Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vägsäkerhet: godkända dimensioner och högsta tillåtna vikter för lastbilar och bussar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vägsäkerhet: godkända dimensioner och högsta tillåtna vikter för lastbilar och bussar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/53/EG – mått och vikter för nyttofordon

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet anges gränsvärden för tunga lastbilar och bussar som utför internationella transporter inom EU.

Enligt direktivet måste transportföretagen uppfylla de normer som fastställts för internationella transporter.

VIKTIGA PUNKTER

För internationell och nationell trafik anges i direktivet gränsvärden angående dimensioner för

fordon för godsbefordran med en vikt över 3 500 kg,

passagerarfordon som transporterar fler än 9 personer.

För internationell trafik fastställs även gränser för vikt och vissa andra egenskaper hos fordonen som anges i direktivets bilagor.

Vad är tillåtet?

När det gäller internationella transporter får inga fordon som överskrider de fastställda gränserna använda vägarna i ett EU-land, såvida de inte har specialtillstånd.

När det gäller nationella transporter får inga fordon som överskrider de fastställda gränserna använda vägarna i ett EU-land. Det finns dock flera undantag från dessa gränser, inklusive för

längden på fordon med aerodynamiska egenskaper som ska öka energieffektiviteten,

längden på fordon som är konstruerade för att transportera vissa varor såsom virke,

vikten på fordon som transporterar containrar i kombinerade transporter.*

Fordon från ett EU-land som faller inom de fastställda gränserna måste tillåtas att använda vägarna i ett annat EU-land, eventuellt med undantag för vissa begränsade vägsträckor som små byar eller platser av särskilt intresse, där lägre gränsvärden kan fastställas av myndigheterna. EU-länderna får ha högre gränser för vikter när det gäller nationella transporter inom deras territorier och kan även prova ut ny teknik på fordon som överstiger de fastställda gränserna under en begränsad tidsperiod.

Efterlevnad

EU-länderna måste se till att fordon kan bevisa att de uppfyller reglerna genom att tillhandahålla antingen

en tillverkarskylt och en ytterligare skylt som visar dimensionerna,

en enda skylt som innehåller båda ovannämnda attribut,

ett dokument utfärdat av det EU-land där fordonet är registrerat som innehåller samma information.

Tillämpa reglerna

De nationella regeringarna bestämmer hur reglerna ska tillämpas och vilka sanktioner som ska utdömas vid överskridande. En rapport ska skickas till Europeiska kommissionen vartannat år med information om

antalet kontroller som genomförts under de föregående två åren,

antalet upptäckta överlastade fordon eller fordonskombinationer.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 17 september 1996. EU-länderna förpliktades att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 september 1997.

BAKGRUND

Vikt och dimensioner:

VIKTIGA BEGREPP

* Kombinerade transporter: godstransporter som innebär en kombination av vägtransporter och transporter via järnväg och/eller båt. Alternativa transportsätt bör utgöra större delen av resan och vägtransporten bör begränsas till en kort sträcka i början och/eller slutet av resan.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s 59–75)

Fortlöpande ändringar av direktiv 96/53/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 10.11.2015

Top