Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riktlinjer för transeuropeiska telenät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Riktlinjer för transeuropeiska telenät

Syftet med detta beslut är att främja samtrafik mellan telenäten, att främja inrättande och spridning av driftskompatibla tjänster och tillämpningar liksom nödvändig infrastruktur samt att underlätta övergången till informationssamhället, öka de europeiska företagens konkurrenskraft och stärka den inre marknaden. Dessutom vill man stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och skynda på utvecklingen av verksamhet inom de nya tillväxtsektorerna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1336/97/EG av den 17 juni 1997 om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 183, 11.7.1997] [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

I beslutet lägger Europaparlamentet och rådet fast riktlinjer för mål, prioriteringar och huvudlinjer för framtida åtgärder när det gäller transeuropeiska nät. I riktlinjerna slås det fast vilka områden som kan komma i fråga för projekt av gemensamt intresse, och det fastställs hur projekt av gemensamt intresse på dessa områden ska väljas ut.

För att uppnå målen i punkt 1 har följande prioriteringar fastställts:

 • Att studera och bekräfta den tekniska och kommersiella genomförbarheten av och därefter sprida tillämpningar som stödjer utvecklingen av ett europeiskt informationssamhälle, i synnerhet tillämpningar av kollektivt intresse.
 • Att studera och bekräfta genomförbarheten av och därefter sprida tillämpningar som bidrar till den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att de förbättrar tillgången till information i hela unionen som bygger på den europeiska kulturella mångfalden.
 • Att stimulera gränsöverskridande interregionala initiativ och initiativ som främst innebär att mindre gynnade regioner engageras i arbetet med att införa europeiska teletjänster och tillämpningar.
 • Att studera och bekräfta genomförbarheten av och därefter sprida tillämpningar och tjänster som bidrar till att stärka den inre marknaden och till att skapa arbetstillfällen, i synnerhet sådana som ger små och medelstora företag möjligheter att förbättra sin konkurrenskraft inom gemenskapen och på global nivå.
 • Att precisera, studera och bekräfta den tekniska och kommersiella genomförbarheten av och därefter sprida transeuropeiska allmänna tjänster och tillämpningar som ger obehindrat tillträde till all slags information, även i landsbygdsområden och randområden, och som är driftskompatibla med motsvarande tjänster på global nivå.
 • Att studera och bekräfta genomförbarheten av nya bredbandsnät (IBC-nät), där de krävs för sådana tillämpningar och tjänster, och att främja dessa nät.
 • Att precisera och undanröja svaga punkter och felande länkar för att säkerställa effektiv samtrafik och driftskompatibilitet mellan alla komponenter i telenäten i Europa och på global nivå, med särskild tonvikt på nät för integrerad bredbandskommunikation.

Huvudlinjerna för de åtgärder som ska vidtas för att uppnå de mål som anges under punkt 1 omfattar följande:

 • Fastställande av projekt av gemensamt intresse för upprättande av ett arbetsprogram.
 • Åtgärder som syftar till att öka privatpersoners, ekonomiska aktörers och förvaltningars medvetenhet om de fördelar de kan vinna genom de nya transeuropeiska teletjänsterna och teletillämpningarna.
 • Åtgärder som syftar till att stimulera användares och leverantörers gemensamma initiativ till projekt inom området transeuropeiska telenät, i synnerhet IBC-nät.
 • Stöd, inom ramen för de medel som fastställs i fördraget, till åtgärder för att studera och bekräfta genomförbarheten av och därefter sprida tillämpningar, framför allt tillämpningar av kollektivt intresse, och främjande av samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn, särskilt i form av partnerskap.
 • Åtgärder som syftar till att stimulera tillgången till och utnyttjandet av tjänster och tillämpningar avsedda för små och medelstora företag och fria yrkesutövare.
 • Åtgärder som syftar till att främja samtrafik mellan nät, driftskompatibiliteten hos bredbandstjänster och bredbandstillämpningar och de infrastrukturer som dessa kräver, i synnerhet för multimediatillämpningar, samt driftskompatibiliteten mellan befintliga och bredbandsbaserade tjänster och tillämpningar.

De preciserade projekten är berättigade till gemenskapsstöd i enlighet med rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät.

I enlighet med gemenskapsbestämmelserna ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att underlätta och skynda på genomförandet av projekt av gemensamt intresse på nationell, regional eller lokal nivå.

Vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av detta beslut för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

I bilaga 1 till beslutet preciseras den treskiktsmodell som används för att beskriva de transeuropeiska telenäten.

 • Tillämpningar ska svara mot användarnas behov med hänsyn till kulturella och språkliga skillnader samt kraven på tillgänglighet, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Tillämpningarna ska tillgodose de mindre utvecklade eller glest befolkade regionernas särskilda behov.Följande områden berörs: a) e-förvaltning och e-administration (t.ex. tjänster för elektronisk upphandling, personsäkerhet, miljö och turism, stöd till små och medelstora företag, samt deltagande i den demokratiska beslutsprocessen) b) förbättrad tillgång till och kvalitet på hälsovård (t.ex. sammanslutning av sjukvårdsinstitutioner i nätverk, åtgärder för förebyggande av sjukdomar och hälsofrämjande åtgärder) c) undervisning och kultur (t.ex. nya sätt att presentera utbildnings- och kulturinformation, ett livslångt lärande och åtgärder för att göra äldre och personer med funktionsnedsättning delaktiga i informationssamhället).
 • Genom bastjänster tillhandahålls gemensamma verktyg för utveckling och genomförande av nya tillämpningar på grundval av driftskompatibla standarder. Följande områden berörs: a) mobila tjänster (t.ex. för mobila 2.5-3G-nät: vägvisning och navigation, säkerhet, betalning, räddningstjänster, hälsovård, distansarbete, inlärning och kultur) b) tjänster av allmänt intresse som avser säkerhetsfrågor (t.ex. sammanslutning av nationella CERT-system i nätverk).
 • Samtrafik och driftskompatibilitet mellan nät främjar samtrafik och driftskompatibilitet mellan nät samt nätsäkerhet, vilket krävs för tillhandahållandet av tillämpningar eller särskilda tjänster av allmänt intresse.

Gemenskapen vidtar kompletterande stöd- och samordningsåtgärder för att skapa lämpliga förutsättningar för genomförandet av dessa projekt. Dessa åtgärder kommer att bidra till att förbättra medvetenheten om programmet och till att skapa samförstånd om europeisk, nationell, regional och lokal verksamhet för att främja nya tjänster och tillämpningar. Dessa åtgärder, som måste diskuteras med europeiska standardiseringsorgan och planeringsenheter, omfattar främst:

 • Strategiska studier för utarbetande av målspecifikationer och övergång mot tillämpning av dessa mål för att stödja aktörer inom sektorn så att de kan fatta ekonomiskt sunda investeringsbeslut.
 • Fastställande av metoder för att göra bredbandsnät tillgängliga.
 • Utfärdande av gemensamma specifikationer baserade på europeiska och internationella standarder.
 • Främjande av offentlig-privata partnerskap.
 • Samordning mellan dessa åtgärder och relevanta program på gemenskapsnivå och nationell nivå.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1336/97/EG

31.7.1997

-

EUT L 183, 11.7.1997

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1376/2002/EG

19.8.2002

-

EUT L 200, 30.7.2002

Senast ändrat den 23.05.2007

Top