Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hållbar rörlighet: handlingsprogram 2000-2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Hållbar rörlighet: handlingsprogram 2000-2004

1) SYFTE

Att inom EU genomföra en säker, effektiv och konkurrenskraftig transportpolitik som tar sociala och miljömässiga hänsyn.

2) RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 1 december 1998: Den gemensamma transportpolitiken - Hållbar rörlighet: ett framtidsperspektiv [KOM(1998) 716 slutlig - inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

I detta meddelande redogör kommissionen för de prioriteringar som gjorts på transportområdet fram till 2000 på grundval av handlingsprogrammet 1995-2000 och arbetsprogrammet för 1999. Kommissionen redovisar därefter framtidsperspektiven på längre sikt för perioden 2000-2004.

Även om man gjort framsteg på transportområdet under de senaste åren är dessa fortfarande otillräckliga. Därför är de strategiska mål som föreslås i handlingsprogrammet 1995-2000 fortfarande aktuella. De europeiska transporterna måste bli effektivare och konkurrenskraftigare, även utanför EU, och transportkvaliteten måste förbättras generellt.

Effektiva transporter kommer att öka sektorns konkurrenskraft och inverka gynnsamt på tillväxt och sysselsättning. För att uppnå detta är det nödvändigt att

 • förbättra marknadstillträdet och marknadens funktionssätt, särskilt inom sektorn för järnvägstransporter och hamnar, och avlägsna de hinder som finns kvar inom de andra sektorerna (särskilt civilflyget),
 • införa integrerade transportsystem genom en fortsatt utveckling av de transeuropeiska näten och genom att främja intelligenta transportsystem som globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS),
 • tillämpa en rättvis och effektiv prissättning för att minska snedvridningen av konkurrensen mellan olika transportsätt och medlemsstater,
 • lägga större vikt vid sociala aspekter, som arbetsförhållanden och arbetstid,
 • kontrollera att EU:s lagstiftning genomförs, särskilt i fråga om konkurrens och statligt stöd.

För att möta de europeiska medborgarnas behov bör man betona kvaliteten på transporterna. I konkreta termer handlar det först och främst om att förbättra säkerheten. Kommissionen kommer att lägga fram förslag i den riktningen för civilflyg och sjötransporter och se till att handlingsprogrammet för vägtrafiksäkerhet genomförs.

Vidare bör man vid utformningen av transporterna ta hänsyn till eventuella miljöeffekter. Kommissionen betonar därför vikten av hållbara transportsätt. I överensstämmelse med riktlinjerna från Kyotokonferensen kommer man särskilt att bemöda sig om att vidta åtgärder för att begränsa transporternas bidrag till klimatförändringar. Även problemen med buller och utsläpp från lufttransporter kommer att behandlas.

Transportpolitiken måste även ta hänsyn till konsumenternas rättigheter. Kommissionen kommer därför att inrikta sitt arbete på civilflyget, för att bland annat se över möjligheterna att förbättra informationen till konsumenterna och bonusprogram av typen "frequent flyer". Vidare kommer man att se till att kvaliteten på lokal kollektivtrafik förbättras.

Slutligen kommer Europeiska unionens femte ramprogram för forskning och teknisk utveckling (1998-2002) att gynna utvecklingen av säkra och hållbara transporter tack vare forskning som inriktas på säkerhet och på olika transportslags miljöegenskaper.

Vad beträffar EU:s transportpolitiks yttre angelägenheter påminner kommissionen om de förhandlingar som pågår med länderna i Central- och Östeuropa liksom om de initiativ som förts fram tillsammans med Schweiz, USA, Indien och Kina. Till följd av den ökande globaliseringen av ekonomin är det viktigt att EU fortsätter att föra en sammanhängande politik med tredjeländer.

På längre sikt bör de mål som angivits ovan bibehållas för perioden 2000-2004. Mot denna bakgrund har kommissionen upprättat en uttömmande förteckning över uppgifter att ta itu med. Kommissionen har bland annat för avsikt att

 • undersöka om det är möjligt att skapa en europeisk databank över transporter,
 • klarlägga den rättsliga ramen, inbegripet riktlinjer för statligt stöd,
 • främja transporternas driftskompatibilitet och införandet av intelligenta system,
 • granska logistikverksamhetens betydelse inom transportekonomin,
 • förbättra överensstämmelsen mellan olika standarder för utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer,
 • granska olika transportslags problem och prestanda,
 • söka mer miljövänliga energilösningar inom transportsektorn,
 • utarbeta ett nytt system för transittrafiken genom alperna,
 • undersöka de transportansvariga internationella organisationernas roll i Europa liksom verkningarna av FN:s och WTO:s arbete på transportområdet.

Senast ändrat den 23.05.2002

Top