Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglering av radiospektrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglering av radiospektrum

Radiofrekvenser är väsentliga för att många av de saker vi tar för givet (mobiltelefoner, sändningar, bredband och internet eller fjärrkontroller) ska fungera. Dock är dessa frekvenser i dag en knapp resurs. För att garantera att de används på ett optimalt sätt har Europeiska unionen kommit överens om hur man ska samordna politiken inom detta område och på så sätt förhindra t.ex. störningar vid viktig kommunikation.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut).

SAMMANFATTNING

Syftet med detta beslut är att samordna politiken inom EU vad gäller tillgång till radiospektrum, samt tekniska villkor för effektiv användning av det. Beslutet gäller för allokering av radiofrekvenser och frekvenser för trådlös kommunikation, som t.ex. GSM, tredje och fjärde generationens mobilkommunikation (3G, 4G) för frekvenser mellan 9 kHz och 3 000 GHz, som är relevant för den inre marknaden.

Tack vare åtgärderna i beslutet tas arbetet i internationella organisationer som t.ex. Internationella teleunionen (ITU) (när det gäller hantering av radiospektrum) och Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept), en mellanstatlig organisation med 48 medlemsländer, i beaktande.

Radiospektrumkommittén

För att bygga vidare på de allmänna principerna i programmet för radiospektrumpolitik, som antogs år 2012, finns radiospektrumkommittén som bistår kommissionen med att utforma, utveckla och genomföra EU:s radiospektrumpolitik. Kommittén leds av kommissionen och består av företrädare för medlemsländerna. Den undersöker förslag om tekniska åtgärder för att harmonisera villkoren för tillgången till och användningen av radiospektrum.

Den utarbetar även yttranden om de uppdrag som kommissionen skickar till Cept angående harmonisering av radiofrekvensallokering och tillgång till information om användningen av spektrum. Kommissionens förslag till åtgärder är, så snart de har godkänts av kommittén och antagits av kommissionen, bindande i hela EU. De måste följas i alla EU-länder vid beviljande av rättigheter till att använda spektrum.

Bakgrund

Radiofrekvenser allokeras av internationella organ, främst världsradiokonferensen (WRC) från Internationella teleunionen (ITU), och Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) i Europa. Genom detta beslut tar EU även på sig en roll när det gäller att garantera optimal användning av radiospektrum.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 676/2002/EG

24.2.2002

-

EUT L 108, 24.4.2002, s. 1-6

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

HARMONISERING AV FREKVENSBAND

De flesta besluten som antogs av kommissionen gällande harmonisering av tekniska villkor när det gäller tillgång till och effektiv användning av spektrum finns tillgängliga på kommissionens webbplats, under Beslut om radiospektrum.

GRUPP FÖR RADIOSPEKTRUMPOLITIK

Kommissionens beslut 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (EUT L 198, 27.7.2002, s. 49-51).

I detta beslut fastställs upprättande av en rådgivande grupp, gruppen för radiospektrumpolitik, som ska hjälpa och ge råd till kommissionen gällande frågor som t.ex. tillgång till och användning av radiospektrum, harmonisering och allokering av frekvenser, frågan om rättigheter till att använda spektrumet, prissättning m.m.

Se den konsoliderade versionen.

PROGRAM FÖR RADIOSPEKTRUMPOLITIK

Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7-17).

Senast ändrat den 18.07.2014

Top