Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media 2007: stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Media 2007: stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn

Det efterträder programmen Media Plus och Media Yrkesutbildning. Media 2007 är utformat som ett enda program och omfattar de båda befintliga områdena (utveckling, distribution, marknadsföring och yrkesutbildning). Programmet har en budget på nästan 755 miljoner euro och omfattar perioden 2007-2013.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007).

SAMMANFATTNING

Den audiovisuella sektorn är av central betydelse i arbetet med att förmedla och utveckla europeiska kulturella värderingar. Den har en avgörande roll för skapandet av en europeisk kulturell identitet och som uttrycksmedel för det europeiska medborgarskapet. Spridningen av europeiska audiovisuella verk (filmer och tv-program) bidrar till att främja dialogen mellan olika kulturer och till att öka de europeiska kulturernas förståelse för och medvetenhet om varandra. Syftet med gemenskapens stöd är således att den europeiska audiovisuella sektorn fullt ut ska kunna fungera som en sammanhållande kraft för det europeiska medborgarskapet och den europeiska kulturen.

Utöver den kulturella aspekten har den europeiska audiovisuella sektorn även en stor social och ekonomisk potential. Gemenskapens stöd ligger därför i linje med Lissabonstrategin som syftar till att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi.

Inom ramen för Media 2007 ämnar kommissionen fortsätta gemenskapens insatser, som genom programmen Media I, Media II, Media Plus och Media Yrkesutbildning stimulerat utvecklingen inom den europeiska audiovisuella industrin sedan 1991.

ALLMÄNNA MÅL

Programmet Media 2007 gäller för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2013. Det har följande allmänna mål:

 • Bevara och stärka Europas kulturella och språkliga mångfald och dess filmarv och audiovisuella arv, säkerställa att allmänheten har tillgång till detta samt främja dialog mellan kulturer.
 • Öka spridningen av och tittandet på europeiska audiovisuella verk inom och utanför EU.
 • Stärka den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft på en öppen och konkurrensutsatt marknad som är gynnsam för sysselsättningen.

För att målen ska kunna uppnås omfattar Media 2007 verksamhet

 • inom förproduktion: för att främja förvärv och utveckling av audiovisuella kunskaper samt utveckling av europeiska audiovisuella verk,
 • inom efterproduktion: för att stödja distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk,
 • till stöd för pilotprojekt. Sådant stöd syftar till att säkerställa att programmet anpassas till marknadens utveckling.

Programmet bygger på följande prioriteringar inom de områden som det omfattar:

 • Uppmuntra den kreativa processen inom den europeiska audiovisuella sektorn och öka kunskapen om och spridningen av Europas filmarv och audiovisuella arv.
 • Stärka strukturen inom den europeiska audiovisuella sektorn, särskilt hos de små och medelstora företagen.
 • Minska obalansen på den europeiska audiovisuella marknaden mellan länder med hög audiovisuell produktionskapacitet och länder eller regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller små geografiska och språkliga marknader. Denna prioritet är ett svar på behovet att bevara och stärka den kulturella mångfalden och dialogen mellan olika kulturer i Europa.
 • Följa marknadens utveckling med avseende på digitalteknik.

BUDGET

Programmet har en budget på nästan 755 miljoner euro.

SÄRSKILDA MÅL OCH INSATSER

Förproduktion

Inom förproduktion är programmets mål följande:

 • Förvärv och utveckling av audiovisuella kunskaper. Med programmet kommer projekt att kunna stödjas som syftar till att öka den skapande förmågan och förmågan till ledarskap för yrkesverksamma inom den europeiska audiovisuella sektorn, liksom till att anpassa deras tekniska kunskaper till digital teknik. Målet är också att stärka den europeiska dimensionen inom audiovisuell utbildning genom stöd till nätverksaktiviteter och rörlighet bland de berörda aktörerna (europeiska filmskolor, utbildningsinstitut och partner inom branschen). Särskilda stipendier kommer att inrättas för yrkesverksamma från de nya medlemsstaterna för att rusta dem för den utvidgade audiovisuella marknaden.
 • Utveckling. Programmet syftar till att stödja utvecklingen av produktionsprojekt som förs fram av oberoende produktionsbolag. Det kommer att hjälpa dessa bolag att utarbeta hållbara finansieringsplaner, inklusive finansiering av samproduktioner.

