Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligatoriska besiktningar av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligatoriska besiktningar av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 1999/35/EG – system med obligatoriska besiktningar för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet ombesörjs obligatoriska besiktningar för drift av ro-ro-passagerarfartyg* och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik som använder hamnar i EU, för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga säkerhetsnormer.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen tillämpas på alla ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som använder hamnar i EU, oavsett vilken flagg de för, och går i trafik på internationella eller inrikes resor.
 • EU-länderna måste se till att fartygen innan de sätts i trafik
  • medför giltiga certifikat som har verifierats,
  • uppfyller relevanta klassificeringsnormer,
  • är utrustade med en färdskrivare (VDR),
  • uppfyller särskilda stabilitetskrav.
 • Företag som bedriver trafik måste se till att åtgärder, till exempel information om landbaserade trafikövervakningssystem, finns ombord på fartygen.
 • EU-länderna måste
  • genomföra en inledande inspektion innan reguljär trafik inleds för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsnormer uppfylls,
  • utföra efterföljande inspektioner två gånger per år, och efter eventuella reparationer eller förändringar i företagsledning bör en av de två årliga inspektionerna ske under reguljär trafik,
  • hindra ett fartyg från drift om det inte uppfyller säkerhetsnormerna,
  • samarbeta i utredningen med det land som har ett betydande intresse i händelse av ett tillbud eller en olycka som inbegriper ett fartyg som omfattas av detta direktiv.

Relaterad lagstiftning om hamnstatskontroll syftar till att förbjuda undermålig sjöfart i EU. Den kräver att alla fartyg uppfyller EU:s och internationella säkerhetsnormer som återges i till exempel internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 juni 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 december 2000.

VIKTIGT BEGREPP

* Ro-ro-passagerarfartyg: ett havsgående passagerarfartyg som är utrustat med anordningar som gör att väg- eller järnvägsfordon kan rulla på och av fartyget, och som medför fler än tolv passagerare.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (EGT L 138, 1.6.1999, s. 1–19)

Fortlöpande ändringar av direktiv 1999/35/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57–100). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.04.2016

Top