Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för finansiella tjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för finansiella tjänster

Det här meddelandet gäller genomförandet av en handlingsplan för finansiella tjänster och beskriver politiska mål och åtgärder för förbättring av den inre marknaden för finansiella tjänster.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 11 maj 1999 - Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan [KOM(1999) 232 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Inledning

Den här handlingsplanen är en uppföljning av meddelandet av den 28 oktober 1998 "Finansiella tjänster: Att skapa en handlingsram". Den har lagts fram på begäran av Europeiska rådet från dess möte i Wien i december 1998, där man uppmanade kommissionen att snabbt utarbeta ett handlingsprogram för att uppfylla de mål som angavs i den handlingsram som man hade kommit överens om. Handlingsplanen grundar sig också på förhandlingarna inom policygruppen för finansiella tjänster, som består av finansministrarnas och Europeiska centralbankens (ECB) personliga företrädare.

Vid sitt möte i Köln den 3-4 juni 1999 begärde Europeiska rådet att kommissionen skulle fortsätta det arbete med handlingsplanen som policygruppen för finansiella tjänster inlett. I handlingsplanen för en gemensam finansmarknad föreslogs vägledande prioriteringar och en tidsplan med specifika åtgärder. Syftet med planen är att nå de tre strategiska målen att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster för företag, att göra den finansiella marknaden för privatkunder tillgänglig och säker samt att förstärka tillsynsreglerna.

Den institutionella marknaden

Euron är en katalysator när det gäller att modernisera de europeiska marknaderna för överlåtbara värdepapper och finansiella derivat. Under inflytande av marknadskrafterna har organisationen av Europeiska unionens finansmarknader i viss mån utvecklats, vilket till exempel har inneburit närmare relationer mellan olika börser och förbättrade system för betalning och avveckling vid värdepapperstransaktioner. På det stora hela rör de planerade åtgärderna följande sex delar:

 • Att införa ett gemensamt regelverk för integrerade marknader för överlåtbara värdepapper och finansiella derivat.Kommissionen ska bana vägen för ett effektivt tillhandahållande av gränsöverskridande investeringstjänster. Detta innebär bland annat att man ska uppdatera direktivet om investeringstjänster, anta direktivet om otillbörlig marknadspåverkan och utarbeta ett meddelande där man fastställer regler för skydd av både sofistikerade investerare och mindre professionella "hushållsinvesterare".
 • Att avskaffa hinder för kapitalanskaffning på EU-nivå.Förekomsten av nationella hinder för att bjuda ut värdepapper i andra medlemsstater gör denna verksamhet kostsam och bromsar alleuropeisk verksamhet. Det är därför viktigt att uppdatera Ett direktiven med krav på information och prospekt för erbjudanden till allmänheten. Man måste också förstärka samarbetet mellan kommissionen och FESCO (forumet för europeiska värdepapperskommittéer).
 • Att utveckla enhetliga regler för finansiell rapportering i börsnoterade företag.Det är bråttom att finna lösningar som gör det möjligt för företag att anskaffa kapital i hela EU genom att presentera redovisningar som grundar sig på en enda uppsättning ekonomiska rapporteringskrav. För närvarande tycks de internationella redovisningsnormerna (IAS) vara det lämpligaste riktmärket för att utarbeta en enda uppsättning ekonomiska rapporteringskrav. De internationella redovisningsnormerna tycks också vara ett minimikrav för att offentliggjord redovisning ska vara trovärdig. Kommissionen bör undersöka dessa frågor och utarbeta meddelanden, där den bland annat bör föreslå ändringar av de fjärde (es de en fr) och sjunde direktiven (es de en fr) om bolagsrätt.
 • Att upprätta ett samstämmigt regelverk för kompletterande pensionsskydd.Utvecklingen av fonderade pensionssystem kräver att man inrättar en strikt tillsynsram som säkrar en hög skyddsnivå för dem som erhåller pensioner från pensionsfonderna. Detta bör främja en ökad sysselsättning genom att de indirekta arbetskraftskostnaderna minskar och lindra den demografiska utvecklingens konsekvenser på finansieringen av ålderspensionerna. Avsaknaden av en gemenskapsram kan även hämma arbetskraftens rörlighet. Kommissionen planerar att utarbeta ett meddelande i denna fråga som ska utgöra underlag för ett förslag till direktiv om tillsyn över pensionsfonder (es de en fr).
 • Att skapa sådana säkerheter som krävs för att underlätta värdepapperstransaktioner över gränserna.Ett ömsesidigt godtagande av gränsöverskridande säkerheter och möjligheten av att ta dem i anspråk är oundgängliga för stabiliteten i EU:s finansiella system och för en integrerad struktur för avveckling av värdepapper. Det behövs därför lagstiftningsåtgärder för att uppnå dessa mål. Man bör bland annat föreslå ett direktiv om användning av säkerheter över gränserna.
 • Att skapa en säker och öppen omgivning för gränsöverskridande omstruktureringar.Alla ekonomiska sektorer - och särskilt finanssektorn - i EU står för närvarande mitt uppe i en omfattande omstruktureringsprocess. Antagandet av direktivet om övertagandebud och av stadgan för Europabolag (SE) bör säkra skyddet av minoritetsinnehav och en rationellare organisation av de rättsliga företagsstrukturerna på den inre marknaden Antagandet av stadgan för Europabolag kommer även att göra det möjligt att lägga förslag till direktiv om gränsöverskridande fusioner mellan börsnoterade aktiebolag och om förflyttning av bolagssäte. Man måste också beakta tillsynsfrågorna. För att undvika att dessa frågor hindrar den pågående omstruktureringsprocessen måste man fastställa objektiva och allmänna kriterier för att godkänna omstruktureringar inom banksektorn.

