Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En inre marknad för kreativt innehåll på internet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En inre marknad för kreativt innehåll på internet

För innehållet på internet finns det inga nationsgränser och innehållet växer stadigt. Innehållstjänsterna når ut till nära 500 miljoner konsumenter och kan stärka den europeiska musik-, film- och spelindustrins konkurrenskraft betydligt fram till 2010. Kommissionen uppmuntrar därför en starkare och mer konsumentvänlig inre marknad för kreativt innehåll på internet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 3 januari 2008 om kreativt innehåll på internet inom den inre marknaden [KOM(2007) 836 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Meddelandet berör många olika ämnen med koppling till sektorn för kreativt innehåll på internet *. Det utgör startpunkten för kommissionens initiativ ”innehåll på internet”, vars mål är att förbättra tillgången till kreativt innehåll på internet genom utvecklingen av nya och innovativa ekonomiska modeller och garantera extra inkomster till alla aktörer i värdekedjan.

Syftet är att också främja utvecklingen av en europeisk inre marknad för musik, film och spel på internet.

Det blir allt vanligare med bredbandsuppkopplingar (utbyggnad av avancerade nätverk för mobiltelefoni) och allt lättare att sprida innehåll (ny elektronik blir mer lättillgänglig). Detta öppnar nya perspektiv både för den europeiska innehållsindustrin och för de europeiska konsumenterna. Enligt undersökningar som omfattar de 25 medlemsstaterna väntas intäkterna från försäljning av internetinnehåll öka från 1,8 miljarder euro 2005 till 8,3 miljarder euro 2010.

Den nuvarande lagstiftningen för den europeiska innehållssektorn är alltför fragmenterad och ogenomskådlig. Ett av de främsta målen med strategin i2010 som lanserades 2005 är att skapa en öppen och konkurrenspräglad marknad för informationssamhällets tjänster i EU.

Det uppstår dock även en rad problem som bl.a. rör upphovsrätt, konsumentsäkerhet och olika tekniska aspekter (bredband och bandbredd). Meddelandet handlar särskilt om spridningen av innehåll på internet.

Utmaningar i samband med utvecklingen av en inre marknad för kreativt innehåll på internet

För att tjänster för kreativt innehåll ska kunna överföras till internet måste tre mål uppfyllas:

  • Uppmuntran av europeiskt innehåll som bidrar till den europeiska konkurrenskraften och samtidigt främjar variationen av europeiskt kreativt innehåll och Europas kulturella och språkliga arv.
  • Modernisering av lagstiftningen för spridning av kreativt innehåll med beaktande av upphovsrätten för skapandet av innehåll.
  • Främjande av användarens aktiva roll i valet av innehåll, spridning och skapande.

Kommissionen har med utgångspunkt i det offentliga samråd (EN) som genomfördes 2006 om dessa frågor pekat på de viktigaste faktorerna som rättfärdigar insatser på EU-nivå:

  • Tillgång till kreativt innehåll.
  • Införande av gränsöverskridande licenser.
  • Driftskompatibilitet och transparens inom system för digital förvaltning (DRM-system).
  • Bekämpning av piratkopiering och otillåten nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

Bristen på tillgång till kreativt innehåll som är avsett att distribueras på internet och de fåtal licenser som utfärdas för nya plattformar utgör fortfarande stora hinder för utvecklingen av tjänster som erbjuder innehåll på internet. Tillgången till kreativt innehåll stimuleras inte tillräckligt av att det utvecklas nya spridningsmetoder. Rättighetshavarna fruktar att de tappar kontrollen eftersom utvecklingen av piratkopieringen i den digitala miljön har visat sig vara mycket skadlig och distributörerna kan inte enas med rättighetshavarna om handelsvillkoren för utnyttjandet av innehållet. Detta hindrar licensieringen av rättigheter på nya plattformar för internetinnehåll. En annan fråga avser de höga transaktionskostnaderna för handeln med rättigheter. Kommissionen vill gärna stärka sin roll som förmedlare inom ramen för det nya diskussionsforumet för internetinnehåll och etablera en konstruktiv dialog mellan de berörda aktörerna.

Bristen på gränsöverskridande upphovsrättslicenser för kreativt innehåll begränsar möjligheterna att få fullt utbyte att europeiska kulturverk utanför de respektive nationella gränserna, även om innehållstjänsterna finns på hela den inre marknaden. Kommissionen har redan rekommenderat att ett licensieringssystem införs för musikaliska verk på internet.

Kommissionen förordar införandet av en ram för driftskompatibilitet * och transparens inom systemen för förvaltning av digitala rättigheter (DRM-systemen) som gör det möjligt för rättighetshavarna att tillvarata sina rättigheter i den digitala miljön samtidigt som klar information garanteras för konsumenterna om villkoren för användningen av nedladdat innehåll och de relevanta internettjänsternas driftskompatibilitet.

Kommissionen uppmanar tjänsteleverantörer, rättighetshavare och konsumenter till ett nära samarbete på grundval av en uppförandekod för bekämpning av piratkopiering på nätet och säkra ett brett utbud på internet.

En process i två steg: kommunikation och samråd

Kommissionen kommer att angripa problemställningen i två steg. Först kommer den att skapa ett nytt diskussionsforum för berörda aktörer där man kan diskutera alla frågor som rör kreativt innehåll på internet (tillgång till innehåll, förenkling av systemet för handel med rättigheter,

utveckling av gränsöverskridande licensiering, upphovsrättsförvaltning på internet, samarbetsmekanismer för att öka hänsynen till upphovsrätten på internet osv.). Som ett andra steg kommer den att utarbeta ett förslag till rekommendation om kreativt innehåll på internet för antagande i mitten av 2008.

Med utgångspunkt i bilagorna till detta meddelande uppmanas berörda aktörer att till den 29 februari ta ställning till huvudfrågorna i samband med utvecklingen av en inre marknad för kreativt innehåll på internet.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Kreativt innehåll som distribueras på nätet: Innehåll och tjänster på internet såsom audiovisuell media (film, TV, musik och radio), spel, publikationer, utbildningsrelaterad information liksom innehåll som skapas av användarna.
  • Driftskompatibilitet: Driftskompatibilitet innebär att många system, vare sig de är identiska eller radikalt skiljer sig åt, utan komplikationer ska kunna kommunicera och samverka med varandra. Det är ett mycket viktigt begrepp i fråga om internationell telefoni och internet, som i stort sett är heterogena system där många olika typer av lösningar konfronteras med varandra. Det är därför nödvändigt att kommunikationen sker enligt fastställda och entydiga normer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser av den 20 november 2008 om utveckling av ett lagligt utbud av kulturellt och kreativt innehåll på internet samt förhindrande av och kamp mot piratkopiering i den digitala miljön [EUT C 319, 13.12.2008]. Europeiska rådet konstaterar i sina slutsater att elektronisk spridning av kulturell och kreativ egendom utgör en tillgång till kultur, ekonomisk utveckling, sysselsättning och kulturell mångfald. Utvecklingspotentialen i Europa är betydande men riskerar att hämmas av piratkopieringen på internet som påverkar ersättningarna till innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter.

Rådet uppmanar medlemsstaterna att få till stånd lösningar för att bekämpa piratkopieringen på internet och samtidigt främja utvecklingen av ett lagligt utbud. Medlemsstaterna uppmanas dessutom att främja audiovisuella verk och filmverk, i synnerhet genom direktivet om audiovisuella medietjänster. Europeiska kommissionen uppmanas därför att driva ett nära samarbete med medlemsstaterna.

Senast ändrat den 04.08.2009

Top