Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eEurope - Ett informationssamhälle för alla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

eEurope - Ett informationssamhälle för alla

Övergången till en kunskapsbaserad digital ekonomi har stor betydelse för tillväxt, konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen. Den kommer också att göra det möjligt att förbättra medborgarnas livskvalitet och miljön. För att skapa detta "informationssamhälle för alla" inledde kommissionen 1999 initiativet eEurope, ett ambitiöst program för att ge informationstekniken så stor spridning som möjligt.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 8 december 1999 om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars år 2000: eEurope - Ett informationssamhälle för alla [KOM(1999) 687 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiellat tidning].

SAMMANFATTNING

eEurope är ett politiskt initiativ som syftar till att Europeiska unionen ska gynnas till fullo av de förändringar som det nya informationssamhället för med sig.

Följande åtgärder har redan vidtagits på europeisk nivå för att främja informationssamhället: liberalisering av telekommunikationer, upprättande av ett tydligt regelverk för e-handel samt stöd till industrin och för forskning och utveckling. Eftersom tekniken och marknaden förändras så snabbt bör ett politiskt initiativ av typen eEurope tas nu så att vissa frågor kan läggas bortom den nuvarande tidsplanen.

De centrala målen i initiativet är följande:

 • Att föra varje medborgare, hushåll och skola, varje företag och varje förvaltning in i den digitala tidsåldern och se till att de får tillgång till Internet.
 • Att skapa ett Europa som är digitalt kompetent, och som understöds av en företagskultur som är beredd att finansiera och utveckla nya idéer.
 • Att se till att hela processen får en social dimension, bygger upp konsumenternas förtroende och leder till ökad social sammanhållning.

För att dessa mål ska uppnås föreslår kommissionen att gemensamma och prioriterade åtgärder tas av kommissionen, medlemsländerna, branschen och Europas medborgare.

Att föra Europas ungdom in i den digitala tidsåldern

Datorkunskaper måste ingå i alla unga européers grundkompetens. Internet och multimedia måste införas i skolorna och undervisningen anpassas till den digitala tidsåldern.

 • Medlemsländerna måste före utgången av år 2001 se till att alla skolor har tillgång till Internet och multimedia och före utgången av år 2003 se till att alla elever är digitalt kompetenta när de lämnar skolan.

Billigare Internet-uppkoppling

Konkurrensen måste öka så att priserna går ner och kunderna får större valfrihet. Trots att marknaden för telekominfrastruktur och telekomtjänster har liberaliserats har de gamla operatörerna fortfarande en dominerande ställning, särskilt när det gäller accessnätet (es de en fr). Dessa hinder (som analyseras i 1999 års översyn av kommunikationsregelverket) måste övervinnas snarast så att konsumenterna får större valfrihet och snabb uppkoppling till konkurrenskraftiga priser.

 • De gamla operatörerna bör före utgången av år 2000 erbjuda uppdelade anslutningar till accessnätet så att alla operatörer får tillträde till marknaden. Dessutom bör frekvenser för trådlös multimedia ha tilldelats före utgången av år 2001.

Att påskynda tillväxten för e-handeln

Tillväxten för den elektroniska handeln i Europa bör ske snabbare, särskilt när det gäller små och medelstora företag. Ett tillförlitligt regelverk för den inre marknaden bör därför upprättas så snabbt som möjligt (i synnerhet direktivet om rättsliga aspekter på elektronisk handel)

Man måste också se till att myndigheterna i Europa underlättar elektroniska förfaranden för offentlig upphandling.

Snabb Internet-uppkoppling för forskare och studenter

Målet på EU-nivå för forskare och studenter är att alla utbildnings- och forskningsinstitutioner ska få Internetuppkoppling.

Detta kommer att leda till effektivare samarbete och interaktiv forskning mellan olika universitet och laboratorier i Europa, vilket skulle förbättra forskning och utbildning.