Privatmarknaden (den icke-institutionella marknaden)

De grundläggande förändringarna av finansmarknaderna drivs framför allt på av företagstjänsterna. Privatmarknaden håller dock även den på att genomgå betydande förändringar. Det har redan införts ett regelverk som gör det möjligt för finansiella institut att erbjuda sina tjänster samtidigt som de skyddas mot konkurser och systemrisk. Det återstår dock många rättsliga, administrativa och privaträttsliga hinder för gränsöverskridande försäljning och köp av denna typ av tjänster (enhetligt bankkonto, hypotekslån m.m.). I meddelandet anges ett antal praktiska åtgärder som kan vidtas för att eliminera dessa hinder. Dessa åtgärder bör vidtas inom följande sex centrala handlingsområden:

 • Information och öppenhet.Konsumenterna måste få tydlig och förståelig information när de investerar sparbelopp i ett annat land. Man måste förbättra information, öppenhet och säkerhet när det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av finansiella tjänster till allmänheten. De åtgärder som planeras rör förslaget till direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster, en rekommendation om information när det gäller hypotekslån, ett förslag till direktiv om försäkringsförmedlare samt en handlingsplan för att förebygga förfalskningar och bedrägerier i betalningssystemen.
 • Prövningsförfaranden.Det krävs effektiva mekanismer för tvistlösning - både inom och utanför det rättsliga systemet - för att skapa det nödvändiga förtroendet för gränsöverskridande verksamhet. Kommissionen grundar sina åtgärder på rekommendationen av den 30 mars 1998 om de principer som ska tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol. I februari 2001 lanserade kommissionen nätverket FIN-NET för att göra det lättare att lösa finansiella tvister utanför domstol då tjänsteföretaget finns i en annan medlemsstat. FIN-NET rör alla typer av finansiella tjänster till allmänheten (som tillhandahålls på Internet såväl som på andra sätt) eftersom man inte får hindra den framväxande elektroniska handeln eller utvecklingen av medlemstjänster. FIN-NET syftar till att förstärka konsumentförtroendet genom att erbjuda dem enkla, snabba och billiga alternativ till traditionella domstolsförfaranden. De alternativa tvistlösningsmekanismerna kommer att främjas av euron och ingår i medlemsstaternas politiska strävan att göra gränsöverskridande handel lika enkel som inhemsk handel. Långsamma, komplicerade och dyra gränsöverskridande tjänster avskräcker ofta konsumenterna.
 • En balanserad tillämpning av konsumentskyddsregler.Kommissionen analyserar de nationella konsumentskyddsreglerna för ett antal specifika finansiella produkter. Den försöker fastställa eventuell likvärdighet mellan klart likartade bestämmelser. Kommissionens åtgärder går främst ut på att utarbeta ett meddelande om hur principen om det allmänna intresset (es de en fr) ska tillämpas inom försäkringssektorn.
 • Elektronisk handel.Generellt kommer den elektroniska handeln att förstärka integrationen på den gemensamma marknaden, men man kan förvänta sig att vissa problem - som redan är betydande när det gäller gränsöverskridande försäljning på marknaden för finansiella tjänster till allmänheten - blir ännu mer akuta. Förslagen till direktiv om elektronisk handel (es de en fr) och om distansförsäljning av finansiella tjänster håller på att antas.
