Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för ett säkrare Internet 2005–2008 (Safer Internet Plus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program för ett säkrare Internet 2005–2008 (Safer Internet Plus)

Internetanvändningen ökar hela tiden i Europeiska unionens medlemsländer. Samtidigt ökar spridningen av innehåll som är skadligt (framför allt för barn) och olagligt. Man har därför antagit programmet Safer Internet Plus för att främja en säkrare användning av Internet och skydda slutanvändarna mot oönskat innehåll.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 854/2005/EG av den 11 maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik.

SAMMANFATTNING

Programmet Safer Internet Plus (2005–2008) är en efterföljare till handlingsplanen för ett säkrare Internet (1999-2004) som syftade till att skapa gynnsamma villkor för utvecklingen av Internetrelaterad företagsamhet genom att främja en säker Internetanvändning och bekämpa olagligt och skadligt innehåll.

I det nya programmet har tillämpningsområdet utvidgats till att omfatta nya medier (t.ex. video), och det är särskilt utformat för bekämpning av rasism och icke beställda elektroniska kommersiella meddelanden (skräppost, ”spam”). Jämfört med föregångaren kommer programmet i högre grad att inriktas på slutanvändarna – t.ex. föräldrar, lärare och barn.

HANDLINGSLINJER

Programverksamheten är uppdelad på fyra olika handlingslinjer.

Bekämpande av olagligt innehåll

Det har inrättats telejourer dit allmänheten kan vända sig för att anmäla olagligt innehåll. Telejourerna vidarebefordrar informationen till lämpligt organ (till exempel Internetleverantörer eller polisen) för åtgärd. Programmet för ett säkrare Internet (1999–2004) bidrog till att stärka nätet av telejourer och ge det en internationell dimension. För att dessa jourer ska göra maximal nytta måste de dock täcka hela Europa och omfatta ett europeiskt samarbete. Samtidigt måste man öka deras effektivitet genom ett utbyte av information, erfarenheter och goda rutiner.

Det nya programmet är inriktat på följande:

 • Finansiering av telejourer som ska fungera på nationell nivå och samarbete med andra center i det europeiska nätverket av telejourer.
 • Stöd till rådgivningstelefoner dit barn kan vända sig för att berätta om olagligt och skadligt innehåll på Internet.
 • Sammanställning av kvalitativa och kvantitativa uppgifter om inrättandet av telejourer och deras verksamhet.
 • Åtgärder för att påskynda inrättandet av telejourer och utarbetandet av etiska regler.
 • Inrättande av en samordnande kontaktpunkt som ska göra nätet av telejourer mer synligt på europeisk nivå, effektivisera arbetet i nätverket och främja ett utbyte av information och erfarenheter.

Hantering av oönskat och skadligt innehåll

Programmet finansierar tekniska åtgärder som hjälper användarna att begränsa mängden oönskat och skadligt innehåll och att hantera skräppost. Detta omfattar bland annat

 • en utvärdering av effektiviteten hos den filtreringsteknik som finns tillgänglig,
 • åtgärder för att främja ett samordnat utbyte av information och goda rutiner,
 • åtgärder för att främja införandet av klassificeringssystem och kvalitetsmärkning för innehåll,
 • vid behov, åtgärder för att öka tillgången till filtreringsteknik, framför allt för språk där behovet inte täcks av marknaden.

Åtgärder för att stärka skyddet av den personliga integriteten kommer att uppmuntras.

Främjande av en säkrare miljö

Ett centralt inslag i arbetet för att begränsa flödet av oönskat, skadligt och olagligt innehåll är att införa ett fungerande system för självreglering. Denna självreglering bör omfatta flera olika aspekter: samråd med de berörda parterna (som ska företrädas på lämpligt sätt), utarbetande av etiska regler som sedan ska följas, nationella organ som underlättar samarbetet på gemenskapsnivå, nationell utvärdering av ramarna för självreglering.

För att stärka självregleringsarbetet inom sektorn kommer kommissionen att ge de nationella samreglerings- och självregleringsorganen tillgång till Forumet för ett säkrare Internet som främjar utbyte av erfarenheter. Detta forum inrättades 2004 inom ramen för den tidigare handlingsplanen för ett säkrare Internet.

Detta forum har följande mål:

 • Att främja nätverk mellan lämpliga organ i medlemsstaterna och utveckla kontakterna med självregleringsorgan utanför EU.
 • Att uppmuntra självreglering när det gäller sådana frågor som kvalitetsbedömning av webbplatser, medieövergripande innehållsklassificering, klassificering och filtreringsmetoder. Även nya åtkomstformer ska omfattas (till exempel onlinespel och mobiltelefoner).
 • Att uppmuntra tjänsteleverantörerna att utarbeta etiska regler.
 • Att främja forskning om olika klassificeringsprojekts och filtreringsmetoders effektivitet.

Åtgärder för att öka medvetenheten

Åtgärderna för att öka medvetenheten omfattar olika typer av olagligt, oönskat och skadligt innehåll. De tar hänsyn till näraliggande frågor som konsumentskydd, uppgiftsskydd och informations- och nätsäkerhet (t.ex. datavirus och skräppost).

