Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gods: I riktning mot säkrare och mer konkurrenskraftiga vägtransporter av hög kvalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Gods: I riktning mot säkrare och mer konkurrenskraftiga vägtransporter av hög kvalitet

I detta meddelande presenteras de åtgärder som behövs för att genomföra en övergripande och samstämmig politik i syfte att säkerställa att vägtransporterna blir säkrare, mer konkurrenskraftiga och får högre kvalitet.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 21 juni 2000 - I riktning mot säkrare och mer konkurrenskraftiga vägtransporter av hög kvalitet i gemenskapen [KOM(2000) 364 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

De yrkesmässiga vägtransporterna brottas för närvarande med vissa problem som har föranlett kommissionen att utarbeta en övergripande strategi för denna sektor. Villkoren måste förbättras för att uppnå en rättvisare konkurrens som kan minska inverkan från den ökande konkurrens som är en följd av att det skapats en inre marknad. De ökande säkerhetsbehoven gör dessutom att åtgärder krävs för att skydda såväl yrkesförare som andra trafikanter på vägarna. Slutligen kan den sociala oro som uppstår till följd av att arbetskraft anlitas vars anställningsförhållanden strider mot lagen dämpas genom att arbetsvillkoren förbättras, genom att det skapas bättre kontrollmöjligheter lagstiftningsvägen och genom att föraryrkets anseende höjs. De föreslagna åtgärderna kan sammanfattas i följande fyra syften: (1) utarbeta en arbetstidslagstiftning, (2) skapa skäliga arbetsvillkor, (3) förbättra kontrollen av väg transporterna och (4) höja utbildningsnivån.

Förläggning av arbetstiden för förare som utför vägtransport

Kommissionen lade i november 1998 fram ett förslag till direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter. Förfarandet avseende detta förslag är för tillfället blockerat i rådet på grund av att medlemsstaterna har olika åsikter i frågan om huruvida förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet.

Anställningsvillkor för förare

Den sociala oro som tidigare nämnts är framför allt ett resultat av att förare kommer från tredje land och anställs på villkor som inte stämmer överens med gemenskapens villkor (lägre lön, nästan obegränsad arbetstid, dåligt socialt skydd). Denna försämring av arbetsvillkoren ger upphov till såväl konkurrensstörningar som säkerhetsproblem. För att problemen ska kunna lösas föreslår kommissionen att det ska införas krav på att förarintyg utfärdas så att det blir möjligt att kontrollera om förarens anställningsvillkor är lagliga. Intyget ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram ett förslag till förordning med detta innehåll.

Kontroll av vägtransporter

För att de bestämmelser ska bli effektiva genom vilka större säkerhet, bättre konkurrens och skäliga arbetsvillkor ska uppnås måste det finnas möjligheter att kontrollera vägtransporterna. Kommissionen står i begrepp att lägga fram ett meddelande om kontroller och sanktioner inom vägtrafiksektorn. Det föreslås att direktiv 88/599/EEG ska skärpas genom att en ökning sker av det antal arbetsdagar som ska kontrolleras av medlemsstaterna. Det finns redan i dag vissa bestämmelser av detta slag. Enligt förordning (EG) nr 2135/98 kommer det nämligen att vara obligatoriskt med färdskrivare vid vägtransporter i slutet av år 2002.

Utbildning

Förarutbildningen regleras genom direktiv 76/914/EEG om utbildning av vissa förare och direktiv 91/439/EEG om körkort. Kommission ska inom kort lägga fram ett förslag i vilket det fastställs gemensamma regler om utbildning för yrkesförare varvid hänsyn tas till de särskilda krav som är förknippade med föraryrket.

Slutsats

Kommission har för avsikt att på ett senare stadium undersöka om det är lämpligt att ändra de gemensamma bestämmelserna om körtid och vila för förare. Kommissionens agerande inom vägtrafiksektorn koncentreras för närvarande på att förbättra samstämmigheten. Kommissionen föreslår därför en övergripande politik med ett åtgärdspaket som omfattar vägsäkerhet och konkurrens samt vägtransporternas ekonomiska och sociala aspekter.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (kodifierad version)(Text av betydelse för EES).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/94/EG av den 12 december 2006 om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg (kodifierad version) (Text av betydelse för EES).

Senast ändrat den 15.05.2007

Top