Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestämmelser för att främja transporter på de inre vattenvägarna i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestämmelser för att främja transporter på de inre vattenvägarna i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen och dess ändringsförordningar fastställs bestämmelserna för en politik för reglering av EU:s flottkapacitet.
 • Syftet med förordningen är att främja utvecklingen av hållbar och konkurrenskraftig transport på de inre vattenvägarna.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länder som har en flotta på mer än 100 000 ton och inre vattenvägar som är förbundna med de inre vattenvägarna i andra EU-länder är skyldiga att inrätta en fond för inlandssjöfarten (med separata reservfonder för torrlastfartyg*, tankfartyg* och skjutbogserare*).
 • Det omfattar fartyg som transporterar varor kommersiellt. Det finns flera undantag, såsom för fartyg som trafikerar Donau eller som enbart är avsedda för lagring av gods eller muddringsutrustning.
 • Enligt förordning (EG) nr 718/1999 skulle dessa fonder administreras av de nationella myndigheterna och kunde användas i två situationer:
  • i händelse av ”allvarliga marknadsstörningar” på marknaden för varutransport på inre vattenvägar (i den mening som avses i direktiv 96/75/EG),
  • om de organisationer som företräder inlandssjöfarten enhälligt begärde detta. I början av 2014 hade dessa reservfonder aldrig använts.
 • Förordning (EG) nr 718/1999 innehöll regeln ”gammalt mot nytt”. Detta innebar att en ägare som ville introducera ett nytt fartyg i flottan var tvungen att antingen skrota gammalt tonnage eller betala pengar. Denna regel upphörde enligt förordning (EG) nr 411/2003 och kunde endast reaktiveras, eventuellt tillsammans med åtgärder för strukturella förbättringar, i händelse av en sådan allvarlig störning på marknaden som avses i direktiv 96/75/EG.

Utvidgade åtgärder

Enligt förordning (EU) nr 546/2014 ändrades och förlängdes omfattningen av åtgärderna i förordning (EG) nr 718/1999. Åtgärderna omfattar

 • att underlätta (t.ex. genom information) för transportörer inom inlandssjöfarten som lämnar branschen för att få förtidspension eller övergå till annat jobb,
 • att organisera yrkesutbildnings- eller omskolningsprogram för besättningsmedlemmar som lämnar branschen,
 • att förbättra kvalifikationerna inom inlandssjöfarten och kunskaperna om logistik för att säkerställa yrkets utveckling och framtid,
 • att uppmuntra fartygsägare som själva bedriver transport att gå samman i handelsföreningar och stärka de organisationer som företräder inlandssjöfarten på EU-nivå,
 • att främja uppgradering av fartygen för att förbättra arbetsvillkor och säkerhet,
 • att främja innovation när det gäller fartyg och deras förbättrade miljöprestanda,
 • att uppmuntra användningen av reservfonderna tillsammans med finansiella instrument såsom Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EG) nr 718/1999 började gälla 29.4.1999. Förordning (EU) nr 546/2014 började gälla 18.6.2014.

VIKTIGA BEGREPP

* Torrlastfartyg: fartyg som transporterar torrlast (t.ex. spannmål).

* Tankfartyg: fartyg som transporterar flytande last (t ex olja).

* Skjutbogserare: fartyg som används för att skjutbogsera andra fartyg såsom pråmar, men inte transporterar last.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (EGT L 90, 2.4.1999, s. 1–5)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 718/1999 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 96/75/EG av den 19 november 1996 om system för befraktning och prissättning inom området nationella och internationella transporter av varor på inre vattenvägar inom gemenskapen (EGT L 304, 27.11.1996, s. 12–14). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 181/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (kodifierad version) (EUT L 56, 29.2.2008, s. 8–12)

Senast ändrat 09.02.2016

Top