Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010

Denna handlingsplan ska göra den offentliga sektorn effektivare och modernare, så att den blir mer anpassad till allmänhetens behov. Den innehåller därför en rad prioriteringar och en tidsplan för ett snabbt införande av e-förvaltning i EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 25 april 2006, Handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010: Ett snabbare införande av e-förvaltning i Europa till nytta för alla [KOM(2006) 173 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I denna handlingsplan betonas vikten av ett snabbt införande av online-förvaltning eller e-förvaltning * i EU, bland annat för att reagera på följande problem och behov:

 • Modernare och effektivare offentliga tjänster.
 • Förbättrade och säkrare tjänster för allmänheten.
 • Mindre byråkrati och ökad effektivitet, på företagens begäran.
 • Gränsöverskridande samstämmighet mellan offentliga tjänster för att garantera mobiliteten inom EU.

Tack vare olika e-förvaltningsinitiativ har stora besparingar i fråga om tid och pengar redan kunnat göras i flera medlemsstater. Utöver detta räknar man med att upp till 50 miljarder euro skulle kunna sparas in per år om elektronisk fakturering infördes i EU.

Handlingsplanens mål

Med denna handlingsplan vill kommissionen

 • se till att de enskilda och företagen så snabbt som möjligt får konkreta fördelar av e-förvaltningen,
 • se till att e-förvaltningen på nationell nivå inte leder till nya hinder på den inre marknaden, till exempel till följd av bristande interoperabilitet mellan systemen,
 • utvidga e-förvaltningens fördelar till EU-nivå för att utnyttja skalfördelar.

FEM PRIORITERINGAR

I handlingsplanen identifieras fem prioriteringar.

Tillgång för alla

Införandet av e-förvaltning bör vara till nytta för alla. Därför är det viktigt att även mindre gynnade personer stöter på så få hinder som möjligt om de vill komma åt offentliga tjänster på nätet.

I kampen för att övervinna den digitala klyftan har medlemsstaterna åtagit sig att till 2010 se till att hela befolkningen, inbegripet samhällets mindre gynnade grupper, ska kunna ha god nytta av e-förvaltningen.

I enlighet med meddelandet om e-tillgänglighet * och programmet om e-integration * (EN) kommer kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att uppnå dessa mål.

Ökad effektivitet

Medlemsstaterna har åtagit sig att sörja för ökad effektivitet genom att utnyttja informations- och kommunikationstekniken * (IKT) på ett innovativt sätt och kraftigt minska den administrativa bördan fram till 2010.

Parallellt går handlingsplanen ut på att medlemsstaterna och kommissionen inför ett system för jämförande bedömning av e-förvaltningens följder och fördelar. Dessutom kommer man att sträva efter ett större utbyte av erfarenheter.

E-förvaltningstjänster med stor verkan

Vissa tjänster som erbjuds över nationsgränserna utgör ett enormt framsteg för allmänheten, företagen och förvaltningarna. De bör ses som förebilder för lyckad e-förvaltning i EU.

En sådan tjänst är den elektroniska offentliga upphandlingen. Den offentliga upphandlingen utgör 15-20 % av EU:s BNP, dvs. cirka 1 500 miljarder euro. Elektronisk offentlig upphandling kan leda till besparingar på tiotals miljarder euro per år. Därför ar det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt sträva efter elektronisk offentlig upphandling.

Medlemsstaterna har åtagit sig att förse sina förvaltningar med möjligheter för att göra all offentlig upphandling tillgänglig online. I synnerhet skall minst 50 % av den offentliga upphandlingen över EU:s tröskelvärde (som ligger på 50 000 euro för enklare tjänster och kan sträcka sig till 6 000 000 euro för offentliga bygg- och anläggningsarbeten) vara tillgängliga online till 2010.

I handlingsplanen fastställs ett tidsschema för detta mål. Mellan 2006 och 2010 kommer en rad samarbetsåtgärder att vidtas med medlemsstaterna avseende andra förvaltningstjänster med stor verkan.

