Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjösäkerhet: marin utrustning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sjösäkerhet: marin utrustning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/98/EG – marin utrustning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs bestämmelser för att säkerställa att den marina utrustning som finns ombord på fartyg som seglar under ett EU-lands flagg är säker och av bra kvalitet.

I och med bestämmelserna ökas säkerheten ombord, vilket bidrar till att bekämpa föroreningar till sjöss och säkerställa den fria rörligheten för marin utrustning på EU:s inre marknad.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller för utrustning som är avsedd att användas på

ett existerande fartyg under ett EU-lands flagg,

ett nytt fartyg under ett EU-lands flagg, oavsett om fartyget när det byggs befinner sig utanför EU.

Bedömning av överensstämmelse

EU-länderna utser organ som ska ansvara för att bedöma den marina utrustningens överensstämmelse. Syftet med bedömningen är att säkerställa utrustningens kvalitet innan den släpps ut på marknaden och när den placeras ombord.

Utrustning som stämmer överens med europeiska standarder ska förses med märkning.

När ett fartyg som ska överföras till ett EU-lands register inte är registrerat i EU ska EU-landet i fråga inspektera utrustningens faktiska tillstånd för att se om den överensstämmer med EU:s standarder.

Utrustning som inte uppfyller kraven

Om det finns risk för att en utrustningsdetalj äventyrar hälsan och/eller säkerheten för besättningen eller passagerarna, eller är skadlig för den marina miljön, ska det ansvariga EU-landet återkalla detaljen från marknaden och förbjuda eller begränsa användningen av den.

Provningsstandarder

För marin utrustning krävs det att internationella provningsstandarder antas. I fall internationella organisationer inte antar standarder inom rimlig tid kan EU-standarder tillämpas.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 17 februari 1997. EU-länderna skulle införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 1998.

Genom direktiv 2014/90/EU upphävs direktiv 96/98/EG. Detta träder i kraft den 18 september 2016.

BAKGRUND

Transporter till sjöss: bestämmelser för modern marin utrustning för säkrare EU-fartyg

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (EGT L 46, 17.2.1997, s. 25–56)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 96/98/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

Senast ändrat 12.11.2015

Top