Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ersättning för nekad ombordstigning och försenad flygning inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ersättning för nekad ombordstigning och försenad flygning inom EU

Europeiska unionens åtgärder på flygtransportområdet syftar bland annat till att garantera passagerarna en hög skyddsnivå. I förordningen fastställs gemensamma regler för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

SAMMANFATTNING

Denna förordning ska tillämpas på

 • passagerare som reser från en flygplats belägen inom ett EU-lands territorium där EU-fördragens bestämmelser är tillämpliga,
 • passagerare som reser från en flygplats belägen i ett land utanför EU till en flygplats belägen inom ett EU-lands territorium där EU-fördragens bestämmelser är tillämpliga,

under förutsättning att passageraren har en bekräftad platsreservation på den berörda flygningen och, utom i händelse av inställd flygning, har checkat in vid den tidpunkt som angivits skriftligt i förväg eller, om ingen tid har angetts, senast 45 minuter före angiven avgångstid.

I förordningen fastställs rättigheter för flygpassagerare i följande fall:

 • Nekad ombordstigning mot deras vilja.
 • Inställd flygning.
 • Försenad flygning.

Denna förordning ska inte tillämpas på passagerare som reser gratis eller till ett reducerat biljettpris som varken direkt eller indirekt är tillgängligt för allmänheten.

Nekad ombordstigning

När det lufttrafikföretag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att ombordstigning vid en flygning måste nekas ska det först och främst göra en förfrågan efter frivilliga som är beredda att avstå från sina platsreservationer i utbyte mot förmåner. Om det inte finns tillräckligt många frivilliga för att återstående passagerare ska kunna komma med på flygningen, får lufttrafikföretaget mot passagerarnas vilja neka dem ombordstigning och bevilja dem ersättning.

Lufttrafikföretaget som utför flygningen ska ge förtur till personer med nedsatt funktionsförmåga och personer som följer med dem.

6.Vid inställd flygning eller nekad ombordstigning ska de berörda passagerna ha rätt till

 • återbetalning av biljetten inom sju dagar, eller en returflygning till den första avgångsorten eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten,
 • service (måltider och förfriskningar, hotellrum, transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten, erbjudande om att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden),
 • kompensation som uppgår till
  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • 400 euro för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer,
  • 600 euro för alla flygningar som inte omfattas av ovanstående.

Försening

Genom förordningen införs ett system med följande tre slag av ersättning:

 • Vid stora förseningar (två timmar eller mer, beroende på flygsträckan) ska passagerarna i samtliga fall erbjudas måltider och förfriskningar samt två telefonsamtal, telex, fax eller e-postmeddelanden utan kostnad.
 • Om avgångstiden planeras till nästkommande dag ska passagerarna även erbjudas hotellrum och transport mellan hotellet och flygplatsen.
 • Om förseningen är fem timmar eller mer kan passagerarna välja mellan att få hela biljettpriset återbetalat och en returflygning till den första avgångsorten.

Uppgradering och nedgradering

Om ett lufttrafikföretag placerar passageraren i en lägre klass i förhållande till biljettpriset ska passageraren få ersättning inom sju dagar enligt följande:

 • 30 % av biljettpriset vid alla flygningar på 1 500 kilometer eller mindre.
 • 50 % av biljettpriset vid alla flygningar inom EU längre än 1500 kilometer, med undantag för flygningar mellan EU-länderna och de franska utomeuropeiska departementen och vid alla övriga flygningar mellan 1 500 kilometer och 3 500 kilometer.
 • 75 % av biljettpriset vid alla flygningar som inte omfattas av ovanstående, inklusive flygningar mellan EU-länderna och de franska utomeuropeiska departementen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 17 februari 2005.

BAKGRUND

Flygpassagerares rättigheter

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning, och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 - kommissionens uttalande (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Senast ändrat 13.12.2015

Top