Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Föroreningar förorsakade av fartyg och straffrättsliga sanktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Föroreningar förorsakade av fartyg och straffrättsliga sanktioner

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet skapas regler som gäller i hela EU om sanktioner vid utsläpp av olja eller andra förorenande ämnen från fartyg som trafikerar EU:s vatten.

VIKTIGA PUNKTER

 • Enligt gällande lagstiftning är det i princip brottsligt att släppa ut förorenande ämnen från fartyg. Enligt direktivet gäller detta utsläpp av olja eller andra förorenande ämnen från fartyg. Ringa utsläpp betraktas inte automatiskt som brott, utom när upprepade utsläpp leder till en försämring av vattenkvaliteten.
 • Personer som är ansvariga för utsläpp av förorenande ämnen kan bli föremål för straffrättsliga sanktioner om de har handlat uppsåtligen, vårdslöst* eller av grov oaktsamhet. Även anstiftan och medhjälp till utsläpp av förorenande ämnen kan leda till straffrättsliga sanktioner.
 • Direktivet gäller för alla typer av fartyg oavsett flagg.
 • Förorenande utsläpp är förbjudna i
  • ett EU-lands inre vatten, inbegripet hamnar,
  • ett EU-lands territorialvatten,
  • sund som används för internationell sjöfart och som omfattas av rätten till genomfartstrafik, i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982,
  • ett EU-lands exklusiva ekonomiska zon (EEZ)*,
  • det fria havet.

Undantag

 • Direktivet gäller inte för utsläpp från örlogsfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av staten och som endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.
 • Undantag från förbudet mot utsläpp av förorenande ämnen kan tillämpas när människors eller fartygets säkerhet är i fara.

Juridiska personer

Genom direktiv 2009/123/EG ändrades direktiv 2005/35/EG för att förbättra reglerna om föroreningar förorsakade av fartyg och se till att de personer som är ansvariga för utsläpp av förorenande ämnen omfattas av lämpliga sanktioner. Direktivet ställer krav på EU-länderna att införa regler om privaträttsliga juridiska personers*, exempelvis företags, ansvar.

 • Företag kan bli föremål för straffrättsliga sanktioner om en person i en ledande ställning inom företaget har begått ett brott till förmån för företaget, oavsett om denna person har agerat enskilt eller som en del av företaget.
 • Företaget ansvarar även för brott som begåtts av en enskild genom förbiseende, särskilt om detta skett till följd av bristande övervakning eller kontroll.
 • Företagets ansvar får inte utesluta lagföring av fysiska personer som medverkat till brottet.

Tillämpa sanktioner

I direktiv 2009/123/EG ställs också krav på att EU-ländernas nationella myndigheter ser till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner tillämpas, även i mindre allvarliga fall. De måste samarbeta när ett fartyg förklarats skyldigt till olaga utsläpp inom deras ansvarsområde innan fartyget anlöper en hamn i ett annat EU-land.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 1 oktober 2005. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 april 2007.

BAKGRUND

Genom Prestiges förlisning i november 2002 och Erikas förlisning i december 1999 uppmärksammades behovet av effektivare åtgärder mot föroreningar orsakade av fartyg. Olyckor är emellertid inte den främsta källan till föroreningar: den största mängden föroreningar orsakas av avsiktliga utsläpp (tankrengöringsarbeten och utsläpp av spillolja).

Dessa regler införlivar delar av 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och 1978 års protokoll till denna konvention (den så kallade Marpol-konventionen) i EU-lagstiftningen. På så vis blir det möjligt att harmonisera tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention.

VIKTIGA BEGREPP

* Vårdslös handling: handling som utförs med vetskap om att det är sannolikt att den medför skada.

* Exklusiv ekonomisk zon (EEZ): antas i allmänhet uppstå när ett land förklarar sig behörigt att utforska och utvinna marina resurser utanför sin kust. Denna zon anses normalt bestå av ett band som sträcker sig 200 sjömil från kusten.

* Privaträttsliga juridiska personer: alla juridiska personer, till exempel företag, med undantag för stater, myndigheter och internationella offentliga organisationer.

RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11–21)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2005/35/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1–9). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81–90). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.04.2016

Top