Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vägtullar: EU:s säkerhetsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vägtullar: EU:s säkerhetsregler

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs harmoniserade miniminormer för säkerhet som berör de olika organisations-, strukturella, tekniska och driftsaspekter för vägtunnlar som utgör en del av den transeuropeiska transportinfrastrukturen.

VIKTIGA PUNKTER

Säkerhetsvillkor

 • Direktivet syftar till att säkerställa att alla tunnlar på mer än 500 meter som är i drift, håller på att byggas eller planeras och som ingår i det transeuropeiska vägnätet ska omfattas av de nya harmoniserade säkerhetskraven.

Tillsynsmyndigheten

 • Varje EU-land ska utse en eller flera tillsynsmyndigheter som ska ha ansvar för alla aspekter av tunnelsäkerhet. Myndigheterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att direktivet efterlevs.
 • Dessa myndigheter kan vara nationella, regionala eller lokala. För tunnlar mellan länder kan varje land utse en myndighet eller tillsammans utse en gemensam myndighet.
 • Myndigheternas godkännande krävs varje gång en ny tunnel ska tas i drift eller en befintlig tunnel ska byggas om. Myndigheterna har rätt att upphäva eller begränsa driften av en tunnel om säkerhetsvillkoren inte uppfylls.
 • Myndigheten ska se till att följande uppgifter utförs:
  • tunnlarna ska regelbundet provas och inspekteras och säkerhetsföreskrifter för detta ska utarbetas,
  • organisatoriska och operativa driftsplaner ska upprättas (inklusive planer för räddningsinsatser) för utbildning och utrustning av räddningsstyrkorna,
  • förfaranden för omedelbar stängning av en tunnel i en nödsituation ska fastställas,
  • erforderliga riskbegränsande åtgärder ska genomföras.

Tunnelförvaltningen

 • Oavsett om en tunnel inom ett EU-lands territorium är på projekteringsstadiet, under byggnad eller i drift, ska myndigheten för varje tunnel utse ett offentligt eller privat organ till driftsledning som ska ansvara för driften av tunneln under det berörda stadiet. Tunnelförvaltningen måste utarbeta en rapport varje gång det inträffar ett allvarligt tillbud eller en olycka i en tunnel.

Säkerhetsansvarig

 • För varje tunnel ska tillsynsmyndigheten utse en säkerhetsansvarig som dessförinnan måste ha godkänts av tillsynsmyndigheten, och som ska samordna alla förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för att garantera trafikanternas och driftspersonalens säkerhet. Den säkerhetsansvariges uppgifter är
  • samordna räddningsstyrkorna och delta i utarbetandet av driftsplaner,
  • delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av räddningsinsatser,
  • delta i utarbetandet av säkerhetsplaner och specifikationer för infrastrukturutrustningen,
  • kontrollera att driftspersonal och räddningsstyrkor får utbildning samt delta i organisering av övningar som ska hållas regelbundet,
  • ge råd vid beställning av struktur, utrustning och drift,
  • kontrollera att struktur och utrustning underhålls och repareras,
  • delta i utvärderingen av alla allvarliga tillbud eller olyckor.

Regelbundna inspektioner

 • 16 EU-länderna ska säkerställa att kontroller, utvärderingar och provning utförs av kontrollorgan.
 • Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att regelbundna inspektioner genomförs av kontrollorganet för att säkerställa att alla tunnlar som omfattas av detta direktiv uppfyller reglerna.
 • Varje tunnel ska inspekteras minst vart sjätte år.

Riskanalys

 • På begäran av en tunnels förvaltningsmyndighet och utgående från en gemensam metodik som fastställs på nationell nivå genomförs en riskanalys av ett oberoende organ. Därvid beaktas alla faktorer som kan påverka säkerheten, både konstruktionsaspekter och trafikvillkor (trafikens art och typ, tunnelns längd och geometri samt antalet lastbilar som trafikerar tunneln per dygn).

Betänkanden

 • Vart annat år ska EU-länderna rapportera om tunnelbränder och olyckor som hotat väganvändarnas säkerhet i tunnlarna, samt om dessa händelsers frekvens och orsaker. I rapporten ska de dessutom utvärdera olyckorna och redogöra för hur och i vilken utsträckning säkerhetsanordningarna och -åtgärderna har fungerat.

Anpassning till den tekniska utvecklingen

 • Kommissionen har befogenhet att anpassa bilagorna till detta direktiv i linje med tekniska framsteg.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 april 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 april 2006.

BAKGRUND

Tunnlar är viktiga infrastrukturer för långväga transporter och för utvecklingen av EU:s regionala ekonomier. Olyckor i tunnlar, i synnerhet bränder, kan emellertid få dramatiska följder och medföra enorma förluster i form av människoliv, ökade trafikstockningar, förorening och reparationskostnader.

 • Mer information finns här: ”Tunnlar” på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39–91).

Rättelse.

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/54/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 20.10.2016

Top