Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säker och effektiv transport på inre vattenvägar: flodinformationstjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säker och effektiv transport på inre vattenvägar: flodinformationstjänster

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs reglerna för användning av harmoniserade flodinformationstjänster (RIS)*. Reglerna ska leda till ökad säkerhet, effektivitet och miljövänlighet på inre vattenvägar i EU. De är tillämpliga på kanaler, floder, sjöar och hamnar som kan ta fartyg på mellan 1 000 och 1 500 ton.

VIKTIGA PUNKTER

 • Med flodinformationstjänster avses
  • geografisk, hydrologisk och administrativ information om vattenvägar (farleder),
  • information som påverkar navigeringen på kort, medellång och lång sikt (taktisk och strategisk trafikinformation),
  • åtgärder i händelse av en olycka (stöd till katastrofförebyggande åtgärder),
  • statistik och tulltjänster samt avgifter för vattenvägar och hamnar.
 • EU-länderna måste
  • se till att deras RIS-system är effektiva, utbyggbara och kan samverka med andra system,
  • ge RIS-användare tillgång till samtliga relevanta uppgifter om navigering och ruttplanering,
  • inrätta RIS-centra efter regionala behov,
  • utse de myndigheter som ska övervaka användningen av RIS och utbytet av internationella uppgifter.
 • Europeiska kommissionen ansvarar för att inom de överenskomna tidsfristerna fastställa tekniska riktlinjer för planering, genomförande och drift av RIS. Det gäller främst på följande områden:
  • Elektroniska sjökort och informationssystem.
  • Elektronisk fartygsrapportering.
  • Meddelanden till befälhavare.
  • Spårningssystem för fartyg.
  • Driftskompatibilitet hos RIS-utrustning.
 • Kommissionen har med hjälp av en kommitté av nationella experter utvecklat tekniska krav för användningen av RIS.

Åtgärdsprogram

Kommissionen lade 2006 fram ett meddelande om ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar. Programmet, som är känt som Naiades (åtgärds- och utvecklingsprogram för inlandssjöfart och inre vattenvägar i Europa), uppdaterades 2013 (Naiades II) och omfattar nu specifika mål som ska uppnås fram till 2020. Med sitt meddelande om Naiades II vill kommissionen skapa de förutsättningarna som krävs för att öka kvaliteten på inlandssjöfart som transportsätt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 20 oktober 2005. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 oktober 2007.

BAKGRUND

 • I EU finns 37 000 kilometer kanaler och floder som förbinder viktiga städer och regioner. Dessa inre vattenvägar kan bidra effektivt till ett hållbart transportsystem och därigenom minska mängden trafikstockningar och föroreningar på EU:s vägar.
 • Portal för flodinformationstjänster

VIKTIGA BEGREPP

* Flodinformationstjänster (River Information Services [RIS]): informationstjänster som stöd för trafik- och transportförvaltning i fråga om inlandssjöfart, inklusive, om det är tekniskt genomförbart, samverkan med andra transportslag.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (EUT L 255, 30.9.2005, s. 152–159).

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2005/44/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 25.07.2016

Top