Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lastning och lossning av bulkfartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lastning och lossning av bulkfartyg

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/96/EG – EU:s krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet utökas säkerhetsförfarandena för bulkfartyg som lastar och lossar sin fasta bulklast i hamnar i EU.
 • Syftet är att minska skaderisken för fartyg under lastning och lossning.
 • I direktivet harmoniseras standarder för fartyg och terminaler, och för samarbete och kommunikation mellan dem.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen gäller för terminaler* och bulkfartyg i EU, oavsett flagg, som använder dessa för att lassa och lossa fast bulklast.
 • EU-länderna måste säkerställa att
  • terminaloperatörerna kan lita på att de besökande lastfartygen och deras egna terminaler följer lagstiftningen,
  • lastnings- och lossningsplaner i linje med 1974 års SOLAS-konvention avtalas mellan hamnbefälhavaren och terminalrepresentanten innan något arbete påbörjas,
  • deras egna myndigheter förebygger eller stoppar alla arbeten som de tror kan äventyra säkerheten för fartyg eller besättning,
  • regelbundna inspektioner av lastnings- och lossningsarbeten, däribland aviserade besök, utförs för att kontrollera att lagstiftningen följs. Resultaten av inspektionerna vidarebefordras till Europeiska kommissionen vart tredje år.
 • Hamnbefälhavarna är alltid ansvariga för säker lastning och lossning av lastfartygen som står under deras befäl.
 • Terminalrepresentanterna måste förse befälhavaren med relevant information, såsom namnet på kajen och den utrustning som är tillgänglig där arbetet ska äga rum, innan fartyget ankommer.
 • Terminalrepresentanterna måste rapportera till hamnbefälhavaren varje skada på ett fartyg eller dess utrustning under lastning eller lossning. Vid behov ska reparation göras.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 5 februari 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 augusti 2003.

VIKTIGT BEGREPP

* Terminal: varje fast, flytande eller rörlig anläggning som är utrustad och används för att lasta eller lossa torr last i bulk i eller ur bulkfartyg.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg (EGT L 13, 16.1.2002, s. 9–20)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/96/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 14.03.2016

Top