Införande av viktiga hjälpmedel

För att dra största möjliga nytta av e-förvaltningen behöver man vissa viktiga hjälpmedel som

 • interoperativa system * för förvaltning av elektronisk identifikation (e-ID) för tillgång till offentliga tjänster,
 • elektronisk autentisering av dokument,
 • elektronisk arkivering.

Medlemsstaterna har kommit överens om att till 2010 införa säkra system för ömsesidigt igenkännande och nationella elektroniska identifieringsverktyg för den offentliga förvaltningens webbplatser och tjänster.

Kommissionen kommer att hjälpa till genom att fastställa gemensamma specifikationer för förvaltningen av de elektroniska identifieringsverktygen och genom att övervaka storskaliga pilotprojekt kring elektronisk identifiering.

Ökat deltagande i den demokratiska beslutsprocessen

IKT ger många möjligheter till att låta ett stort antal personer delta i den offentliga debatten och den politiska beslutsprocessen. Av de personer som svarat på en online-enkät om e-förvaltningspolitiken anser 65 % att e-demokrati kan bidra till att minska det demokratiska underskottet.

För att utnyttja denna möjlighet har man i handlingsplanen föreslagit att främja projekt för utnyttjande av IKT i syfte att öka allmänhetens delaktighet i de demokratiska processerna.

Bakgrund

Denna handlingsplan ingår i EU:s i2010-strategi, som skall främja utvecklingen av EU:s digitala ekonomi. Den grundar sig på den förklaring som antogs vid tredje ministerkonferensen om e-förvaltning (i Manchester, Storbritannien, i november 2005), och i vilken de förväntade mätbara målen fastställs för e-förvaltningen fram till 2010.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • E-förvaltning E-förvaltningen syftar till att utnyttja informationsteknik och kommunikationsteknik för att förbättra de offentliga tjänsterna kvalitet och tillgänglighet. E-förvaltningen kan minska kostnaderna för både företag och regeringar, och den kan underlätta utbytet mellan förvaltningarna och de människor som administreras. Vidare bidrar den till att öka den offentliga sektorns öppenhet, samtidigt som regeringarna blir mer begripliga och får ett klart ansvar inför medborgarna.
 • Informations- och kommunikationsteknik (IKT): Termen IKT inbegriper en mängd olika tjänster, tillämpningar, tekniker, utrustning och programvaror. Där ingår t.ex. telefoni, Internet, distansstudier, television, datorer, programvaror och nätverk som behövs för att använda denna teknik. Denna teknik håller på att revolutionera sociala, kulturella och ekonomiska strukturer genom att skapa ett nytt förhållningssätt till information, kunskap, yrkesverksamhet osv.
 • E-tillgänglighet: E-tillgänglighet avser initiativ för att ge alla tillgång till informationssamhällets tjänster. Det handlar alltså om att avlägsna alla tekniska, rättsliga och andra hinder som man kan stöta på när man använder tjänster som har med IKT att göra
 • E-integration: Det här begreppet hör ihop med upprättandet av ett informationssamhälle för alla, dvs. ett samhälle som ger alla samma tillgång till IKT till ett överkomligt pris. E-integration innebär främst system som ger funktionshindrade och äldre personer enkel tillgång till informationssamhällets tjänster.
 • Interoperabilitet: Interoperabilitet innebär att många system, vare sig de är identiska eller radikalt skiljer sig åt, utan komplikationer ska kunna kommunicera och samverka med varandra.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 1 juni 2005: "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" [KOM(2005) 229 slutlig - ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]

Kommissionens meddelande av den 26 september 2003 om e-förvaltningens roll i Europas framtid [KOM(2003) 567 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

See also

Ytterligare upplysningar finns på webbsidan "e-Government" (EN) i Europeiska kommissionens tematiska portal om informationssamhället i Europa.

Senast ändrat den 14.08.2006

Top