 • Försäkringsförmedlare.Medlemsstaterna har i sin nationella lagstiftning infört system för att skydda konsumenterna i deras mellanhavanden med försäkringsförmedlare. Deras lagar har dock utvecklats enligt mycket olika principer, vilket hämmar det fria tillhandahållandet av tjänster. Ett direktiv som aktualiserar 1976 års direktiv om försäkringsförmedlare och förstärker konsumentskyddet antogs under 2002.
 • Gränsöverskridande betalningar.Konsumenter av finansiella tjänster kanske inte ser fördelarna med den gemensamma valutan direkt om man inte antar lämpliga åtgärder. Överföringar av små belopp mellan länder inom euroområdet blir dyra eftersom man inte har infört ett effektivt system för gränsöverskridande betalningar till en låg avgift. På samma sätt är de avgifter som tas ut för gränsöverskridande betalningar med bankkort högre än dem som tas ut för inrikes betalningar av samma typ. Det är därför viktigt att införa ett integrerat betalningssystem som gör det möjligt för privatkunder att göra effektiva och konkurrenskraftiga gränsöverskridande överföringar till en låg kostnad. I detta syfte måste man utveckla ett samarbete mellan ECBS (Europeiska centralbankssystemet), EU-institutionerna och den privata sektorn.

Förstärkta tillsynsstrukturer

EU:s lagstadgade garantier bör anpassas till nya källor för finansiella risker och innovationer inom tillsynsområdet för att begränsa systemrisker eller institutionella risker (till exempel kapitalkrav och kapitaltäckningsgrad i försäkringsföretag) och beakta marknadsutvecklingen (där instituten organiseras så att de överskrider gränser och sektorer). De föreslagna åtgärderna rör följande:

 • Bestämmelser som syftar till att harmonisera stabilitetslagstiftningen inom bank (es de en fr)-, försäkrings- () och värdepapperssektorerna (es de en fr) genom hårdare kvalitetsnormer med hänsyn till det arbete som gjorts av befintliga organ som Baselkommittén och FESCO.
 • Tillsynen av finansiella konglomerat (es de en fr). Efter sin tredje rapport om denna handlingsplan ansåg kommissionen att utarbetandet av ett förslag till direktiv inom detta område utgjorde en av tio prioriteringar. Finansiella konglomerat erbjuder en rad olika finansiella tjänster inom till exempel bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna. Dessa företag är ofta gränsöverskridande och utvecklas så snabbt att det krävs nya regler. Det traditionella förhållningssättet där man skiljer mellan finansiella företag beroende på vilken sektor de tillhör fungerar inte längre.
 • Initiativ som syftar till att förbättra dialogen och samarbetet mellan myndigheter som ansvarar för olika sektorer i frågor av gemensamt intresse, vilket innebär att man inrättat en rådgivande värdepapperskommitté.

Allmänna förutsättningar

Skillnaderna mellan medlemsstaternas bestämmelser om företagsstyrning kan ge upphov till rättsliga eller administrativa hinder som kan motverka en effektiv finansmarknad i EU. Begreppet företagsstyrning omfattar ett stort antal frågor och det är oklart hur de påverkar marknaden för finansiella tjänster. Eventuella gemenskapsinitiativ bör därför först begränsas till att undersöka nationella bestämmelser om företagsstyrning för att identifiera eventuella hinder för utvecklingen av en gemensam finansmarknad i EU.

