Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för fartyg och hamnanläggningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för fartyg och hamnanläggningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

 • Alla EU-länder skulle till fullo tillämpa den ändrade SOLAS-konventionen och ISPS-koden (de internationella reglerna angående sjöfartsskydd) för internationell sjöfart senast den 1 juli 2004. För de största inhemska passagerarfartygen var sista datum den 1 juli 2005.
 • Senast den 1 juli 2007 skulle alla EU-länder, efter att ha gjort en obligatorisk säkerhetsbedömning, bestämma i vilken utsträckning de skulle tillämpa åtgärderna för andra kategorier av nationell sjöfart.
 • Alla EU-länder ska informera Internationella sjöfartsorganisationen, EU-kommissionen och andra EU-länder om vilka åtgärder som har vidtagits. De ska då bland annat lämna information om kontaktpunkter för sjöfartsskydd som har utsetts av varje EU-land.
 • Fartyg som omfattas av de särskilda åtgärderna, och som avser att anlöpa en EU-hamn, måste lämna säkerhetsinformation till berörda nationella myndigheter
  • minst 24 timmar i förväg,
  • senast när de lämnar sin föregående hamn om resan är kortare än 24 timmar,
  • så snart anlöpshamnen är känd om den var okänd vid avfärden.
 • Schemalagd sjötrafik mellan hamnar på eget territorium eller mellan två EU-länder kan undantas från regeln om att lämna information före ankomsten så länge den lämnas på begäran av myndigheterna.
 • Nationella myndigheter registrerar de företag och fartyg som gynnas av undantaget och uppdaterar listan regelbundet.
 • Senast den 1 juli 2004 skulle EU-länderna utse en kontaktpunkt för sjöfartsskydd.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har tillämpats sedan den 1 juli 2004.

* VIKTIGA BEGREPP

Sjöfartsskydd: En kombination av förebyggande åtgärder för att skydda sjöfart samt hamnanläggningar mot avsiktliga olagliga handlingar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 725/2004 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 01.08.2016

Top