kan utreda ändringar av en konvention eller resolution som antas på internationell nivå och som kan få sådan verkan att EU:s standarder sänks. Ett akut COSS-möte kan tillkallas på kommissionens initiativ eller på begäran av ett EU-land, för att utreda de berörda ändringarna och utfärda ett yttrande om lämpliga EU-åtgärder.

Som försiktighetsåtgärd kan kommissionen när så är lämpligt även be EU-länderna att uppskjuta eller fördröja eventuella planer på att godkänna eller tillämpa den internationella förändringen i fråga.

Befogenheterna för COSS

COSS arbete påskyndar och förenklar införlivandet av internationella regler i EU:s lagstiftning genom att ändringar av dessa regler kan tillämpas direkt, efter en föregående överensstämmelsekontroll.

I förordning (EU) nr 182/2011 fastställs reglerna och principerna för Europeiska kommissionens genomförandebefogenheter (kommittéförfarande). Genom COSS kontrollerar EU-länderna kommissionens utövande av de genomförandebefogenheter den tilldelats genom de olika direktiv och förordningar som antagits på området europeisk sjöfart.

NÄR TRÄDER FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 19 december 2002.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

EUT L 324, 29.11.2002, s. 1-5

Senast ändrat 15.03.2015

Top