Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flygledningstjänsten: Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Flygledningstjänsten: Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

Kommissionen föreslår hur man kan optimera flygledningstjänsten och tillgodose behoven hos luftrummets alla användare, såväl civila som militära. Luftrummet är en gemensam resurs som bör planeras gemensamt oberoende av nationsgränser.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 1 december 1999: Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum [KOM(1999) 614 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen anser att omfattande åtgärder fortfarande behöver vidtas för att göra flygledningstjänsten förenlig med gemenskapsprincipen om en väl fungerande inre marknad och säkerställa skapandet av ett verkligt gemensamt europeiskt luftrum.

En av de viktigaste orsakerna till att åtgärder är nödvändiga är att luftrummet för närvarande kännetecknas av överbelastning. Förseningarna i flygtrafiken i Europa beror framför allt på överbelastningen av luftrummet och infrastrukturen.

Åtgärder behöver vidtas för att förhindra krissituationer för alla användare på grund av överbelastningen.

Kommissionen anser att ett gemensamt europeiskt luftrum inte kan skapas enbart genom gemensamma tekniska och operativa åtgärder, utan att det krävs en gemensam styrning av luftrummet och en betydande omorganisering av luftrummets strukturer och användning.

Denna omorganisering bör bygga på följande riktlinjer:

  • Det bör göras en indelning i sektorer och fastställas trafiknät som är oberoende av gränserna. På detta vis kommer utnyttjandet av luftrummet att motsvara effektivitetskriterierna.
  • Luftrummets uppdelning mellan civila och militära användare bör ske med beaktande av de nya geopolitiska förhållandena inom en sammanhängande och effektiv ram.

Kommissionen är medveten om att alla åtgärder och all utveckling inom ramen för dessa riktlinjer är beroende av samarbete mellan de berörda aktörerna. Vid genomförandet av åtgärderna bör framför allt Eurocontrol (som i dag omfattar 28 medlemsländer, däribland EU:s alla medlemsländer utom Finland, som förhandlar om anslutning) fortsättningsvis ha en framträdande roll, med beaktande av den sakkunskap som finns inom denna organisation. Det är emellertid inte uteslutet att de länder som är medlemmar i Eurocontrol, men inte i EU, inte önskar delta i denna omorganisering.

I detta fall bör EU lägga fram lämpliga förslag i syfte att uppnå fördragets mål med användning av andra medel.

Framför allt i syfte att undvika de hinder som kan uppstå vid genomförandet av riktlinjerna har kommissionen inrättat följande två särskilda ramar för arbetet:

  • En dialog ska inledas med arbetsmarknadens parter. Det är dessa som använder det gemensamma luftrummet och ser till att det fungerar.
  • En grupp på hög nivå ska inrättas och ska ha den kommissionsledamot som ansvarar för transporter som ordförande. Gruppen ska bestå av de som ansvarar för styrningen av luftrummet i medlemsländerna och ska arbeta främst på grundval av de åtgärdsförslag som anges i bilagorna till detta meddelande.Möjliga åtgärder är bland annat följande:

- Utvärdering av effektiviteten i den europeiska flygledningstjänstens system.

- Utveckling av flyginfrastrukturens kapacitet.

- Kapacitetsplanering.

- Incitament.

- Forskning och teknisk utveckling.

- Standardisering av systemen.

Kommissionen kommer att lägga fram en rapport inom sex månader för att göra det möjligt att följa upp genomförandet av de riktlinjer som förslås i detta meddelande.

Senast ändrat den 24.01.2007

Top