Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toppdomänen .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toppdomänen ”.eu”

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 733/2002 om inrättande av toppdomänen .eu

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs hur internetadressuffixet ”.eu”, känt som toppdomänen, inrättas. Framför allt föreskrivs i förordningen att en registreringsenhet ska upprättas, och generella riktlinjer fastställs för driften av denna registreringsenhet.

VIKTIGA PUNKTER

Toppdomänen ”.eu” på internet ger EU en egen internetidentitet. Den har som syfte att göra EU synligare på internet, öka användarnas valmöjligheter när det gäller domännamn och främja e-handelns utveckling på den inre marknaden.

Skapandet av toppdomänen ”.eu” är ett av de mål som fastställs i åtgärdsplanen eEurope 2002 för att få fart på e-handeln och främja användningen av internet.

Domänen ”.eu” kompletterar de domäner som redan finns i EU och ersätter dem inte. Den ger användarna möjlighet att ha en alleuropeisk internetidentitet (huvudsakligen webbplats- eller e-postadresser).

Mål

Inrättandet av toppdomänen ”.eu” har flera avsedda mål:

 • Att främja användningen av internet och öka användarnas valmöjlighet genom att erbjuda ett alternativ till de befintliga nationella toppdomänerna (t.ex. ”.fr” för Frankrike eller ”.it” för Italien) eller de globala generiska toppdomänerna (t.ex. ”.com” och ”.net”).
 • Att förbättra driftskompatibiliteten för transeuropeiska servrar genom att tillgången till .eu-namnservrar i EU säkras.
 • Att göra EU:s inre marknad mer synlig i världsnätverket och främja bilden av EU i de globala informationsnäten.

Registreringsenhet

Registreringsenheten drivs av en icke-statlig organisation som har ingått ett avtal med Europeiska kommissionen.

Den har följande uppgifter:

 • Registrera domännamn i toppdomänen .eu genom godkända .eu-ombud för företag, organisationer eller privatpersoner som är etablerade eller bosatta i EU.
 • Anta riktlinjerna för registrering av toppdomänen .eu i samråd med kommissionen och andra berörda parter, i enlighet med de allmänna riktlinjerna.
 • Införa avgifter som är direkt baserade på de kostnader som uppstått.
 • Införa riktlinjer för tvistlösning utanför domstol för att lösa eventuella tvister om domännamn eller registreringsenhetens beslut.
 • Anta och genomföra förfaranden för godkännande av .eu-ombud.
 • Säkerställa integriteten för databaserna över domännamn.

Riktlinjer

Kommissionen är ansvarig för att fastställa de allmänna riktlinjerna för inrättandet och driften av toppdomänen .eu samt de allmänna principerna för registrering. Dessa riktlinjer innefattar i synnerhet

 • riktlinjer för tvistlösning utanför domstol,
 • allmänna riktlinjer om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn,
 • riktlinjer för eventuellt återkallande av domännamn,
 • frågor om språk och geografiska begrepp,
 • behandling av immateriella rättigheter och andra rättigheter.

Förbehåll för rättigheter

EU behåller alla rättigheter i anslutning till toppdomänen ”.eu”, särskilt immateriella rättigheter och andra rättigheter till registreringsenhetens databaser.

Inrättande

Kommissionen måste vartannat år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om inrättandet, effektiviteten och driften av toppdomänen .eu.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 30 april 2002.

BAKGRUND

Se mer information om ”toppdomänen .eu” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (EGT L 113, 30.4.2002, s. 1–5)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 733/2002 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om toppdomänen .eu:s inrättande, drift och effektivitet (COM(2015) 680 final, 18.12.2015).

Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, 30.4.2004, s. 40–50). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 07.04.2016

Top