Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar - IDA-programmet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar - IDA-programmet

Syftet med IDA-programmet (Interchange of Data between Administrations) är att underlätta utvecklingen och det praktiska genomförandet av transeuropeiska telematiknät för datautbyte mellan medlemsstaternas förvaltningar och de europeiska institutionerna.

IDA I-programmet efterträddes av en andra fas (IDA II) som inleddes 1999 genom antagandet av de två beslut som anges nedan. Större vikt lades vid marknadsorientering och driftskompatibilitet för att göra de offentliga förvaltningarna bättre på att tillhandahålla effektiva tjänster på nätet till europeiska medborgare och företag.

När IDA II löper ut den 31 december 2004 tar programmet IDABC vid.

RÄTTSAKTER

1719/1999/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)

och

1720/1999/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Den första fasen av programmet (IDA I) inleddes 1995 (beslut 95/468/EG). Det har bidragit till att stora telematiknät upprättats på områden som bl.a. sysselsättning, hälso- och sjukvård, jordbruk, statistik och konkurrensfrågor.

Insatsområden

IDA II-programmet ger stöd till genomförandet av projekt av gemensamt intresse som bl.a. gäller utveckling och införande av telematiknät till stöd för gemenskapens politik på områden som EMU, konsumentskydd, hälso- och sjukvård och transport.

Syften

De syften som gemenskapen vill uppnå med IDA-programmet är följande:

 • Uppnå en hög grad av driftskompatibilitet mellan telematiknät inrättade i medlemsstaterna och mellan gemenskapen och medlemsstaterna.
 • Få dessa nät att konvergera mot ett gemensamt telematikgränssnitt mellan gemenskapen och medlemsstaterna.
 • Uppnå konkreta fördelar för gemenskapen och för medlemsstaternas förvaltningar bl.a. genom att effektivisera transaktionerna, reducera underhållet, påskynda uppbyggnaden av nya nät samt överlag åstadkomma ett säkert och tillförlitligt datautbyte.
 • Utvidga fördelarna av dessa nät till gemenskapsindustrin och Europeiska unionens medborgare.
 • Främja spridningen av bästa praxis och uppmuntra till utveckling av nydanande telematiklösningar i förvaltningar.

Kriterierna för stödberättigande

Projekten måste ha anknytning till gemenskapens politik och verksamhet.

De projekt prioriteras som stärker den ekonomiska livskraften i de offentliga förvaltningarna, Europeiska gemenskapens institutioner, medlemsstaterna och regionerna och som genom inrättandet eller förstärkningen av ett sektornät

 • bidrar till att avlägsna hinder för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital,
 • bidrar till ett framgångsrikt genomförande av den ekonomiska och monetära unionen,
 • uppmuntrar det interinstitutionella samarbetet mellan gemenskapsinstitutioner, samt mellan dessa och nationella och regionala förvaltningar,
 • bidrar till att skydda gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen eller till att motverka bedrägerier,
 • underlättar förberedandet av Europeiska unionens utvidgning,
 • främjar näringslivets konkurrenskraft i gemenskapen, med särskild betoning på små och medelstora företag, och
 • är till nytta för personer inom Europeiska unionen.

Stödmottagare

De främsta stödmottagarna är medlemsstaternas nationella eller regionala förvaltningar samt gemenskapens institutioner.

Gemenskapens ekonomiska bidrag

Vid genomförandet av IDA-projekt ska gemenskapen bära kostnader i förhållande till hur intressant projektet är för EU. Den preliminära budgeten för perioden 1999-2004 ligger på cirka 24 miljoner euro om året.

Huvudlinjer för genomförande

IDA-projekt ska innefatta följande fyra faser:

 • En förberedande fas som ska leda till upprättandet av en preliminär rapport som omfattar mål, räckvidd och motiv för projektet särskilt förväntade kostnader och fördelar.
 • En genomförbarhetsstudiefas som ska leda till upprättandet av en global genomförandeplan.
 • En utvecklings- och godkännandefas som, när så är lämpligt, kan bestå i att den föreslagna lösningen för de berörda näten utarbetas, testas, utvärderas och följs upp i liten skala.
 • En genomförandefas som innebär att de berörda näten inrättas.

Anslutningsländer

Genom ändringar i de beslut som utgör IDA-programmets rättsliga grund har det öppnats för anslutningsländerna. Den 24 april 2003 ingick Cypern, Estland, Malta, Polen, Slovenien och Tjeckien ett samförståndsavtal med Europeiska kommissionen som formaliserar deras deltagande i IDA-programmet. De länder som har undertecknat dessa samförståndsavtal kommer att kunna delta i programmet på samma villkor som EES-länderna. Dessa länder kommer också att bidra till den årliga budgeten för IDA. De övriga anslutningsländerna samt tre kandidatländer (Bulgarien, Rumänien och Turkiet) förväntas underteckna liknande avtal under 2003.