 • Varje medlemsland bör före utgången av år 2001 ha minst ett universitet och en forskningsfakultet med ett campusnät som stödjer multimedia. Detta nät bör snabbt utvidgas till alla universitet.

Smarta kort för säker elektronisk access

Smarta kort ger tillträde till sjukvård, elektroniska betalningssystem, mobilt Internet, kollektivtrafik, betal-TV osv. Det krävs en ny infrastruktur i hela Europa för att korten ska kunna användas överallt. Europeiska myndigheter och leverantörer måste arbeta tillsammans för att formulera gemensamma specifikationer för exempelvis mobilitet, säkerhet, privatliv och användarkontroll.

 • Genomförandet av dessa gemensamma specifikationer bör påbörjas före utgången av år 2001 för att man ska få öppet tillträde till grundläggande betalningstjänster i olika sektorer.

Riskkapital för små- och medelstora högteknologiska företag

Den europeiska riskkapitalmarknaden är fortfarande underutvecklad vilket får direkta följder för EU:s styrka i den nya ekonomin. Man måste därför skapa villkor så att idéer om kommersiella tillämpningar kan utvecklas och finansieras inom unionen och så att små och medelstora högteknologiska företag får så mycket riskkapital som möjligt.

 • Alla hinder för tillkomsten av en helt integrerad alleuropeisk riskkapitalmarknad bör vara borta före utgången av år 2003 och den initiala finansieringen bör åtminstone ha tredubblats.

Elektroniskt deltagande för funktionshindrade

Kommissionen avser också att se till att funktionshindrades behov tillgodoses fullständigt i informationssamhället.

 • Kommissionen och medlemsländerna bör före utgången av år 2001 åta sig att göra alla offentliga webbplatser tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvård på nätet

Användningen av intelligenta nätverk och tekniker för hälsoövervakning och tillgång till information och sjukvård bör leda till att alla medborgare får bättre sjukvård.

 • Alla europeiska medborgare bör före utgången av år 2003 kunna få ett smart kort för sjukvård som ger säker och konfidentiell tillgång till patientinformation i nätverk.

Intelligenta transporter

Med digital teknik kan man göra transporter säkrare och höja kvaliteten på kollektivtrafiken.

 • Före utgången av år 2001 bör alla som reser omkring i Europa överallt ha tillgång till flerspråkig hjälp, samtalslokalisering och räddningstjänster genom att slå 112. Alla större flygleder bör före utgången av år 2004 stödjas av luftburen, markbaserad eller rymdbaserad infrastruktur som leder till minskad överbelastning och bättre säkerhet.

Myndigheter på nätet

Med hjälp av Internet kan alla medborgare och företag få bättre tillgång till den offentliga förvaltningen, som således bör ge dem enklare tillgång on-line till administrativ information, tjänster och beslutsförfaranden.

 • Medlemsländerna och kommissionen bör se till att medborgarna före utgången av år 2000 både kan ta emot och skicka grundläggande elektronisk information över nätet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" [KOM(2005) 229 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

i2010 är Europeiska kommissionens nya strategiska ram som innehåller de allmänna politiska riktlinjerna för informationssamhället och medierna.

Kommissionens meddelande av den 28 maj 2002, "eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla - En handlingsplan inför Europeiska rådet i Sevilla" [KOM(2002) 263 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Handlingsplanen eEurope 2005 syftar huvudsakligen till att främja utvecklingen av tjänster, tillämpningar och innehåll och samtidigt påskynda utbyggnaden av säker bredbandsanslutning till Internet.

Kommissionens meddelande av den 13 mars 2001, "eEurope 2002: Påverkan och prioriteringar Meddelande till Europeiska rådets vårmöte i Stockholm, 23-24 mars 2001" [KOM(2001) 140 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Handlingsplanen eEurope 2002 hade som huvudsakligt mål att öka antalet Internetanslutningar i Europa, öppna alla kommunikationsnät för konkurrens och stimulera Internetanvändningen genom att främja utbildning och konsumentskydd.

Senast ändrat den 13.09.2005

Top