Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon och deras släpfordon: vägkontroller av nyttofordon (fram till 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorfordon och deras släpfordon: vägkontroller av nyttofordon (fram till 2018)

Den ökade trafiken inom Europeiska unionen (EU) innebär liknande säkerhets- och miljöproblem i alla EU-länderna. Med hänsyn till trafiksäkerheten, miljöskyddet och en rättvis konkurrens håller därför EU på att harmonisera vägkontrollerna av trafiksäkerheten för nyttofordon och deras släpfordon inom EU. Dessa kontroller gäller för nyttofordon som är avsedda att transportera passagerare eller last.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen

SAMMANFATTNING

Detta direktiv är ett fastställande av den rättsliga ramen och ett komplement till reglerna för obligatoriska årliga kontroller av vägburna nyttofordon vid provstationer, enligt direktiv 2009/40/EG (som upphävde direktiv 96/96/EG 2009, och som i sin tur har upphävts genom direktiv 2014/45/EU, som börjar gälla den 20 maj 2018).

Vägkontroller är oanmälda kontroller av nyttofordon som färdas inom ett land i Europeiska unionen (EU). De utförs av myndigheterna på vägar, i hamnar eller på andra ställen som anses lämpliga.

I detta direktiv föreskrivs att en teknisk vägkontroll ska utgöras av ett, två eller samtliga av följande inslag:

En okulärkontroll av underhållsskicket för fordonet som körs på vägnätet

En kontroll av de dokument som behandlar fordonets överensstämmelse med en vägkontroll av trafiksäkerheten och, om föraren kan uppvisa sådan, en nyligen utförd rapport från vägkontroll av trafiksäkerheten

En kontroll för att avslöja dåligt underhåll (slitna däck, dåligt bromssystem osv.) I detta exempel ska kontrollanten ta hänsyn till de mest aktuella dokumenten och eventuellt andra säkerhetsintyg.

I direktivet föreskrivs att EU-länderna ska införa regelbundna, lämpliga vägkontroller som ska utföras utan diskriminering på grund av förarens nationalitet eller i vilket land fordonet är registrerat. Varje år ska dessa kontroller omfatta ett betydande, representativt tvärsnitt av nyttofordon i alla kategorier.

Vartannat år måste EU-länderna lämna information om de två gångna åren, sett till antalet nyttofordon som kontrollerats, till kommissionen.

Vägkontrollerna som föreskrivs i direktivet måste utföras enligt en förteckning över punkter som ska kontrolleras (bilaga I). Ett intyg där resultaten från punktkontrollen uppges ska lämnas till fordonets förare. Föraren måste på begäran kunna uppvisa detta för att förenkla eller undvika efterföljande kontroller.

Om dåligt underhåll påträffas i sådan omfattning att det krävs en mer detaljerad undersökning, kan fordonet underställas en närmare kontroll på en godkänd provstation för trafiksäkerhet.

Ett nyttofordon beläggs med förbud att användas på allmän väg:

om resultaten vid en vägkontroll visar att det inte uppfyller standarderna som fastställs i direktivet (bilaga II: bromssystem, avgasutsläpp), eller

om det påvisas inte uppfylla direktiv 2009/40/EG under en påföljande trafiksäkerhetsprovning vid ett godkänt provningscentrum, och

om det därför utgör en betydande risk för passagerare eller andra väganvändare.

Allvarliga brister för ett fordon som tillhör en person som inte är hemmahörande i EU-landet måste rapporteras till myndigheterna i det EU-land där fordonet är registrerat. Landet där bristen har påträffats kan sedan begära att åtgärder vidtas mot lagöverträdaren. När sådana åtgärder vidtas måste registreringslandet informera landet där bristen har noterats om den åtgärd som har vidtagits mot den berörda lagöverträdaren.

Kommissionen har befogenhet att definiera vissa minimistandarder och metoder för provning och anpassa dem efter den tekniska utvecklingen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/30/EG

10.8.2000

9.8.2002

EUT L 203, 10.8.2000, s. 1-8

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2000/30/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Bilagorna I och II

Direktiv 2010/47/EU (EUT L 173, 8.7.2010, s. 33-46).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 134-218).

Kommissionens rekommendation 2010/379/EG av den 5 juli 2010 om riskbedömning av brister som upptäcks vid vägkontroller av trafiksäkerheten (hos nyttofordon) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (EUT L 173, 8.7.2010, s. 97-105).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen Rapporteringsperiod 2009-2010 (COM(2013) 303 final, 24.5.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen Rapporteringsperiod 2011-2012 (COM(2014) 569 final, 12.9.2014).

Senast ändrat den 13.08.2015

Top