Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eEurope 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

eEurope 2005

Handlingsplanen eEurope 2005 ersätter handlingsplan 2002 som i första hand var inriktad på att öka Internetanslutningen i Europa. Syftet med den nya handlingsplan som Europeiska rådet antog i Sevilla i juni 2002 är att denna ökade anslutning ska leda till ökad ekonomisk produktivitet och förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet till nytta för samtliga europeiska medborgare, med hjälp av en säker bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig för så många som möjligt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén - eEurope 2005: Ett informationssamhälle för [KOM(2002) 263 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Huvudmålsättningen för handlingsplanen eEurope 2005 är att stimulera utvecklingen av tjänster, tillämpningar och innehåll, samtidigt som utbyggnaden av bredbandsbaserade Internetanslutningar påskyndas. Bredband karakteriseras av hög hastighet och ständig Internetuppkoppling. För att bekämpa social utslagning, oavsett om den beror på särskilda behov, funktionshinder, ålder eller sjukdom, har handlingsplanen också ett övergripande mål om åtkomst för alla.

Fram till 2005 ska Europeiska unionen sträva efter att uppnå följande mål inom ramen för eEurope 2005:

 • Moderna offentliga tjänster på nätet
 • e-förvaltning
  • tjänster för e-lärande
  • e-hälsovårdstjänster
 • En dynamisk miljö för e-företag
 • En säker informationsinfrastruktur
 • Omfattande tillgång till bredbandsanslutning till konkurrenskraftigt pris
 • Benchmarking och spridning av goda arbetsmetoder

eEurope 2005 följer samma strategi som eEurope 2002, vilken går ut på att man ska fastställa tydliga mål och göra en benchmarking av de framsteg som gjorts för att uppnå dem. Det gäller också att påskynda antagandet av ny lagstiftning och ändra inriktningen på redan existerande program i enlighet med fastställda prioriteringar.

MODERNA OFFENTLIGA TJÄNSTER PÅ NÄTET

E-förvaltning

När det gäller inrättandet av moderna offentliga tjänster på nätet föreslås följande åtgärder inom eEurope 2005:

 • Alla offentliga förvaltningar ska vara bredbandsanslutna senast 2005.
 • Kommissionen ska senast i slutet av 2003 utfärda en kompatibilitetsram för att stödja förmedlingen av europatäckande e-förvaltningstjänster till medborgare och företag. Med kompatibilitet avses möjligheten för två program (t.ex. en kund och en server) att utbyta och korrekt tolka sina data.
 • Senast i slutet av 2004 ska det finnas interaktiva offentliga tjänster som är tillgängliga för alla via bredbandsnät och multiplattformteknik (telefon, tv, dator osv.).
 • Senast i slutet av 2005 ska merparten av den offentliga upphandlingen ske på elektronisk väg.
 • Alla medborgare ska ha tillgång till Internet på offentliga platser.

E-lärande

I handlingsplanen uppmuntras användningen av elektronik i undervisningen, liksom i initiativet eLearning. Inom ramen för eEurope 2005 föreslås bland annat följande riktade åtgärder:

 • Senast 2005 ska samtliga skolor och universitet ha tillgång till Internet med bredbandsanslutning.
 • Senast i slutet av 2005 ska universiteten med stöd av programmen eLearning och eTEN ge studenter och forskare tillgång till sin viktigaste verksamhet online.
 • Senast i slutet av 2003 ska kommissionen initiera forskningsåtgärder för att möjliggöra utbyggnaden av datorstödda nät och plattformar, baserade på datainfrastrukturer med hög prestanda.
 • Medlemsstaterna ska med stöd av strukturfonderna inleda utbildningsåtgärder för att ge vuxna den kompetens som krävs för att arbeta i kunskapssamhället.

E-hälsovård

I handlingsplanen betonas att digital teknik blir allt viktigare inom hälsovårdsadministrationen. Den gör det inte bara möjligt att minska förvaltningskostnaderna utan också att erbjuda hälsovårdstjänster på distans samt medicinska informationstjänster och förebyggande tjänster. På det här området planeras följande åtgärder inom ramen för eEurope 2005:

 • Våren 2003 ska kommissionen lägga fram ett förslag om införande av ett europeiskt sjukförsäkringskort. Detta kort skulle ersätta de pappersformulär som nu krävs för att erhålla sjukvård i en annan medlemsstat.
 • Medlemsstaterna ska inrätta hälsoinformationsnät som binder samman olika vårdinrättningar (sjukhus, vårdcentraler, laboratorier och hem).
 • Medborgarna ska få tillgång till hälsovård på nätet (t.ex. elektroniska sjukjournaler, distanskonsultationer och elektronisk kostnadsersättning).

