Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media Plus (2001-2006): Program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Media Plus (2001-2006): Program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk

Media-programmet består av två delar: den ena gäller utveckling, spridning och marknadsförning av audiovisuella verk och den andra gäller yrkesutbildning. Det är den första delen som presenteras nedan.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Programmet Media Plus följer på programmen Media (es de en fr) (1991-1995) och Media II (es de en fr) (1996-2000).

Budget. Anslaget till programmet Media Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring för perioden 1 januari 2001 till 31 december 2005 uppgår till 350 miljoner euro.

Allmänna mål. Programmets allmänna mål är att öka konkurrenskraften hos EU:s företag, särskilt de små och medelstora företagen, att främja spridning av europeiska verk över gränserna och att uppmuntra den språkliga och kulturella mångfalden inom Europa. Programmet stöder även åtgärder i syfte att tillvarata det europeiska audiovisuella kulturarvet, att utveckla den audiovisuella industrin i regioner som har låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område samt att utnyttja den nya tekniken.

Typ av åtgärder som erhåller stöd. De åtgärder som erhåller stöd är gränsöverskridande och engagerar olika aktörer i de länder som deltar i programmet.

Verksamhetsområden. Bidrag ges till åtgärder för utveckling av audiovisuellt innehåll samt för distribution, spridning, marknadsföring och marknadstillträde för audiovisuella verk. Pilotprojekt får genomföras.

Utveckling. Bidrag ges till oberoende företag, särskilt små och medelstora företag, för enstaka projekt eller projektpaket avsedda för den europeiska och internationella marknaden. Användningen av ny informationsteknik understöds också.

Distribution och spridning. Bidrag ges till företag som sprider icke-inhemska europeiska verk till allmänheten eller för privat bruk. Vidare ges stöd till spridning av europeiska TV-program som producerats av oberoende företag, till europeiska verk i digitalformat och för att stödja den språkliga mångfalden.

Marknadsföring. Syftet med stödet på detta område är att främja marknadsföringen av europeiska verk vid kommersiella arrangemang, branschmässor och audiovisuella festivaler i Europa och övriga världen. Man vill främja upprättandet av nätverk mellan europeiska aktörer som stöder gemensamma åtgärder på den europeiska och internationella marknaden vilka genomförs av offentliga eller privata marknadsföringsorgan. Bidrag ges också till åtgärder som främjar marknadstillträde, utarbetande av databaser och deltagande i festivaler.

Pilotprojekt. Syftet med pilotprojekten är att utnyttja innovativ teknik för att öka tillgången till de europeiska audiovisuella verken. Bidrag ges till digitalisering, temakanaler, avancerade nätbaserade tjänster och åtgärder för att utnyttja arkiven.

Deltagare. Programmet är öppet för deltagande av aktörer i EU:s medlemsstater, länderna i Central- och Östeuropa enligt de gällande associeringsavtalen, Cypern, Turkiet, Malta, EFTA-länderna och de länder som undertecknat Europarådets konvention om gränsöverskridande television.

Finansiering. EU-bidraget uppgår i allmänhet till högst 50 % av den totala kostnaden för åtgärderna. I vissa fall kan emellertid stödet uppgå till 60 % av de kostnader man kan få bidrag till, särskilt för projekt som vill främja den språkliga mångfalden i Europa.

Samarbete med Europeiska investeringsbanken "i2i-initiativet för audiovisuella medier"

"i2i-initiativet för audiovisuella medier" (EN), som bekostas av Europeiska investeringsbanken (EIB), kompletterar programmet Media Plus för att den europeiska audiovisuella industrin ska förfoga över nya finansierings- och bankinstrument. Det rör sig om att stärka konstnärernas finansiella bas och påskynda deras anpassning till digitalteknik. Verksamheten syftar bland annat till att delvis stödja kostnaden för de garantier som bank- och finansinstitut kräver, och/eller en del av kreditkostnaderna för finansiering av yrkesfordringar.