7. En annan viktig fråga rör undanröjandet av hinder och snedvridningar på beskattningsområdet. Det är dock politiskt komplicerat att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster eftersom arbetet för att samordna beskattningen på finansmarknaderna inte har fullföljts. I meddelandet uppmanas därför rådet att anta 1998 års förslag till direktiv i syfte att säkerställa en effektiv minimibeskattning av ränteinkomster från sparande inom gemenskapen. Kommissionen kommer också att fortsätta sina ansträngningar att bekämpa skattehinder för en fullt fungerande gemensam marknad för finansiella tjänster. Kommissionen planerar att lägga fram förslag om pensionsfonder och försäkringar med stöd av Skattepolitiska gruppen.

Genomförandet

I meddelandet föreslås att man ska inrätta mekanismer för att följa upp de framsteg som görs och bidra till att konkretisera olika åtgärder. Dessa mekanismer inbegriper bland annat att fortsätta arbetet inom gruppen med personliga företrädare för finansministrarna i syfte att identifiera framtida utmaningar, ta fram strategiska upplysningar och fastställa prioriteringar. Man skulle också kunna inrätta ett forum på hög nivå i syfte att sondera åsikterna hos organ som företräder de viktigaste intressegrupperna i EU, som är angelägna om att finansmarknaderna fungerar smidigt och effektivt. EU:s representativa organ bör vidare bidra till att utse marknadsexperter som kan hjälpa kommissionen att bedöma konsekvenserna av lösningar som är av mer teknisk karaktär.

Lägesutveckling och förberedelser inför framtiden

Den 27 oktober 2003 inrättade kommissionen en särskild grupp med uppgift att granska lägesutvecklingen beträffande handlingsplanen för finansiella tjänster och förbereda framtida åtgärder. Med hjälp av fyra nya grupper av marknadsexperter kommer kommissionen att genomföra en fördjupad analys av hur långt integrationen av de europeiska finansmarknaderna har nått. Denna process inleds samtidigt med att handlingsplanens femåriga lagstiftningsfas går mot sitt slut. Analysen ska vara bred, överblickbar och öppen. Bildandet av expertgrupperna, som ska bestå av specialister på hög nivå inom bank- och försäkringssektorerna samt områdena för förmögenhetsförvaltning och värdepappershandel, är den första etappen i denna process. Gruppernas uppgift blir att hjälpa kommissionen att frilägga de nyckelfrågor som ska granskas under det samråd som ska genomföras.

Mer detaljerad information om expertgruppernas analys av handlingsplanen för finansiella tjänster kan erhållas hos Generaldirektoratet för den inre marknaden (DE) (EN) (FR).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens arbetsdokument av den 5 januari 2006, "Single Market in Financial Services Progress Report 2004-2005" ("Inre marknaden för finansiella tjänster - lägesrapport 2004-2005"), [SEK(2006) 17 - Ej publicerat i Europeiska unionens officiella tidning].

I den här lägesrapporten granskar kommissionen de framsteg inom området finansiella tjänster som gjorts sedan mitten av 2004. Rapporten ingår som en del av de åtaganden som gjordes i kommissionens vitbok av den 1 december 2005 om politiken på området finansiella tjänster 2005-2010, som publicerades den 5 december 2005. Kommissionen konstaterar att 98 % av åtgärderna i handlingsplanen har antagits enligt tidsplan, dvs. före utgången av 2005. Arbetet med genomförandet av de antagna åtgärderna har påbörjats.

Av de mål som uppnåtts nämner rapporten antagandet av

LÄGESRAPPORTER

Tionde lägesrapporten av den 2 juni 2004: "Den svåra etappen är avklarad - förberedelse av övergången till nästa fas av integrationen av den europeiska kapitalmarknaden".

I den här rapporten konstateras att praktiskt taget alla (93 %) av de 42 lagstiftningsåtgärderna i handlingsplanen för finansiella tjänster har antagits enligt tidsplan till mitten av 2004. Sedan den nionde lägesrapporten från november 2003 har överenskommelse nåtts om

Kommissionen har också antagit

 • ett meddelande om reglering av fondföretagens (es de en fr)förvaringsinstitut,
 • två rekommendationer om information som bör medtagas i fondföretags (es de en fr)förenklade prospekt samt deras användning av derivatinstrument,
 • ett meddelande med riktlinjer för avveckling och clearing (es de en fr).