EN DYNAMISK MILJÖ FÖR E-FÖRETAG

E-företag omfattar både e-handel (inköp och försäljning på nätet) och en omstrukturering av företagsverksamheten. De planerade åtgärderna omfattar följande:

 • Kommissionen kommer att göra en översyn av tillämplig lagstiftning i syfte att kartlägga och, i förekommande fall, undanröja de faktorer som hindrar företag från att bli e-företag. Denna översyn, som kommer att vara öppen för alla berörda parter, kommer att inledas med ett toppmöte om e-företag 2003.
 • Kommissionen avser att upprätta ett stödnät för europeiska e-företag i syfte att stärka och samordna åtgärder till stöd för små och medelstora företag inom e-företagsamhetens område.
 • Den privata sektorn ska utveckla kompatibla e-företagslösningar för transaktioner, säkerhet, upphandling och betalning.

EN SÄKER INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

Det stegvisa upprättandet av en säker informationsinfrastruktur är ett av de främsta målen med handlingsplanen eEurope 2005. Europeiska unionen har redan tagit ett antal initiativ på detta område: kommissionens förslag från 2001 om nätsäkerhet, kampen mot nätbrottslighet inom ramen för handlingsplanen eEurope 2002, direktivet om dataskydd inom telekommunikationsområdet och verksamheten inom ramprogrammet för forskning. I den nya handlingsplanen planeras följande åtgärder när det gäller säkerhet:

 • En arbetsgrupp för nätsäkerhet ska inrättas på grundval av ett förslag som kommissionen ämnar lägga fram under 2002.
 • Den privata sektorn ska se till att utformningen och genomförandet av informations- och kommunikationsprodukter präglas av en "säkerhetskultur".
 • Förutsättningarna för säker kommunikation mellan olika offentliga verksamheter ska undersökas.

OMFATTANDE TILLGÅNG TILL BREDBAND

Avsikten med handlingsplanen eEurope 2005 är att främja innovation, öka användningen av bredbandskommunikation och uppmuntra investeringar i denna teknik. Handlingsplanen omfattar därför följande åtgärder:

 • Användning av det nya regelverket för radiospektrumpolitik för att se till att frekvenser på ett effektivt sätt kan utnyttjas för trådlösa bredbandstjänster.
 • Stödja bredbandsutbyggnaden i mindre gynnade regioner.
 • De offentliga myndigheternas innehåll bör i större utsträckning kunna nås via olika interaktiva tekniska plattformar.
 • Påskynda övergången till digital-tv.

BENCHMARKING

Handlingsplanen omfattar slutligen analys, kartläggning och spridning av goda arbetsmetoder, i synnerhet genom konferenser och stödnät. Inom ramen för det benchmarkingarbete som inleddes genom eEurope 2002 ska man senast i slutet av 2002 ta fram en indikatorförteckning och en ny metod för benchmarkingsystemet i Europeiska unionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

UTVÄRDERING AV eEUROPE 2005

Meddelande från kommissionen av den 21 augusti 2009 till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Slutlig utvärdering av handlingsplanen eEurope 2005 och det fleråriga programmet (2003-2006) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) [KOM(2009) 432 slutlig – ej offentliggjort i EUT]

Detta meddelande rapporterar om den slutliga utvärderingen av handlingsplanen eEurope 2005 och Modinisprogrammet.

När det gäller handlingsplanen eEurope 2005, har utvärderarna bedömt att strategin har varit användbar och relevant. Programmet har gjort det möjligt att inrätta och upprätthålla en dialog mellan länder med väldigt olika kulturer och referenser. Brister konstateras i den rådgivande gruppens intressentavdelning, som inte verkar ha fullgjort sin rådgivande roll på ett tillfredsställande sätt.

Modinisprogrammet har även det fått en positiv utvärdering, i den mån att det har medfört ett mervärde till medlemsstaternas verksamhet. Däremot måste man konstatera att det saknas tydlighet avseende relationerna mellan Modinis förvaltningskommitté och den rådgivande eEurope-gruppen.

Dessa brister har dock inte påverkat genomförandet av programmet. De har tagits hänsyn till inom ramen för initiativet i2010 och ett av dess viktigaste finansieringsintrument (stödprogrammet för informations- och kommunikationspolitik).

Kommissionens meddelande av den 18 februari 2004 om översynen efter halva tiden av handlingsplanen eEurope 2005 [KOM (2004) 108 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I rapporten betonas att resultaten av handlingsplanen är uppmuntrande inom ett stort antal områden, särskilt när det gäller höghastighetsanslutning och e-förvaltning. Andelen grundläggande förvaltningar som är fullständigt tillgängliga via Internet har ökat från 17% till 43% mellan oktober 2001 och oktober 2003. Antalet höghastighetsanslutningar i EU har dessutom praktiskt taget fördubblats mellan 2002 och 2003.

