Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att stärka den inre marknaden för mobil-TV

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Att stärka den inre marknaden för mobil-TV

2008 blir ett avgörande år för spridningen av mobil-TV i EU. Kommissionen främjar användningen av denna nya plattform. Den vill här redogöra för förutsättningarna för att mobil television ska tas upp av konsumenter och operatörer.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 18 juli 2007, ”Att stärka den inre marknaden för mobil-TV” [KOM(2007) 409 slutlig - Ej offentliggjort i EGT].

SAMMANFATTNING

Mobil-TV innebär att audivisuella innehåll överförs till en mobil apparat, vanligtvis en mobiltelefon. Det gör det möjligt att titta på alla sorters innehåll när som helst. Därigenom kombineras telekommunikationens dynamik med AV:s mångfald.

Mobil-TV ses som en innovativ tjänst som kommer att bli ett måste. Till 2015 kan den skapa en marknad på cirka 20 miljarder euro, och nå mellan 300 och 500 miljoner konsumenter runt om i världen.

Kommissionen vill uppmana alla medlemsstater och sektorns aktörer att samordna sina insatser och skynda på införandet av mobil-TV i hela Europa så att vi inte förlorar vår konkurrensposition inom området för mobila tjänster.

Förutsättningar för att mobil-TV ska slå igenom

Detta nya mediums framgång kommer i huvudsak att vara beroende av tre faktorer:

  • Tekniska aspekter: DVB-H-standarden * presenteras som lämpligaste teknik. Kommissionen uppmuntrar användandet av en gemensam teknisk standard genom att ta med DVB-H i förteckningen över EU-standarder. Så snart detta offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är medlemsstaterna skyldiga att främja och uppmuntra användandet av DVB-H-standarden, utan att för den skull förbjuda andra standarder. Företagen uppmanas att se till att verklig interoperabilitet * skapas, genom att främja konsensus avseende en gemensam tillämpning av DVB-H.
  • Skapandet av en samstämmig rättslig ram. I dag har medlemsstaterna olika regler avseende tillstånd för mobil-TV-tjänster. Kommissionen vill undanröja de rättsliga hindren genom att skapa samstämmiga rättsliga ramar som gäller för all tillståndsgivning i EU.
  • Tillgång till radiospektrum. Mobil-TV förväntas kunna dra nytta av den digitala utdelningen. Därför måste man se till att den får ett spektrum av hög kvalitet genom att samordna frekvensfördelningen.

Framgången för mobil-TV är dessutom beroende av tillgången till innehåll. Mobil-TV ger inte bara möjlighet att se på TV på mobila apparater, utan dessutom att få tillgång till AV-tjänster på begäran. Dessa nya möjligheter förutsätter nya strategier för copyright, något som redan behandlats i kommissionens meddelande om interntinnehåll.

Bakgrund

Det nya mediet är ett exempel på digital konvergens, så som den förespråkas i initiativeti2010. Utvecklingen av en marknad för mobil-TV främjar EU:s konkurrenskraft och välfärd i enlighet med den förnyade Lissabonstrategins mål för tillväxt och sysselstättning.

Centrala begrepp i rättsakten

  • DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld): system för digitala bildsändningar utvecklat ur standarden för digital markbunden television (TNT) och optimerat för bärbara mottagare. DVB utgörs av ett industrikonsortium som erkänns av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI), och som utvecklar standarder för digitala bildsändningar. Dessa olika sändningsstandarder motsvarar DVB-C för kabel, DVB-S för satellit och DVB-T för markbunden television eller TNT. Det är standarder som är mycket allmänt använda i EU.
  • Interoperabilitet: två systems kapacitet att förstå varandra och fungera tillsammans.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2007/176/EG av den 11 december 2006 om en förteckning över standarder och/eller specifikationer för elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och tjänster, som ersätter alla tidigare versioner [EUT L 86, 27.3.2007]”.

Denna förteckning är upprättad i enlighet med kriterier som utvecklats i samarbete med medlemsstaterna. Dess innehåll ska uppmuntra till ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande resurser och tjänster.

Senast ändrat den 17.05.2011

Top