Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trafiksäkerhet: körkort

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trafiksäkerhet: körkort

Tydligare regler för körkort i EU ger större rörelsefrihet till EU:s förare, höjer trafiksäkerheten och bidrar till att minska bedrägerier.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning).

SAMMANFATTNING

Tydligare regler för körkort i EU ger större rörelsefrihet till EU:s förare, höjer trafiksäkerheten och bidrar till att minska bedrägerier.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet infördes ett nytt europeiskt körkort. Genom direktivet omarbetas direktiv 91/439/EEG, som upphävs.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet medför följande:

 • Utrymmet för bedrägeri minskar: Det nya körkortet har en mikroprocessor, som innehåller informationen som är tryckt på kortet. Det införs en giltighetsperiod på 10-15 år för bil och motorcykel, för att man regelbundet ska kunna uppdatera skyddsfunktionerna och innehavarna. Det sätts upp ett nytt elektroniskt nätverk för att underlätta kommunikationen mellan nationella myndigheter vid kontroller av körkort.
 • Trafiksäkerheten förbättras: Det införs en ny körkortskategori för mopeder, och det krävs ett obligatoriskt föregående kunskapsprov och gradvis åtkomst till tyngre motorcyklar. Vidare anges provningskrav. Yrkesförare måste genomgå hälsokontroller vart femte år. Krav fastställs vad gäller förarprövares behörighet och utbildning.

Körkort som utfärdas av EU-länder måste vara ömsesidigt erkända. Följande körkortskategorier finns:

 • Kategori AM - för två- eller trehjuliga fordon som är konstruerade för en högsta hastighet av 45 km/h, samt lätta fyrhjulingar.
 • Kategori A1 - lätta motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kW.
 • Kategori A2 - för motorcyklar med effekt på högst 35 kW.
 • Kategori A - för tunga motorcyklar utan effektbegränsningar.
 • Kategori B - för motorfordon med en vikt på högst 3 500 kg, som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare.
 • Kategori BE - för ett fordon i kategori B som drar en tung släpvagn med en vikt på högst 3 500 kg.
 • Kategori B1 (valfri) - för fyrhjulingar.
 • Kategori C1 - för godsfordon på 3 500-7 500 kg upp till åtta passagerare.
 • Kategori C1E - för ett fordon i kategori C1 eller B som drar en tung släpvagn, så att den sammanlagda massan blir högst 12 000 kg.
 • Kategori C - för godsfordon med en vikt över 3 500 kg och högst åtta passagerare.
 • Kategori CE - för ett fordon i kategori C som drar en tung släpvagn.
 • Kategori D1 - för ett passagerarfordon konstruerat för färre än 16 passagerare och inte längre än åtta meter.
 • Kategori D1E - för ett fordon i kategori D1 som drar en tung släpvagn.
 • Kategori D - för passagerarfordon för mer än åtta passagerare.
 • Kategori DE - för ett fordon i kategori D som drar en tung släpvagn.
 • Lätta släpvagnar på högst 750 kg får dras med kategorierna B, C1, C, D1 och D.

En tabell med motsvarigheter mellan dessa kategorier och de som beskrivs på körkort som utfärdats i EU-länderna före detta direktiv finns i beslut 2014/209/EU.

På körkorten måste de villkor anges under vilka föraren är behörig att köra. Om körning är tillåten endast för vissa typer av fordon eller för anpassade fordon, ska detta anges med en kod på körkortet.

Utfärdandet av körkort är också underställt följande villkor:

 • Körkort för kategorierna C1, C, D1 och D: endast till förare som redan har behörighet för fordon i kategori B.
 • Körkort för kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE: endast till förare som redan har behörighet för fordon i kategori B, C1, C, D1 respektive D.

Minimiåldern för utfärdande av körkort är

 • 16 år för kategorierna AM, A1 (lätta motorcyklar) och B1 (motordrivna trehjulingar och fyrhjulingar),
 • 18 år för kategorierna A2, B, BE och C1,
 • 21 år för kategorierna C, CE, D1 och D1E,
 • 24 år för kategorierna D och DE.

EU-länderna kan höja eller sänka minimiåldern, inom givna gränser, för vissa kategorier.

EU-länderna måste säkerställa att körkortsaspiranter har den kompetens och färdighet och uppvisar det beteende som krävs för att köra ett motorfordon. I allmänhet måste prövningarna av detta innefatta

 • ett kunskapsprov,
 • ett körprov.

Förarprövare vid körprovet måste ha minimikompetens. De faller under samma kvalitetssäkringsordning och måste genomgå regelbunden utbildning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 19 januari 2007.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om körkort.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/126/EG

19.1.2007

19.1.2011

EUT L 403, 30.12.2006, s. 18-60

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/113/EG

15.9.2009

-

EUT L 223, 26.8.2009, s. 31-35

Direktiv 2011/94/EU

19.12.2011

30.6.2012

EUT L 314, 29.11.2011, s. 31-34

Direktiv 2012/36/EU

21.11.2012

31.12.2013

EUT L 321, 20.11.2012, s. 54-58

Direktiv 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013, s. 356-361

Direktiv 2013/47/EU

23.10.2013

31.12.2013

EUT L 261, 3.10.2013, s. 29

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2006/126/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 120, 5.5.2012, s. 1-11).

Kommissionens beslut 2014/209/EU av den 20 mars 2014 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort (EUT L 120, 23.4.2014, s. 1-89).

Rådets förordning (EU) nr 575/2014 av den 27 maj 2014 om ändring av förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 47-49).

Senast ändrat 24.04.2015

Top