Kopplingar till åtgärdsplanen eEurope

I januari 2002 blev IDA-programmet även ett verktyg för genomförandet av kapitlet om e-förvaltning i handlingsplanen eEurope 2005. IDA-programmet stödjer nämligen utarbetandet av tjänster som lägger tonvikten på ett säkert och effektivt datautbyte mellan de olika förvaltningsnivåerna. Dessa tjänster är en grundläggande förutsättning för införandet av moderna offentliga tjänster på nätet såsom föreskrivs i handlingsplanen eEurope 2005.

Inom ramen för IDA-programmet har kommissionen sedan två år tillbaka infört och finansierat en nätinfrastruktur för säker datakommunikation (TESTA - Transeuropeiska tjänster för telematiska överföringar mellan administrationer) mellan praktiskt taget samtliga förvaltningar i medlemsstaterna - och inom kort anslutningsländerna - och de europeiska institutionerna. Genom utvecklingen av projekten om e-förvaltning kommer Testa-nätet att kunna bli plattformen för Europatäckande tjänster till medborgare och företag. Genom IDA finansieras också programmet TESS (esdeenfr) (Telematik för social trygghet).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1719/1999/EG [antagande: medbeslutande COD/1997/0340]

3.8.1999

-

EGT L 203, 3.8.1999

Beslut 1720/1999/EG [antagande: medbeslutande COD/1997/0341]

3.8.1999

-

EGT L 203, 3.8.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2046/2002/EG [antagande: medbeslutande COD/2001/210]

20.11.2002

-

EGT L 316, 20.11.2002

Beslut 2045/2002/EG [antagande: medbeslutande COD/2001/211]

20.11.2002

-

EGT L 316, 20.11.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport [KOM(2003) 100 slutlig - Inte offentliggjord i EUT].Kommissionens rapport av den 7 mars 2003 till Europaparlamentet och rådet om utvärderingen av IDA II.

Denna rapport om utvärderingen efter halva tiden innehåller en rad rekommendationer:

 • Man bör lägga större vikt vid projektens lönsamhetsanalyser.
 • Man bör utforma en infrastruktur, som ska fungera som en plattform för utvecklingen av projekt av gemensamt intresse och andra sektoriella nätverk.
 • IDA-gruppens hjälp till olika sektoriella förvaltningar som deltar i programmet bör förstärkas ytterligare.
 • Förfarandena bör effektiviseras för att minska de administrativa kostnaderna och förbättra datainsamlingen. Man bör upprätta ett register över resultaten från horisontella insatser och åtgärder och över de projekt som drar nytta av dem.
 • Registret ska uppdateras kontinuerligt och innehålla kontaktuppgifter för IDA:s ledning och ledningen inom de olika projektsektorerna.

Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) [Europeiska unionens officiella tidning L 144 av 30.4.2004)

Syftet med det nya programmet IDABC (driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster) är att tillhandahålla alleuropeiska förvaltningstjänster online för offentliga förvaltningar, företag och medborgare. Programmet är en fortsättning på programmet IDA II som löper ut den 31 december 2004. Programmet IDABC kommer således att inledas den 1 januari 2005 och löpa till 2009.

IDABC är ett utvidgat program för e-förvaltning, med samma mål som det nuvarande IDA-programmet. Avsikten är emellertid att gå ännu längre och införa alleuropeiska elektroniska tjänster riktade till företag och medborgare. Det nya programmet består av två delar:

- Projekt av gemensamt intresse till stöd för politikområdena.

- Sektorsövergripande åtgärder till stöd för driftskompatibilitet.

Tillämpningsområdet för IDABC-programmet är dessutom större genom att det omfattar såväl nätverket som tjänsterna, och genom att fördelarna med samarbetet mellan offentliga förvaltningar även kommer företag och medborgare till godo. Budgeten har utökats för att säkerställa ett effektivt och säkert utbyte av information, med beaktande av gemenskapens språkliga mångfald. Kommissionen föreslår att programmet IDABC tilldelas en budget på drygt 148 miljoner euro, varav 59 miljoner för perioden fram till den 31 december 2006.

See also

Ytterligare information kan hämtas på kommissionens webbplats för IDA-programmet [EN].

Senast ändrat den 01.03.2005

Top