I det fortsatta lagstiftningsarbetet prioriterar kommissionen

 • uppdateringen av åttonde bolagsrättsdirektivet om lagstadgad revision,
 • tredje direktivet om penningtvätt,
 • ett nytt kapitalkravsdirektiv som innebär en revidering av bestämmelserna om kapitalkraven för banker och värdepappersföretag,
 • tionde bolagsrättsdirektivet om gränsöverskridande fusioner,
 • förenkling och uppdatering av andra direktivet om bevarande och ändring av aktiebolags (es de en fr)kapital.

Nionde lägesrapporten av den 24 november 2003 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster. "Slutspurt för handlingsplanen för finansiella tjänster".

Slutsatsen i denna sista lägesrapport (PDF) (DE) (EN) (FR) från kommissionen är att handlingsplanen för finansiella tjänster som beräknas avslutas under 2005 har varit en av drivkrafterna för utvecklingen av den europeiska kapitalmarknaden. Handlingsplanen har därigenom förbättrat utsikterna till en hållbar tillväxt som drivs på av investeringar och sysselsättningsutsikter. Framsteg har gjorts i antagandet av de rättsakter som nämns i planen, vilket gäller följande:

I rapporten understryks dock att det på grund av valen till Europaparlamentet och utvidgningen av Europeiska unionen i maj och juni 2004 är av största vikt att man under de följande fyra månaderna når fram till enighet om de viktiga lagstiftningsåtgärder inom handlingsplanen som återstår att anta, nämligen direktivet om investeringstjänster, direktivet om insynskrav och direktivet om uppköpserbjudanden.Slutligen framhålls i rapporten att kommissionen har tagit initiativ för att utvärdera den aktuella situationen när det gäller integreringen av de europeiska finansmarknaderna.

Åttonde lägesrapporten av den 2 juni 2003 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster. "Finansiella tjänster - nio månader för att anta de återstående åtgärderna i Handlingsplanen för finansiella tjänster" Enligt åttonde rapporten (PDF) (DE) (EN) (FR) medför de globala finansiella framtidsutsikterna en förstärkning av de politiska argumenten för integration av finansiella tjänster i Europeiska unionen. Integrationen som genomförs genom handlingsplanen för finansiella tjänster bör göra det möjligt att förbättra den finansiella stabiliteten och marknadens integritet och inrätta en ram för genomförandet av en gemensam europeisk lagstiftning på det finansiella området liksom tillsynsregler, och att sörja för att de nya marknader som EU kommer att inrymma efter utvidgningen integreras på ett harmoniskt sätt i unionens regelsystem. Även om ett stort antal av de lagstiftningsåtgärder som krävs för att skapa en integrerad finansmarknad redan har antagits, understryks i rapporten att det är ytterst viktigt att de återstående åtgärderna slutförs så att handlingsplanen är helt genomförd 2005. På kort sikt har kommissionen inte för avsikt att föreslå något nytt komplett åtgärdsprogram inom sektorn för finansiella tjänster utan kommer att arbeta mot två stora politiska mål vilket kräver ytterligare insatser under de kommande åren. Det gäller a) enhetligt genomförande och gemensam kontroll, bland annat genom inrättande av ett nät av kontroll- och tillsynsmyndigheter för finansiella tjänster samt b) skapande av ett globalt inslag i den europeiska finansmarknaden i synnerhet när det gäller förbindelserna med USA.

Sjunde lägesrapporten av den 2 december 2002 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster I den sjunde lägesrapporten (PDF) (DE) (EN) (FR) noteras att påtagliga framsteg har gjorts beträffande integrationen i sektorn särskilt när det gäller investeringstjänster, kapitalkrav i banker och investeringsbolag, kompensation och ersättning, det nya förslaget om övertagandebud, prospekt, pensionsfonder, finansiella konglomerat och marknadsmissbruk. Nästan alla prioriterade åtgärder som angavs 2001 har nu antagits. I rapporten understryks dock att arbetet måste fortsätta med samma målmedvetenhet om man ska kunna hålla den tidsfrist på 2005 som angivits för handlingsplanen och lyckas göra detta trots de problem som tynger finansmarknaderna och trots investerarnas sviktande förtroende för dessa marknader. För att förbättra uppföljningen av handelsplanen kommer kommissionen att utarbeta en uppsättning indikatorer vilken kommer att underlätta en prioritering av de finanspolitiska åtgärderna. Den s.k. Lamfalussy-metoden gör det möjligt att snabbt och följsamt reagera på marknadsutvecklingen och därför bör denna metod utvidgas till att omfatta samtliga finansiella områden. Slutligen aviseras planer på att från och med 2003 utarbeta en handlingsplan för bolagsrätt inklusive företagsstyrning.

