Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transport av gods och passagerare på inre vattenvägar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transport av gods och passagerare på inre vattenvägar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1356/96 – regler för transport av gods eller passagerare på inre vattenvägar mellan EU-länder

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att säkerställa att de transportföretag som transporterar gods eller passagerare på inre vattenvägar har rätt att utföra dessa tjänster mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förordningen tillämpas på transport av gods eller passagerare på inre vattenvägar för resor mellan EU-länder och på transitering genom dem.
 • Varje transportföretag som transporterar gods eller passagerare på inre vattenvägar har rätt att utföra dessa tjänster mellan EU-länderna förutsatt att de lever upp till vissa villkor:
  • De är etablerade i ett EU-land i enlighet med det landets lagstiftning.
  • De har i det landet rätt att utföra internationell transport av gods eller passagerare på inre vattenvägar.
  • De använder fartyg som är registrerade i ett EU-land, eller omfattas vid avsaknad av sådan registrering av ett intyg att fartyget ingår i ett EU-lands handelsflotta.
  • De uppfyller de krav som anges i förordning (EEG) nr 3921/91 enligt vilken transportföretag har rätt att utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i ett annat EU-land än det där de är hemmahörande (känt som ”cabotage”).
 • Särskilda regler för transportföretag från land utanför EU fastställs i den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen (Mannheimkonventionen) och konventionen om sjöfarten på Donau (Belgradkonventionen) eller kan uppkomma genom internationella avtal eller fördrag som EU deltar i.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 2 augusti 1996.

BAKGRUND

Se mer information om inre vattenvägar på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1356/96 av den 8 juli 1996 om gemensamma bestämmelser för transport av gods eller passagerare på inre vattenvägar mellan medlemsstater, i syfte att införa frihet att tillhandahålla sådana transporttjänster (EGT L 175, 13.7.1996, s. 7–8).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EEG) nr 3921/91 av den 16 december 1991 om villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande (EGT L 373, 31.12.1991, s. 1–3).

Senast ändrat 22.09.2016

Top