Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IDABC-programmet (2005–2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

IDABC-programmet (2005–2009)

Syftet med IDABC-programmet (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens) är att förse offentliga förvaltningar, företag och medborgare med alleuropeiska e-förvaltningstjänster. Målet är att öka de europeiska offentliga förvaltningarnas effektivitet och samarbete.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (EUT L 144, 30.4.2004).

SAMMANFATTNING

IDABC är ett program för elektronisk förvaltning som löper under perioden 2005–2009.

Det ersätter IDA-programmet (Interchange of Data between Administrations) och har samma syfte som detta program men ett större tillämpningsområde och ska skapa alleuropeiska e-förvaltningstjänster för företag och medborgare.

IDABC ingår i initiativen eEurope 2005 och i2010. Driftkompatibiliteten * och de öppna standarderna är även här prioriterade tillämpningsområden, till vilka kommer de nya alleuropeiska tjänster som ska skapas.

Mål

IDABC-programmet syftar till att stödja och främja skapandet av alleuropeiska e-förvaltningstjänster * och driftkompatibla telematiknät som stöd till dessa.

Målet med detta program är även att

 • möjliggöra informationsutbyte mellan offentliga förvaltningar samt mellan dessa förvaltningar och EU-institutionerna,
 • göra det lättare för företag och medborgare att få tillgång till alleuropeiska tjänster alltefter deras behov,
 • skapa driftkompatibilitet mellan de olika verksamhetsområdena, framför allt med hjälp av en europeisk ram för driftkompatibilitet,
 • främja spridningen av goda rutiner och uppmuntra utvecklingen av innovativa telematiklösningar i de offentliga förvaltningarna.

Projekt av allmänt intresse och övergripande åtgärder

IDABC-programmet omfattar projekt av allmänt intresse som gör det möjligt att genomföra EU-lagstiftningen och stärka samarbetet mellan institutionerna.

Det innehåller också övergripande åtgärder som syftar till att skapa övergripande alleuropeiska e-förvaltningstjänster och infrastrukturtjänster, främst sådana som gagnar driftkompatibiliteten.

Genomförandeprinciper

Genomförandet av projekt av allmänt intresse och av övergripande åtgärder bör följa vissa principer, nämligen

 • bygga på sektorsspecifik rättslig grund (för projekt av allmänt intresse),
 • engagera största möjliga antal medlemsstater,
 • om nödvändigt inkludera en förberedelsefas och omfatta en fas för en genomförbarhetsstudie, en utvecklings- och godkännandefas samt en genomförandefas,
 • beakta andra EU-program för att undvika upprepningar. Det handlar särskilt om programmen för forskning och teknisk utveckling, programmen eTen, eContent, e-Inclusion och eLearning,
 • beakta den europeiska ram för driftkompatibilitet som IDABC-programmet ger,
 • i möjligaste mån utnyttja de övergripande alleuropeiska e-förvaltningstjänsterna och infrastrukturtjänsterna (för projekt av allmänt intresse),
 • följa upp projekten och programmen året efter genomförandet.

Genomförandeförfarande

För genomförandet av projekten av allmänt intresse och de övergripande åtgärderna har kommissionen inrättat ett rullande arbetsprogram (EN) som omfattar hela löptiden för detta beslut.

EU:s ekonomiska bidrag

Vid genomförandet av projekt av allmänt intresse och horisontella åtgärder ska gemenskapen bära kostnader i förhållande till sina intressen.

För att ett projekt av allmänt intresse eller en horisontell åtgärd ska få ekonomiskt bidrag från EU krävs det konkreta planer för finansieringen av underhålls- och driftskostnaderna under uppföljningsfasen. Under den förberedande fasen och fasen för genomförbarhetsstudien får EU:s bidrag täcka den totala kostnaden för nödvändiga undersökningar.

Under utvecklings-, godkännande- och genomförandefasen ska EU bära kostnaderna för de uppgifter som den har tilldelats i den globala genomförandeplanen för projektet av allmänt intresse eller den övergripande åtgärden.

Internationellt samarbete

EES-länderna och kandidatländerna får delta i IDABC-programmet inom ramen för sina respektive avtal med gemenskapen. Samarbetet med andra tredjeländer uppmuntras, bl.a. med de offentliga förvaltningarna i länderna i Medelhavsområdet, på Balkan och i Östeuropa.

Finansieringsram

Anslagen till IDABC-programmet uppgår till 148,7 miljoner euro för perioden 1.1.2005–31.12.2009.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • europatäckande e-förvaltningstjänster: de gränsöverskridande informationstjänster och interaktiva tjänster som de europeiska offentliga förvaltningarna tillhandahåller de europeiska offentliga förvaltningarna, företagen och medborgarna genom interoperabla transeuropeiska telematiknät.
 • driftkompatibilitet: informations- och kommunikationssystem kan utbyta data och göra det möjligt att dela information och kunskap.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2004/387/EG

20.5.2004

-

EUT L 144, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 29 maj 2009 med titeln ”Slutlig utvärdering av IDABC-programmets genomförande” [KOM (2009) 247 slutlig - Ej offentliggjort i EUT]. I detta meddelande rapporteras om de resultat som den slutliga utvärderingen av IDABC-programmets genomförande givit. Utvärderingen handlade om programaspekter som t.ex. relevans, effektivitet, resultat, nytta, hållbarhet och överensstämmelse.

Slutsatserna är positiva, trots att programmet försenades under 2005. IDACB-programmet har uppnått de flesta av målen som sattes upp när det gäller e-förvaltning i strategin i2010.

ISA-programmet kommer att ersätta IDABC. De åtgärder som genomförts inom det framtida programmet kommer huvudsakligen att omfatta:

 • programmets strategiska miljö
 • kommunikationsinstrumenten mellan och med de berörda parterna
 • utvecklingen av övervakningsmetoder

Det framtida ISA-programmet kommer att fullfölja IDABC-programmets kommunikationsåtgärder.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och till rådet av den 24 oktober 2006: Utvärdering av genomförandet av IDABC-programmet [KOM(2006) 611 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. I detta meddelande redogörs för slutsatserna och rekommendationerna från den preliminära utvärderingen av programmet.

Utvärderingen är i huvudsak positiv och betonar hur relevant och ändamålsenligt programmet är. De parter som har rådfrågats anser att IDABC-programmet tillför ett verkligt mervärde för tillhandahållandet av e-förvaltningstjänster. Genomförandet av programmet har dock inte kommit tillräckligt långt för att göra det möjligt att presentera en analys av dess återverkningar och effektivitet.

Vid utvärderingen har man emellertid uppmärksammat några brister som det är nödvändigt att ta hänsyn till i det fortsatta genomförandet av programmet. Med utgångspunkt från detta har ett antal rekommendationer formulerats, bland annat att

 • se till att alla aktörer är klara över vilka uppgifter de har under genomförandet,
 • öka ansträngningarna för att samla in och sprida specifik och aktuell information om användarnas behov,
 • undersöka länkarna mellan de olika EU-program som gemenskapen använder för att utveckla interoperabla e-förvaltningstjänster.

See also

 • Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats IDABC (EN).

Senast ändrat den 30.10.2009

Top