Sjätte lägesrapporten av den 3 juni 2002 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(2002) 267 slutlig - ej offentliggjord i EGT]

I den senaste rapporten konstateras att påtagliga framsteg ägt rum men att de 15 medlemsstaterna ändå måste göra mer. I rapporten påminns om att åtta lagstiftningsförslag snarast måste antas. Dessa förslag gäller marknadsmissbruk, användningen av säkerheter, distansförsäljning, försäkringsförmedlare, internationella redovisningsnormer, prospekt, finansiella konglomerat, och tjänstepensionsfonder. I rapporten beklagas att man efter 12 års förhandlingar övergivit förslaget om övertagandebud och vidare konstateras att kommissionen skall lägga fram ett nytt förslag i detta ämne. I kölvattnet efter amerikanska Enron-gruppens konkurs skall ett expertteam lägga fram rekommendationer om "bästa praxis inom företagsstyrning och revisionsförfaranden". Kommissionen understryker dock att större delen av de problem som kommit i dagen genom denna affär redan omfattas av handlingsplanen. Slutligen håller nya förslag på att utarbetas när det gäller finansanalytiker och kreditvärderingsinstitut.

Femte lägesrapporten av den 30 november 2001 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(2001) 712 slutlig - ej offentliggjort i EGT]

I denna lägesrapport understryks att man snabbt måste integrera den finansiella sektorn i Europa. Man måste beakta de händelser som under den senaste tiden berört sektorn, såsom införandet av euron, den ekonomiska avmattningen, omskakningen av finansmarknaderna efter terrorattackerna den 11 september 2001 och kampen mot finansiering av terrorism. I rapporten noterar man med tillfredsställelse de framsteg som gjorts när det gäller antagandet av direktivet mot penningtvätt, överenskommelsen om en förordning om betalningar över nationsgränserna, antagandet av stadgan för Europabolag, den politiska överenskommelsen om direktivet om distansförsäljning och inrättandet av de värdepapperskommittéer som förespråkas i Lamfalussy-rapporten. Det är nödvändigt att snabbt anta förslagen om pensionsfonder, prospekt, finansiella konglomerat och internationella redovisningsnormer samt det nya förslaget om övertagandebud.

Fjärde lägesrapporten av den 5 juni 2001 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(2001) 286 slutlig - ej offentliggjord i EGT]

I rapporten bedöms lägesutvecklingen i fråga om förslag och direktiv på området. Kommissionen menar att det framöver är rådet och Europaparlamentet som måste fatta beslut. Sedan handlingsplanen antogs har i själva verket 18 åtgärder föreslagits, och även om man har kommit överens om vissa frågor utgör andra fortfarande riktiga utmaningar. Det krävs en sann politisk vilja för att genomföra hela handlingsplanen inom tidsfristerna 2003 och 2005. Detta gäller till exempel skapandet av de båda värdepapperskommittéer som efterfrågas i Lamfalussy-rapporten. Europaparlamentet är för närvarande inte särskilt villigt att ge befogenheter till ett organ som inte är folkvalt och strider med rådet i denna fråga. I rapporten anges vidare att man måste beakta de snabba förändringarna inom banksektorn, och det brådskar mer än väntat att se över lagstiftningen (om tillsyn). I texten tar man också upp gränsöverskridande samarbete mellan börser. Slutligen tar man upp de framsteg som gjorts (finansiella konglomerat, prospekt som ska offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller börsnoteras, marknadsmissbruk, risker som hänger samman med hypotek och krediter) samt de frågor som är blockerade (pensionsfonder och elektronisk handel).

