Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posttjänster i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posttjänster i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/6/EG – att fullborda EU:s inre marknad för posttjänster

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs de regler som EU-länderna måste genomföra för att fullborda EU:s inre marknad för posttjänster.

VIKTIGA PUNKTER

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

EU-länderna måste

 • se till att allmänheten förses permanent med posttjänster av en bestämd kvalitet överallt i sitt land till ett överkomligt pris,
 • se till att kontakt- och inlämningsställen kan hantera användarnas behov och att samhällsomfattande tjänster garanteras minst fem arbetsdagar i veckan (inklusive en insamling och en leverans per dag).

Varje EU-land måste säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna uppfyller följande krav:

 • Tjänsterna ska garantera att de väsentliga kraven följs.
 • Tjänsterna ska vara identiska för alla användare under jämförbara förhållanden.
 • Tjänsterna ska vara tillgängliga utan någon form av diskriminering.
 • Inga avbrott eller stopp får förekomma utom i undantagsfall.
 • Tjänsterna ska utvecklas som svar på teknisk, ekonomisk och social utveckling samt användarnas behov.

Konkurrens

Direktivet förbjuder de nationella regeringarna att bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster.

Licensiering

EU-länderna kan införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, för att säkerställa att posttjänster uppfyller de väsentliga kraven (inklusive posthemlighet och säkerheten för nätet med hänsyn till transport av farligt gods) och att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls.

Prissättning

Priserna för var och en av de tjänster som omfattar samhällsomfattande tjänster ska vara

 • rimliga och ge samtliga användare möjlighet att få tillgång till tjänsterna, oavsett geografiskt läge,
 • kostnadsrelaterade och ge incitament till ett effektivt tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster.

Tjänsternas kvalitet

Kvalitetsnormer för samhällsomfattande tjänster måste fastställas i syfte att garantera posttjänster av god kvalitet. Normerna fokuserar på leveranstider och på tjänsternas regelbundenhet och tillförlitlighet.

För tjänster mellan EU-länderna kräver direktivet att

 • 85 % av postförsändelser inom den snabbaste normalkategorin ska levereras inom tre dagar efter poststämpelns datum,
 • 97 % inom fem dagar efter poststämpelns datum.

EU-länderna måste vidta ett antal åtgärder, bland annat

 • fastställa kvalitetsnormer för post inom landet och säkerställa att de är förenliga med dem som gäller för tjänster mellan EU-länderna,
 • ge underrättelse om sina kvalitetsnormer för nationella tjänster till kommissionen, som offentliggör dem på samma sätt som normerna för tjänster mellan EU-länderna,
 • garantera att alla tillhandahållare av posttjänster inför klagomålsförfaranden som är öppna, enkla och billiga.

Nationella tillsynsmyndigheter

 • Varje EU-land måste utse en eller flera nationella tillsynsmyndigheter som är juridiskt åtskilda och verksamhetsmässigt oberoende av postoperatörerna.
 • Om posttjänster förblir under statlig kontroll eller statligt ägande måste en organisatorisk åtskillnad göras mellan tillsynsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

Under 2010 inrättades Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster. Den består av de nationella tillsynsmyndigheterna för posttjänster och ger råd och stöd till kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 27 februari 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2010 och, i vissa fall, den 31 december 2012.

BAKGRUND

Posttjänster

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3–20)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/6/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster (EUT C 217, 11.8.2010, s. 7–9)

Senast ändrat 20.01.2016

Top