Initiativet ingår i "i2i"- initiativet (vilket står för "Innovation 2000") som infördes i juni 2000 av EIB-gruppen för att stödja utveckling av en europeisk ekonomi som bygger på kunskap och innovation.

Förlängning av programmet till 2006

Programmet har förlängts till 2006 genom beslut nr 846/2004/EG. Budgetanslagen har ökats från 350 till 453,60 miljoner euro för perioden 2001-2006 för att man ska kunna ta hänsyn till utvidgningen.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2000/821/EG [antaget genom samrådsförfarande CNS/1999/0276]

1.1.2001

-

EGT L 13, 17.1.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 846/2004/EG [antaget genom medbeslutandeförfarande COD/2003/0067]

2.6.2004

-

EUT L 195, 2.6.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Media 2007

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) [EUT L327, 24.11.2006].

Programmet Media 2007 efterträder stödprogrammen för den europeiska audiovisuella sektorn, Media Plus och Media Yrkesutbildning. Det nya programmet är utformat som ett enhetligt program där de båda befintliga programdelarna sammanförs (utveckling, distribution, marknadsföring/yrkesutbildning). Programmet har en budget på 755 miljoner euro och kommer att täcka perioden 2007-2013.

Resultat och genomförande

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén - Rapport om genomförandet och resultaten av programmen Media Plus och Media Yrkesutbildning (2001-2005) efter halva löptiden och om resultaten av den förberedande åtgärden "Tillväxt och audiovisuella medier: i2i-initiativet för audiovisuella medier [KOM(2003) 725 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

I denna rapport utvärderas de två första åren av genomförandet av Media Plus och Media Utbildning. Enligt rapporten visar de första resultaten i tal att man uppnått målen med Media Plus:

  • Programområdet Utveckling: Detta område har gjort det möjligt att uppmärksamma de yrkesverksamma på utvecklingsetappens vikt genom att ge dem tillgång till yttterligare finansiella medel (bidraget från Media Plus utgör i genomsnitt 16 % av kostnaderna för utveckling).
  • Programområdet Spridning: Bidraget från Media Plus på detta område har lett till tillfredställande resultat i enlighet med de fastställda målen: 90 % av de filmer som visades utanför hemlandet under referensperioden fick bidrag ur Media Plus.
  • Programområdet Marknadsföring och festivaler: Detta programområde har visat sig effektivt vad gäller cirkulation av icke inhemska europeiska verk och deras spridning bland publiken. I genomsnitt har 80 % av europeiska verk visats vid de festivaler som fått bidrag, vilket har tillfört detta programområde ett betydande europeiskt mervärde.
  • Programområdet Pilotprojekt: Det fanns inte många pilotprojekt (fem stycken), men de motsvarade en icke försumbar budget (3,2 miljoner euro).
  • Förberedande insatsen "i2i -initiativet för audiovisuella medier": Den tid som utvärderingen täcker omfattade endast en urvalsomgång, varvid 40 projekt fick bidrag till ett belopp motsvarande cirka en miljon euro.

I rapporten betonas dessutom fördelarna med ett finansiellt stöd på europeisk nivå, nämligen:

  • Införlivandet av en europeisk dimension i de projekt som får bidrag, vilken inte skulle finnas om urvalsmekanismerna inom ramen för Media inte prioriterade denna aspekt,
  • en återställningn av jämvikten mellan de små länderna , där nationella bidrag antingen inte finns alls eller är mycket små, och de stora länderna,
  • komplementaritet mellan nationella bidrag och EU-bidrag. Ett exempel på denna komplementaritet är den gränsöverskridande dimensionen som EU-bidraget tillför, alltmedan systemen för nationella bidrag fortfarande huvudsakligen är inriktade på stöd till den inhemska produktionen.

Senast ändrat den 26.01.2007

Top