Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrering av personer ombord på passagerarfartyg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registrering av personer ombord på passagerarfartyg

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i EU.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det syftar till att förbättra säkerheten och möjligheterna till räddning av passagerare och besättning som reser till sjöss.
 • Målet med direktivet är att säkerställa att antalet personer ombord inte överstiger det antal som fartyget är certifierat för, samt att underlätta sjöräddning efter en olycka.

VIKTIGA PUNKTER

Antal personer ombord

 • Alla personer ombord på ett passagerarfartyg som avgår från en hamn inom EU måste räknas innan fartyget avgår.
 • Antalet personer ombord måste meddelas fartygets befälhavare och den registreringsansvarige hos företaget eller till ett företags landbaserade system, som utför samma roll.
 • Innan ett passagerarfartyg avgår ska dess befälhavare säkerställa att antalet personer ombord inte överstiger det antal som fartyget får medföra.

Ytterligare information om personer ombord

Om ett passagerarfartyg avgår från en hamn i EU för att genomföra en resa på mer än 20 nautiska mil (EU-länderna kan sänka denna gräns), måste vissa uppgifter om alla personer ombord insamlas och meddelas till företagets registreringsansvarige eller till ett företags landbaserade system som tjänar samma syfte senast 30 minuter efter fartygets avgång. Denna information inbegriper

 • förnamn och efternamn,
 • kön,
 • ålder,
 • eventuella uppgifter om behovet av särskild vård eller hjälp (om passageraren av egen vilja lämnar dessa uppgifter).

Räkning och registrering av uppgifter om personer ombord krävs också när det gäller fartyg som avgår från en hamn utanför EU, men för att anlöpa en hamn inom EU, oavsett om fartygen för flagg från ett EU-land eller ett land utanför EU.

EU-länderna får medge undantag eller begära avvikelse i enlighet med den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (1974 års SOLAS-konvention), men endast i enlighet med de villkor som anges i detta direktiv.

Varje företag som ansvarar för driften av passagerarfartyg ska

 • inrätta ett system för registrering av uppgifter om personer ombord. Systemet måste uppfylla följande kriterier:
  • Läsbarhet.
  • Tillgänglighet.
  • Användarvänlighet (systemet får inte orsaka onödiga förseningar vid ombordstigning och/eller landstigning).
  • Säkerhet (skydd av uppgifter mot radering, förlust och obehörig åtkomst).
 • utse en registreringsansvarig som ska ansvara för bevarandet och vidarebefordrandet av dessa uppgifter.

I direktiv 2009/42/EG anges hur EU-länderna ska sammanställa statistik om fartygspassagerare som anlöper EU:s hamnar.

Undantag eller avvikelser

EU-länderna kan bevilja vissa undantag eller begära avvikelser när det gäller passagerarräkning och registrering för

 • fartyg som trafikerar enbart skyddade havsområden,
 • regelbunden trafik med en restid som understiger en timme mellan hamnbesöken,
 • regelbunden trafik i ett område där sannolikheten för att våghöjden överstiger två meter är mindre än 10 % och – antingen hela resan längd är mindre än 30 nautiska mil från avgångshamnen – eller allmän trafikplikt föreligger för att förse ytterområden.

Registreringssystem

De registreringssystem som upprättas i enlighet med detta direktiv måste godkännas av EU-länderna, som ansvarar för att kontrollera att de fungerar korrekt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 22 juli 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1999.

BAKGRUND

Se mer information om säkerhet på passagerarfartyg på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 188, 2.7.1998, s. 35–39)

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/41/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 18.04.2016

Top