Tredje lägesrapporten av den 8 november 2000 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(2000) 692/2 slutlig - ej offentliggjord i EGT]

På det hela taget är utvecklingen tillfredsställande även om den inte går tillräckligt snabbt för att man ska kunna respektera den ambitiösa tidsfrist för handlingsplanens genomförande som satts till 2005. Kommissionen har antagit en detaljerad tidsplan för att respektera tidsfristerna, vilket den så kallade 2005-gruppen ska övervaka. För att följa marknadsutvecklingen har EU:s verkställande organ utarbetat en förteckning över indikatorer.

Andra lägesrapporten av den 30 maj 2000 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(2000) 336 slutlig - ej offentliggjord i EGT] I rapporten påpekas att Europeiska rådet vid sitt möte i Lissabon begärde att handlingsplanen skulle vara genomförd 2005. Kommissionen konstaterar att det gjorts betydande framsteg. Inom följande områden har man dock inte gjort några framsteg: stadgan för Europabolag, bedrägerier och förfalskning i betalningssystem och genomförandet av direktivet om slutgiltig avveckling. För att respektera tidsfristen 2005 måste genomförandet av handlingsplanen påskyndas på följande fem områden: införande av ett "enda pass" för emittenter, förbättrade möjligheter att jämföra företagens årsredovisningar, undanröjande av hinder för pensionsfonders och fondföretags investeringar, bättre fungerande marknader för gränsöverskridande försäljning och återköp samt en genomgripande översyn av direktivet om investeringstjänster.

Första lägesrapporten av den 24 november 1999 om genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster [KOM(1999)630 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] I rapporten redovisas de framsteg som gjorts fem månader efter det att handlingsplanen antogs. Man understryker att framsteg gjorts inom flera sektorer efter att man antagit ett antal av de planerade åtgärderna. Man gör vidare en positiv övergripande bedömning av de insatser som gjorts när det gäller att göra grundarbetet för de särskilda initiativen i handlingsplanen. Vidare erkänns betydelsen av bidragen från olika marknadsaktörer såväl som från konsumenter och användare. I rapporten understryks att rådet och Europaparlamentet har fördubblat sina ansträngningar för att se till att framsteg görs när det gäller ett antal förslag, även om dessa inte alltid har burit frukt. Vidare uppmanas kommissionen att initiera en serie viktiga åtgärder i enlighet med den tidtabell som anges i handlingsplanen (pensionsfonder, investeringstjänster, modernisering av redovisningspraxis, elektronisk handel). Förutom de åtgärder som anges i handlingsplanen bör EU förfina sin strategi mot bakgrund av de pågående strukturella förändringarna på finansmarknaderna.

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den21 maj 2003. "Modernisering av bolagsrätten och förbättring av företagsstyrningen i Europeiska unionen - en väg framåt" [KOM(2003) 284 - ej offentliggjort i EGT].

Kommissionen anser att den europeiska ramen för bolagsrätt och företagsstyrning bör moderniseras. Orsaker till detta är bland annat den senare tidens finansskandaler, den ökande tendensen hos de europeiska företagen att agera över gränserna inom den inre marknaden, den fortsatta integrationen av de europeiska kapitalmarknaderna, utvecklingen av ny informations- och kommunikationsteknik samt den kommande utvidgningen av Europeiska unionen med tio nya medlemsstater. Mot bakgrund av detta lägger kommissionen fram de främsta politiska målen och delar upp de olika åtgärderna på kort, medellång och lång sikt samt anger vilka olika typer av instrument som ska användas och när. De främsta mål som denna handlingsplan syftar till att nå är att stärka delägarnas rättigheter och skyddet av tredje part, samt att främja effektivitet och konkurrenskraft hos företagen. I utarbetandet av handlingsplanen tar kommissionen därutöver särskild hänsyn till behovet att sörja för att samtliga initiativ till gemenskapstillsyn som tas inom handlinsplanens ram beaktar vissa vägledande kriterier. Åtgärden ska ta hänsyn till principerna om subsidiaritet och proportionalitet, åtgärden ska tillämpas smidigt samtidigt som underliggande principer följs strikt och åtgärden ska bidra positivt till utvecklingen av tillsyn på internationell nivå. Flera initiativ som har anknytning till denna handlingsplan men samtidigt är fristående, omfattas av detta integrerade tillvägagångssätt:

Senast ändrat den 20.10.2006

Top