Efterproduktion

Inom efterproduktion är programmets mål följande:

 • Distribution och spridning. Stöd till distribution och spridning i syfte att stärka EU:s inre marknad och förbättra den audiovisuella industrins konkurrenskraft är fortfarande en prioritet. Det är nödvändigt att upprätta en europeisk distributionsstrategi för att europeiska audiovisuella verk ska kunna konkurrera på världsmarknaden. Gemenskapens insatser syftar till att
  • stärka europeisk distribution genom att uppmuntra distributörerna att investera i samproduktion, förvärv och marknadsföring av icke-nationella europeiska filmer samt att utarbeta samordnade marknadsföringsstrategier,
  • förbättra spridningen av icke-nationella europeiska filmer genom stimulansåtgärder för export, distribution och biografvisning,
  • främja spridning över gränserna av europeiska audiovisuella verk som producerats av oberoende produktionsbolag genom att uppmuntra samarbete mellan å ena sidan programföretag och å andra sidan oberoende producenter och distributörer, uppmuntra digitalisering av europeiska audiovisuella verk och
  • uppmuntra biografer att utnyttja de möjligheter som digital distribution erbjuder,
  • uppmuntra biografer att utnyttja de möjligheter som digital distribution erbjuder.
 • Marknadsföring På detta område är syftet med programmet att förbättra spridningen av europeiska audiovisuella verk genom att säkerställa tillgång till europeiska och internationella professionella marknader. Det syftar också till att förbättra den europeiska och internationella publikens tillgång till europeiska audiovisuella verk. Programmet uppmuntrar gemensamma insatser mellan nationella organ som arbetar för att marknadsföra film och audiovisuella program och insatser till främjande av Europas filmarv och audiovisuella arv.

Pilotprojekt

Programmet främjar innovation genom pilotprojekt, framför allt vad beträffar utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik. Genom dessa pilotprojekt säkerställer man att programmet anpassas till den tekniska utvecklingen.

REGLER FÖR PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE

Bestämmelser om tredjeländer

Programmet är öppet för följande länder, förutsatt att angivna villkor är uppfyllda och att ytterligare anslag blir tillgängliga:

 • Efta-länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi till EU.
 • Länderna på västra Balkan (i enlighet med bestämmelserna i de ramavtal som styr deras deltagande i gemenskapsprogram).
 • Länder som är parter i Europarådets konvention om gränsöverskridande television television (EN) (FR).
 • Andra tredjeländer som med EU slutit associerings- eller samarbetsavtal som innehåller klausuler om den audiovisuella sektorn.

Deltagare och finansiella bestämmelser [med små bokstäver]

Fysiska personer får delta i programmet. Beroende på typen av åtgärd kan det finansiella stödet ges i form av bidrag eller stipendier.

Finansiellt stöd som ges enligt programmets bestämmelser får inte överskrida 50 % av kostnaderna för den verksamhet stödet gäller. I vissa specifika fall kan stödet uppgå till 75 % av kostnaderna.

Genomförande

Kommissionen skall ansvara för genomförandet av programmet och biträdas av en kommitté.

Det verkställande organet ska företrädas av det europeiska nätverket för Mediakontor (EN) (FR). Det ska ansvara för att sprida information om programmet i medlemsstaterna, särskilt för gränsöverskridande projekt.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1718/2006/EG [antagande: medbeslutande COD/2004/0151]

25.11.2006

-

EUT L 327, 24.11.2006

Senast ändrat den 04.01.2007

Top