Programmet ger stöd till organ som i ansökningsomgångar väljs ut för att fungera som kontaktpunkter i arbetet med att öka medvetenheten i varje medlemsstat och kandidatland. Det europeiska mervärdet säkras genom en samordnande kontaktpunkt som främjar utbyte av goda rutiner. Det är framför allt till denna aspekt som åtgärderna kommer att koncentreras.

DELTAGANDE

Juridiska personer som är etablerade i medlemsstaterna får delta i programmet. Det är också öppet för juridiska personer som är etablerade i kandidatländerna, i enlighet med de bilaterala avtal som ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder.

Även juridiska personer som är etablerade i något av de Eftaländer som är parter i EES-avtalet kan ha rätt att delta i programmet. Samma sak gäller för juridiska personer som är etablerade i tredjeländer och för internationella organisationer, om deras deltagande på ett verkningsfullt sätt bidrar till genomförandet av programmet.

FINANSIERING

En budget på 45 miljoner euro har avsatts för programmet för perioden 2005–2008, varav 20 miljoner för 2005 och 2006. Nästan halva budgeten ska gå till åtgärder för att öka medvetenheten.

VERKSAMHET

Kommissionen är ansvarig för genomförandet av programmet. Programmet genomförs på grundval av ansökningsomgångar som utlyses i Europeiska unionens officiella tidning och via portalen för informationssamhället (EN) på Europeiska kommissionens webbplats. Kommissionen kommer efter ansökningsomgångar att bedöma projektförslagen för gemenskapsfinansiering.

KOPPLING TILL ANDRA GEMENSKAPSPROGRAM

Under genomförandet av programmet kommer kommissionen att försäkra sig om att det kompletterar och är förenligt med gemenskapens politik, program och åtgärder på andra områden. Detta gäller i synnerhet gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling samt programmen Daphné II, Modinis och eContentplus.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 854/2005/EG [antagande: medbeslutande COD 2004/0023]

11.6.2005

-

EUT C 17, 11.6.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionens av den 18 februari 2009 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln "Slutlig utvärdering av genomförandet av det fleråriga gemenskapsprogrammet för främjande av en säkrare användning av Internet och ny online-teknik" [KOM(2009) 64 – ej offentliggjort i EUT].

Meddelandet syftar till att bedöma resultatet av det fleråriga programmet ”Safer Internet plus” (2005-2008)

Bedömarna konstaterar att målen har uppnåtts. Programmet har visat på anpassning efter de föränderliga behoven, inkluderande av de nya medlemsländerna i tillämpningsområdet, i synnerhet i nätverken INHOPE och INSAFE. Viktig information har kunnat samlas in, vilket har bidragit till förbättrad säkerhet på Internet. Dialogen mellan de berörda parterna har förenklats, mobiloperatörerna har uppmuntrats i sina självregleringsinitiativ som gynnar skyddet av minderåriga.

Utvärderingsrapporten rekommenderar att följande betonas i framtiden:

 • skyddet och främjandet av barns rättigheter och privatliv,
 • alla aktörers aktiva stöd av programmet på nationell nivå,
 • samarbete med tredjeland, särskilt i fråga om borttagandet av bilder på sexuella övergrepp på barn,
 • beaktandet av nationella, kulturella, språkliga och sociodemografiska faktorer i de nya kandidat- eller anslutningsländerna i EU,
 • ökade tekniska kunskaper,
 • en aktivare kommunikationsstrategi,
 • fördjupade kunskaper, i synnerhet om ungdomars beteende online,
 • omprövning av de båda nätverken INHOPES och INSAFES roll när det gäller arbetssamordning,
 • förbättrad synlighet av telejourer,
 • ökat deltagande bland företagen i sektorn.

Meddelande från kommissionen av den 6 november 2006 om genomförandet av det fleråriga gemenskapsprogrammet för att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik (Safer Internet plus) [KOM(2006) 661 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

I rapporten redogörs för de viktigaste åtgärderna som vidtagits inom ramen för programmet. Här understryks också åtgärdernas positiva inverkan i kampen mot olagligt innehåll på Internet:

 • Inrättandet av ett europeiskt nät av nationella telejourer som användarna kan vända sig till för att anmäla olagligt innehåll på nätet. Ett stort antal anmälningar har mottagits av telejourerna under 2005, något som visar på det stora intresset för en sådan tjänst i kampen mot olagligt innehåll på nätet.
 • Anordnandet av en särskild dag för att främja ett säkrare Internet (Safer Internet Day), med ett stort deltagande och en omfattande mediebevakning i medlemsstaterna.
 • Skapandet av nationella kontaktpunkter för ökad medvetenhet, vilka anordnar allt fler kampanjer som riktar sig till barn, föräldrar och lärare.

Kommissionen kommer att fortsätta med sina insatser och kommer därvid att inrikta sig på följande:

 • Stärka och utvidga den geografiska täckningen för telejourerna och för nätverken för ökad medvetenhet.
 • Främja ett nära samarbete mellan alla aktörer vid åtgärder som vidtas för ett säkrare Internet.
 • Säkerställa en större spridning av praktisk information om hur Internet kan användas på ett säkrare sätt.
 • Öka programmets synlighet för den europeiska allmänheten.

Mer information finns på följande webbplatser:

See also

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för informationssamhället.

Senast ändrat den 25.05.2009

Top