I rapporten anges vilka framsteg som gjorts inom sju sektorer och fastställs de områden där ytterligare satsningar krävs:

 • E-förvaltning: Trots de avsevärda framsteg som skett på området kvarstår fortfarande viktiga skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller vilka tjänster som erbjuds. Ett förstärkt samarbete inom EU krävs även när det gäller politikområdenas inriktning och ekonomiskt stöd.
 • E-lärande: I stort sett samtliga undervisnings- och utbildningsanstalter är nu anslutna till Internet. Vid en ny översyn av handlingsplanen bör hänsyn tas till behovet av att systematiskt utvärdera lärdomarna från samtliga initiativ och pilotåtgärder.
 • E-hälsovård: E-hälsovården blir ett grundläggande inslag i hälsovårdspolitiken på regional, nationell och europeisk nivå. Det är emellertid nödvändigt att fortsätta arbetet med de e-hälsovårdsåtgärder som föreslås i eEurope, nämligen elektroniska hälsokort, hälsovårdstjänster online och informationsnät om hälsa. Ett bestämt politiskt engagemang krävs också för att systemet ska bli driftskompatibelt på europeisk nivå.
 • E-handel: Inköp och försäljning online ökar kontinuerligt. Men förändringarna på e-handelsområdet bör inte bara omfatta en ökad handel online, utan också leda till att informations- och kommunikationstekniken integreras fullständigt i företagens processer. Även här hindrar bristen på driftskompatibilitet mellan företagens tillämpningar att nya samarbetsformer införs. Satsningarna måste också fortsätta när det gäller införandet av toppdomänen ".eu" och antagandet av effektiva och säkra förfaranden för betalningssystem.
 • Höghastighetsanslutningar: Höghastighetsmarknaden befinner sig i full expansion. EU måste emellertid överbrygga två svårigheter som förhindrar att bredbandsanslutningen kan utnyttjas fullständigt:
  • Anslutningen till höghastighetsnät i mindre gynnade regioner försvåras av det privata kapitalet eftersom investeringen sannolikt inte är lönsam.
  • Efterfrågan på höghastighetsanslutningar är lägre än utbudet i samtliga medlemsstater.
  Översynen av handlingsplanen bör därför innehålla en omläggning när det gäller efterfrågan. Den bör även koncentreras ytterligare på frågan om förvaltning av digitala rättigheter.
 • Säkerhet: Nära 80% av EU:s medborgare vågar inte handla online, och endast 54% av företagen har en formell säkerhetspolitik. Nätsäkerheten hör till EU:s viktigaste prioriteringar eftersom det är en nödvändig förutsättning för att informationssamhället ska kunna utvecklas. Prioriteringen har bland annat resulterat i att förordningen om inrättande av den europeiska byrån för nätsäkerhet antagits snabbt.
 • E-integration: E-integrationen är en av de övergripande frågor som är gemensamma för samtliga områden i handlingsplanen eEurope 2005. Fastställandet av en europeisk standard när det gäller tillgänglighet till nätet, riktlinjer för initiativet för tillgänglighet till Internet (WAI) och regler för gemensam märkning av tillgängliga webbplatser bör särskilt uppmärksammas. Tillgång från flera plattformar (dator, digital-TV, tredje generationens mobiltelefoner, etc.) bör uppmuntras för att förbättra tillgängligheten för mindre gynnade grupper och regioner.

Rapporten bör ligga till grund för en diskussion med medlemsstaterna och berörda parter för att fastställa vilka anpassningar av eEurope 2005 som behöver göras före sommaren 2004.

Kommissionens meddelande av den 21 november 2002: "eEurope 2005: benchmarkingindikatorer" [KOM(2002) 772 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I syfte att ge möjlighet att göra sig en bild av hur handlingsplanen fortskrider införs det genom detta meddelande en rad indikatorer som kommissionen föreslagit för jämförande bedömningar av genomförandet av eEurope 2005. Indikatorerna berör följande aspekter: allmänhetens tillgång till Internet, företagens tillgång till informations- och kommunikationsteknik och deras användning av sådan teknik, priset för Internettillgång, online-förvaltning, e-lärande, e-hälsa, e-handel, förberedelser inför e-företagsamhet, Internetanvändarnas erfarenheter och vanor i fråga om nätsäkerhet samt bredbandsteknikens marknadspenetration.

GENOMFÖRANDE

Rådets resolution av den 18 februari 2003 om genomförande av handlingsplanen eEurope 2005 [Europeiska unionens officiella tidning C 48, 28.2.2003].

I denna resolution uppmanar rådet i första hand alla berörda parter, och i synnerhet medlemsstaterna och kommissionen, att göra vad de kan för att uppnå målen för eEurope 2005 före slutet av 2005. I bilagan till resolutionen finns en förteckning över jämförande indikatorer som visar vilka framsteg som gjorts med genomförandet av handlingsplanen.

Senast ändrat den 01.02.2010

Top